Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Union poisťovňa Bratislava nad podnikateľom Poštová poisťovňa Bratislava. Informovala o tom hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská. Rozhodnutie podľa nej nadobudlo právoplatnosť 24. februára.

Uviedla, že po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. Koncentráciou dochádza podľa PMÚ k horizontálnemu prekrytiu aktivít spoločnosti Union poisťovňa a Poštová poisťovňa, a to v rámci životného a neživotného poistenia.

Úrad podľa Olšavskej zistil, že k horizontálnemu prekrytiu v sektore neživotného poistenia dochádza v oblasti poistenia úrazov a chorôb, poistenia požiarov a iných majetkových škôd, poistenia zodpovednosti za škodu, poistenia právnej ochrany a asistenčných služieb a rôznych finančných strát.

Ing. Richard Strapko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP.
Neprehliadnite

Všeobecná zdravotná poisťovňa ruší niektoré najmenej vyťažené pracoviská

Úrad ďalej zistil, že k horizontálnemu prekrytiu v sektore životného poistenia dochádza v oblasti poistenia pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenia spojeného s kapitalizačnými zmluvami, dôchodkového poistenia a doplnkového poistenia uzavretého popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby.

Zdôraznila, že vzniknuté prekrytia účastníkov koncentrácie v uvedených oblastiach životného a neživotného poistenia nevzbudzujú žiadne súťažné obavy z hľadiska horizontálneho posúdenia predmetnej koncentrácie, keďže vo vyššie uvedených oblastiach poistenia spoločné trhové podiely účastníkov koncentrácie nedosahujú ani úroveň ovplyvnených trhov (15 percent). Na druhej strane, v uvedených oblastiach pôsobia ako najsilnejší konkurenti spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, Kooperativa poisťovňa, Vienna Insurance Group a Generali Poisťovňa.

Skupina Achmea, do ktorej patrí spoločnosť Union poisťovňa, je aktívna predovšetkým v Európe, Kanade a Austrálii a zaoberá sa poskytovaním finančných produktov, najmä životného poistenia, neživotného a zdravotného poistenia. V SR poskytuje iba produkty životného poistenia, neživotného poistenia a zdravotného poistenia. Spoločnú kontrolu nad nadobúdanou spoločnosťou pred koncentráciou vykonávajú spoločnosti Poštová banka a Slovenská pošta. Poštová poisťovňa je aktívna výlučne v SR v oblasti životného a neživotného poistenia.