Všeobecno-politické tézy1.) efektívny, štíhly a nie

drahý štát,

2.) debyrokratizovať štát (revízia všetkých úradov s prezumpciou nepotrebnosti,

zmeny v zákonoch o štátnej a verejnej službe),

3.) znižovanie počtu zamestnancov v štátnej správe vrátane ústredných orgánov,

4.) prijatie novely zákona o štátnej službe, ktorá umožní okrem iného

zamestnanie špičkových odborníkov v ústredných štátnych orgánoch za adekvátneho

mzdového ohodnotenia a odstráni nepružnosť zamestnávania v štátnej službe,

5.) prijatie zákona o voľbách do Európskeho parlamentu,

6.) ponechať systém pomerného zastúpenia, zvýšiť počet volebných obvodov,

pripustiť súkromné elektronické médiá do volebnej kampane, zvýšiť váhu

prednostných hlasov, umožniť hlasovanie v zahraničí,

7.) boj proti korupcii a ekonomickej kriminalite, vrátane vytvorenia špeciálnej

sústavy orgánov,

8.) navrhneme prijatie ústavného zákona o konflikte záujmov a na neho

nadväzujúcich vykonávacích zákonov, ktoré zachovajú poslanecký mandát členom

vlády a štátnym tajomníkom vo výkonnej moci,

9.) vypracovanie zákona

upravujúceho lobbing,

10.) vláda navrhne zúženie imunity ústavných činiteľov,

11.) dokončiť reformu verejnej správy (ďalšia decentralizácia kompetencií,

decentralizácia financií, príprava reformy miestnej samosprávy a zrušenie

okresných úradov),

12.) uskutočníme reorganizáciu štátnej správy na všetkých jej stupňoch,

13.) znížiť podiel deficitu verejných financií na HDP tak, aby na záver

volebného obdobia Slovenská republika v tejto oblasti plnila kritériá pre vstup

do Európskej menovej únie,

14.) urýchlene spustiť štrukturálne reformy najmä v oblasti sociálneho systému,

školstva a zdravotníctva, pôdohospodárstva a justície,

15.) budeme hľadať spôsoby, ako obmedziť poslanecké návrhy s nekrytými

rozpočtovými dôsledkami,

16.) znížiť nezamestnanosť,

17.) presadíme rekodifikáciu trestného práva, pripravíme nové pravidlá

súkromného, správneho a priestupkového práva,

18.) vláda bude naďalej garantovať občianske slobody a rozvoj ľudských práv,

19.) dopracujeme sústavu dohôd so sv. Stolicou a vyváženým spôsobom upravíme i

vzťah štátu k iným cirkvám, 20.) vláda je si vedomá multietnického charakteru

slovenskej spoločnosti a napomáha jej rozvoj, garantuje práva menšín a

zabezpečuje rozsiahlu ochranu ľudských i menšinových práv,

21.) vláda sa zaväzuje k praktickému naplňovaniu schváleného obsahu Európskej

charty regionálnych alebo menšinových jazykov,

22.) vláda považuje riešenie rómskej problematiky za svoju prioritu. Vláda bude

podporovať konkrétne programy na zabezpečenie zlepšenia situácie Rómov s

adekvátnym finančným zabezpečením,

23.) plnenie kodanských a priblížiť sa k plneniu maastrichských kritérií vo

vzťahu k prístupovému procesu,

24.) v oblasti environmentálnej politiky vláda bude presadzovať politiku trvalo

udržateľného rozvoja,

25.) vláda bude považovať za svoju absolútnu prioritu intenzívnu prípravu na

členstvo v NATO a EÚ, ako aj rozvoj dobrých susedských vzťahov predovšetkým v

rámci V4,

26.) zachovať a posilniť makroekonomickú rovnováhu,

27.) aktívne vystupovať proti ideám korporatívneho štátu,


Ministerstvo

zahraničných vecí SR


1.) zavŕšiť rokovania s EÚ

do konca roka 2002,

2.) aktívne sa zúčastňovať diskusie o budúcom ústavnoprávnom usporiadaní EÚ s

cieľom aktívnej účasti na medzivládnej konferencii o reformách EÚ v roku 2004,

3.) podporiť ďalšie posilňovanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

EÚ,

4.) po vstupe do EÚ presadzovať reformy EÚ výhodné pre štáty s naším

demografickým a ekonomickým potenciálom, zachovanie národnej identity v

kultúrno-etických záležitostiach, pristúpenie SR k menovej únii po dostatočnej

príprave rešpektujúcej potreby a parametre slovenskej ekonomiky,

5.) posúdime potrebu prijatia Zákona o zahraničnej službe nadväzujúceho na

Zákon o štátnej službe,

6.) posilniť ekonomický rozmer diplomacie,

7.) dôsledne a transparentne realizovať verejné výberové konania do zahraničnej

služby,

8.) zoptimalizovať a zracionalizovať počet a štruktúru zastupiteľských úradov s

ohľadom na naše budúce členstvo v EÚ a NATO,

9.) vytvoriť podmienky pre efektívne využitie európskych fondov,

10.) vytvoriť podmienky pre

uskutočnenie úspešného referenda o vstupe do EÚ,


Ministerstvo financií SR1.) uskutočniť fiškálnu

decentralizáciu s cieľom zabezpečiť primeranú ekonomickú a fiškálnu autonómnosť

samosprávy tak, aby zvýšením vlastných daňových príjmov samospráv nedošlo k

zvýšeniu celkového daňového a odvodového zaťaženia,

2.) zjednodušiť daňový systém a rozšíriť možnosť využitia paušálnej dane až do

hodnoty povinnej registrácie pre DPH,

3.) daňová reforma s cieľom zjednodušiť daňový systém (znížiť transakčné

náklady), znížiť daňové zaťaženie podnikateľov a presunúť ťažisko na nepriame

dane, postupne zjednotiť sadzby DPH,

4.) sprehľadniť vzťahy medzi štátnym rozpočtom a ostatnými zložkami verejných

financií, (Sociálna poisťovňa, Národný úrad práce, zdravotné poisťovne, ale

tiež STV a SRo),

5.) vytvoriť predpoklady na zjednotenie postupu, kreovania kompetencií a

zodpovednosti samosprávnych orgánov verejnoprávnych inštitúcií,

6.) zabezpečiť prísny, spravodlivý a efektívny výber daní a odvodov - podporiť

využívanie informačných technológií, napríklad vo forme podávania daňových

priznaní cez internet,

7.) v oblasti verejných

financií zvýšiť efektívnosť, znížiť deficit a v celom okruhu zaviesť tvrdé

rozpočtové obmedzenia,

8.) zmluvy medzi štátom, železnicami a SAD bude každoročne schvaľovať vláda

spoločne s návrhom štátneho rozpočtu tak, aby sa v plnom rozsahu zabezpečovalo

financovanie záväzkov štátu vyplývajúcich z týchto zmlúv,

9.) posilnenie významu strednodobého rozpočtového výhľadu,

10.) postupne znižovať mieru prerozdeľovania prostredníctvom verejných financií

tak, aby ich podiel na HDP výhľadovo dosiahol úroveň 30 – 35 %,

11.) inštitút štátnych záruk poskytovať iba na prefinancovanie splatných úverov

so štátnou zárukou, a aj to len v nevyhnutných prípadoch,

12.) sprehľadniť pravidlá dotačnej politiky,

13.) dokončiť realizáciu schválenej licenčnej politiky, sprehľadniť proces

udeľovania licencií s maximálnym dôrazom na uplatnenie nárokového a aukčného

prideľovania licencií,

14.) znížiť schodok bežného účtu platobnej bilancie na udržateľnú úroveň,

15.) vláda posúdi možnosť

koordinovaného a centralizovaného vysporiadávania pohľadávok štátu a

verejnoprávnych inštitúcií,

16.) zabezpečenie nezávislého integrovaného dohľadu nad celým finančným trhom

vrátane dôchodkových fondov a poisťovní,

17.) zníženie daní a výrazné zníženie odvodov, vláda bude analyzovať možnosti

zavedenia rovnej dane,

18.) vláda podporí otvorenie nových hraničných priechodov podľa noriem EÚ,

resp. prekvalifikovanie dvojstranných hraničných priechodov na medzinárodné,


Ministerstvo

hospodárstva SR, Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR


1.) znížiť administratívne

prekážky v podnikaní a dotvoriť efektívny inštitucionálny rámec podnikateľského

prostredia,

2.) podporiť liberalizáciu a rozvoj konkurenčného prostredia v sieťových

odvetviach,

3.) odstránenie krížových dotácií cien energií,

4.) čo najrýchlejšie zaviesť využívanie elektronického podpisu do praxe a

vytvoriť podmienky pre elektronický obchod,

5.) vláda bude vytvárať podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania,

tvorbu nových pracovných miest,

6.) stratégiu rozvoja ekonomiky zamerať na stratégiu rozvoja regiónov namiesto

odvetví,

7.) podporovať rast domácich a príliv zahraničných investícií do moderných

progresívnych technologických odvetví a ekologicky perspektívnych výrob,

8.) v oblasti rozvoja turistického sektora podporovať environmentálne

premyslené iniciatívy v podobe ekoturizmu, liečebných a rehabilitačných pobytov

s využitím prírodného prostredia a zdrojov,

9.) pripraviť efektívne úverové a poistné programy pre malých a stredných

podnikateľov prostredníctvom Eximbanky,

10.) úplné zavŕšenie

privatizácie slovenského spracovateľského priemyslu,


Ministerstvo vnútra SR


1.) sformulovať migračnú

politiku,

2.) zvýšenie trestov za trestný čin prevádzačstva, prísnejší výber policajtov

do radov hraničnej polície, inštalácia moderného automatizovaného

monitorovacieho systému ochrany východnej hranice,

3.) reformovať bezpečnostný systém štátu s osobitným dôrazom na zápas s

finančnou kriminalitou,

4.) zaviesť nový bezpečnostný informačný manažment,

5.) pokračovať v prebudúvaní systému civilnej ochrany,

6.) osobitnú pozornosť venovať ochrane detí pred týraním a sexuálnym

zneužívaním,

7.) pristúpiť k medzinárodným dohovorom o boji proti počítačovej kriminalite,

8.) dôsledne bojovať proti extrémizmu a každému násiliu alebo hrozbe násilím,

9.) vytvoriť -osobitné mechanizmy proti propagácii násilia, ktoré budú zahŕňať

i masovokomunikačné médiá, predovšetkým televíziu,

10.) podporovať projekty na zvyšovanie zodpovednosti za vlastnú a všeobecnú

bezpečnosť,

11.) v oblasti ochrany verejného poriadku a dopravy na cestách presadzovať

investície do techniky,

12.) vláda uvedie do praxe

zrýchlenie vyšetrovania trestných činov odstránením duplicity vyšetrovacích

úkonov, pri trestných činov s hornou hranicou odňatia slobody tri roky bude

viesť tzv. skrátené vyšetrovanie policajný orgán,

13.) potlačenie korupcie v radoch polície: zaviesť povinnosť predkladať

podrobné majetkové priznanie policajta a jeho najbližších rodinných

príslušníkov vždy pri prijatí do policajného zboru, po vyzvaní ministrom vnútra

alebo ním povereným služobným úradom a u funkcionárov policajného zboru každoročne,


14.) zefektívniť boj proti environmentálnej kriminalite,

15.) prijať zákon o používaní informačno-technických prostriedkoch,

16.) zvýšiť akčnú schopnosť rôznych ochranných, havarijných služieb a

inšpekcií,


Ministerstvo obrany SR


1.) pokračovať v budovaní

malej, kvalitne vycvičenej a kompatibilnej armády podľa schváleného Modelu

armády 2010,

2.) plne profesionalizovať armádu do roku 2006,

3.) vytvárať podmienky pre rozvoj slovenského obranného priemyslu,

4.) dokončiť transformáciu vojenského školstva,


Ministerstvo

spravodlivosti SR


1.) zakázať skrátenie

výkonu trestu odňatia slobody pre ťažkých zločincov,

2.) prijatie zákona o korunnom svedkovi, ktorý slúži na rozloženie a likvidáciu

zločineckej skupiny,

3.) dôsledná reforma súdnictva,

4.) uskutočniť zásadnú zmenu v územnej organizácii súdov (zníženie počtu),

5.) vláda vytvorí podmienky na vyššiu úroveň vynútiteľnosti práva v SR,

6.) v súvislosti s účinným bojom s organizovaným zločinom zabezpečiť ochranu

sudcov a ostatných funkcionárov činných v trestnom konaní,

7.) pokračovať v projekte Súdny manažment a dokončiť vývoj softvéru pre trestnú

agendu, pre krajské súdy a pre Najvyšší súd SR,

8.) previesť časť administratívnej agendy predsedov súdov na manažérov súdov,

9.) zvážiť zavedenie delegačných senátov, ktoré budú mať možnosť delegovať časť

agendy súdov, ktoré majú personálny podstav na súdy, ktoré majú nadstav sudcov,


10.) obmedziť počet funkcionárov súdov, ktorí nevykonávajú agendu,

11.) prijatie zákona o špeciálnom prokurátorovi pre boj proti korupcii a

organizovanému zločinu,

12.) prísnejší postih

sudcov: zmeniť zloženie disciplinárnych senátov, ktoré nemusia byť zložené

výlučne zo sudcov, prijať zásady sudcovskej etiky formou zákona, prijať

mechanizmus hodnotenia práce sudcu s dopadom na disciplinárne konanie, odborne

preskúšávať sudcov, ktorých rozhodnutia vyvolávajú vážne pochybnosti o ich

profesionálnej úrovni alebo občianskej odvahe,

13.) zavedenie princípu nulovej tolerancie pri všetkých právnických profesiách,


14.) zásadná reforma regulácie konkurzu a vyrovnania, vrátane prípravy nového

zákona a regulačného rámca pre správcov konkurznej podstaty,

15.) trestnoprávny inštitút „trikrát a dosť“, trest absolútneho doživotia,

prelomiť absorpčnú zásadu možnosťou zvýšenia hornej hranice trestnej sadzby pri

súbehu trestných činov o polovicu, trest doživotného väzenia ako trest

obligatórny pre brutálne a viacnásobné vraždy, zúženie rozsahu trestných

sadzieb, zavedenie dohodovacieho konania medzi prokurátorom a obvineným,

zavedenie mediácie a probácie v trestnom konaní pri menej závažných trestných

činoch a vytvorenie osobitného súdu pre organizovaný zločin a korupciu,

16.) v občianskom súdnom

konaní posilniť prvky kontradiktórnosti,

17.) vytvorenie jednej väznice pre najnebezpečnejších zločincov, pokračovanie

zvyšovania kapacít väzníc bez zvyšovania počtu príslušníkov ZVJS prevedením

časti administratívnych zamestnancov do priameho výkonu služby,

18.) prejsť na systém doslovnej protokolácie súdneho pojednávania,

19.) prijatie nového zákona o rodine,


Ministerstvo dopravy,

pôšt a telekomunikácií SR


1.) v oblasti dopravy

podporiť vyvážený rozvoj cestnej a železničnej infraštruktúry s dôrazom na

zohľadňovanie ekologických parametrov,

2.) vytvoriť podmienky pre alternatívne zdroje financovania dopravnej

infraštruktúry,

3.) budovanie diaľnic v kombinácii verejných a súkromných zdrojov, preferencia

regionálneho prístupu k dopravnej politike,

4.) preskúmať možnosti zavedenia systému regionálnej integrovanej dopravy,

5.) presúvať kompetencie v cestnej a železničnej regionálnej doprave na

samosprávu,

6.) zefektívniť fungovanie železničných spoločností a vytvoriť priestor pre

vznik konkurencie v železničnej doprave,

7.) vláda bude podporovať rozvoj leteckej dopravy, ale bez majetkovej účasti

štátu,

8.) liberalizovať poštový trh so zúžením univerzálnej služby len na rozsah

nevyhnutný vo verejnom záujme,

9.) integrovať a zintenzívniť prípravu na informatizáciu spoločnosti a jej

štátnu správu sústrediť na tomto rezorte,

10.) podporiť zintenzívnenie procesu internetizácie Slovenska a vznik podmienok

pre alternatívne možnosti šírenia internetu a elektronických médií,

11.) liberalizovať

telekomunikačné služby,

12.) rozvíjať konkurenčné prostredie v dátovej i v pevnej a mobilnej hlasovej

službe,

13.) transparentný predaj licencie pre mobilnú komunikáciu vyššej generácie,

14.) prostredníctvom nového zákona o elektronických komunikáciách implementovať

Nový regulačný rámec EÚ a zároveň zachovať kontinuitu so súčasne platnými

právnymi predpismi,


Ministerstvo

pôdohospodárstva SR


1.) do rezortu

pôdohospodárstva zaviesť, pri rešpektovaní niektorých špecifík, trhové

podmienky a slobodnú konkurenciu,

2.) uskutočnenie potrebných štrukturálnych reforiem,

3.) zrovnoprávniť prístup všetkých podnikateľov na pôde k štátnym programom a

zefektívniť kontrolu a elimináciu stále rozšíreného zneužívania štátnej pomoci,


4.) zmena dotačného systému podľa kritérií EÚ,

5.) v oblasti lesného hospodárstva odbúrať dotácie zo štátneho rozpočtu,

6.) doriešiť vlastnícke vzťahy k pôde a podporiť rozvoj trhu s pôdou,

7.) po skončení lehoty na realizáciu reštitučných nárokov a na zistenie

pôvodných vlastníckych vzťahov (t.j. po roku 2006) sa pôda dovtedy

neidentifikovaných vlastníkov ako odúmrť, alebo opustená vec stane vlastníctvom

štátu. Štát tú časť pôdy, ktorá nebude potrebná na výstavbu objektov a

infraštruktúry celospoločenského významu prevedie do vlastníctva obce. Obce

časť tejto pôdy ponúknu právnickým, alebo fyzickým osobám, ktoré hospodária na

pôde a budú ju naďalej poľnohospodársky využívať. Obmedzenie na predaj tejto

pôdy do zahraničia, vyplývajúce z príslušnej prístupovej kapitoly, platí aj pre

túto pôdu,

8.) urýchliť a finančne

posilniť zákonom regulovaný proces vysporiadania vlastníctva pôdy a urýchlene

rozbehnúť komasáciu a proces definitívneho doriešenia vydávania náhradných

pozemkov,

9.) utvoriť možnosť na znovuzískanie vlastníckych práv zoštátnenej pôdy v

osobitných prípadoch,

10.) transformovať štátne lesy na štátnu akciovú spoločnosť,

11.) podporovať programy v horších pôdnych a klimatických podmienkach a

orientovať sa na mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva a agroturistiku,

12.) podpora intenzívnej poľnohospodárskej výroby,

13.) posilnenie viacfunkčného poľnohospodárstva v spojení s rozvojom vidieka,

14.) zrovnoprávnenie samostatne hospodáriacich roľníkov s inými formami

hospodárenia na pôde,

15.) zrušenie poplatkov za vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,

16.) urýchliť pravdivú inventarizáciu spôsobu využitia pôdy na základe

diaľkového prieskumu (satelitných snímok) a ortofotomáp,


Ministerstvo výstavby a

regionálneho rozvoja SR


1.) zaviesť systém

vertikálneho a horizontálneho vyrovnávania daňovej a finančnej sily miestnych a

regionálnych samospráv vo verejnej správe,

2.) pre vládu bude prioritou efektívna podpora zaostalých regiónov Slovenskej

republiky,

3.) dokončiť dereguláciu nájomného a urýchliť vytvorenie efektívneho trhu s

bytmi,

4.) orientovať sa na podporu súkromných investícií do bytovej výstavby a

výstavby rodinných domov,

5.) podporiť využívanie hypotekárnych úverov a prehodnotiť fungovanie štátnej

podpory prostredníctvom stavebného sporenia a štátnej podpory bývania,

6.) podpora bytovej výstavby nájomných a sociálnych bytov,

7.) vláda podporí cezhraničnú spoluprácu,


Ministerstvo práce,

sociálnych vecí a rodiny SR


1.) do konca roka 2003

reformovať dôchodkový systém tak, aby bol postavený na troch pilieroch,

2.) vláda sa zaväzuje k pokračovaniu reformy sociálnej sféry, menovite

dôchodkovej reformy a rekonštrukcie sociálnej pomoci, vrátane nového systému

financovania sociálnych služieb,

3.) zmeniť Zákonník práce v súlade s európskou legislatívou tak, aby nebol

prekážkou zvyšovania zamestnanosti a ekonomického rastu a zvýšil flexibilitu

trhu práce,

4.) správu aktív v II. pilieri bude zabezpečovať súkromný sektor, výber správcu

bude robiť občan,

5.) II. a III. pilier budú podliehať nezávislému regulačnému orgánu,

6.) prijať opatrenia na zníženie rizík poškodenia občanov v dôchodkovom

systéme,

7.) predefinovať sociálnu pomoc pre dlhodobo nezamestnaných tak, aby sa

nechápala ako príjem, ale ako podpora zo strany štátu na preklenutie stavu

sociálnej núdze,

8.) reforma poistenia v nezamestnanosti, posilnenie princípu zásluhovosti

(poistného princípu),

9.) väčšia miera osobnej zodpovednosti občana za vlastnú pracovnú a sociálnu

situáciu,

10.) vláda pristúpi k

decentralizovaniu systému dávky sociálnej pomoci na úroveň obcí,

11.) prehodnotiť a dobudovať sociálny systém pričom cieľom tejto podpory by

malo byť zabezpečenie adresnosti, dôslednej kontroly a účelnosť vynakladania

prostriedkov štátu,

12.) viac využívať špecifický spôsob vyplácania sociálnych dávok (3.osoby) v

odôvodnených prípadoch,

13.) odstrániť nesystémové včlenenie kúpeľnej starostlivosti do sociálneho

poistenia,

14.) prijať samostatný zákon na ochranu práv detí,

15.) podporovať projekty transformácie súčasných detských domovov internátneho

typu na rodinný typ,

16.) vláda prijme opatrenia na potlačenie čiernej práce,

17.) zásadne zvýšiť kontrolu a postihy pri neoprávnenom poberaní sociálnych

dávok,

18.) uplatniť koncepciu integrácie zdravotne postihnutých do života,

19.) zásadne sprísniť kontrolu režimu poskytovania invalidných dôchodkov a

systému kompenzácií sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia,

20.) princíp návratnosti a projektového financovania v oblasti aktívnej

politiky trhu práce,

21.) reforma

inštitucionálneho usporiadania služieb zamestnanosti – zrušenie KÚP,

22.) nový zákon o zamestnanosti kompatibilný s Európskou stratégiou

zamestnanosti,

23.) zrušenie fondu náhradného výživného (urýchlene),

24.) riešiť problematiku prekrývania sociálnych a zdravotníckych služieb a ich

financovania,

25.) zintenzívniť politiku sociálnej inklúzie,

26.) postupné znižovanie daňového zaťaženia rodín cez zvyšovanie

odpočítateľných položiek na daňovníka, manželku i deti,

27.) stimulovať dobročinnosť ekonomicky, inštitucionálne, aj morálne,

28.) podpora vzniku a rozvoju sociálnych služieb a podporovať aktivity

mimovládnych organizácií, ktoré sa angažujú v sociálnej oblasti,


Ministerstvo školstva SR1.) zaviesť čiastočné

spoplatnenie a umožnenie viaczdrojového financovania vysokého školstva spojené

so podporným pôžičkovým systémom prístupným všetkým študentom vysokých škôl,

2.) podporiť v systéme základných a stredných škôl viaczdrojový systém

financovania s ťažiskom smerom k vzdelávacím poukazom,

3.) uskutočniť reformu vzdelávania na základných školách a stredných školách,

ktorá je pripravená v projekte Milénium,

4.) vláda sa zaväzuje k pokračovaniu reformy v oblasti školstva, k prijatiu

nového školského zákona a k doriešeniu financovania verejného školstva,

5.) vláda bude postupne zvyšovať prostriedky na vzdelávanie, aby sa postupne

priblížili k priemernej hodnote podielu z HDP v krajinách EÚ,

6.) v priebehu 5 – 6 rokov zvýšiť kapacitu vyššieho ako stredného školstva tak,

aby mohol študovať v zásade každý, kto chce a spĺňa formálne kritériá,

7.) prebudovať systém prechodu žiakov medzi jednotlivými stupňami škôl tak, aby

smeroval k zrušeniu prijímacích pohovorov,

8.) dosiahnuť

štandardizáciu obsahu vzdelania, a tak umožniť zaviesť štátnu maturitnú skúšku,


9.) uskutočniť obsahovú rekonštrukciu a modernizáciu učiva na všetkých

stupňoch, vypracovať celoštátne štandardy, základné učebné osnovy a systém

skúšok,

10.) výrazne podporiť výučbu cudzích jazykov a informatiky na základných a

stredných školách,

11.) podporiť celoživotné vzdelávanie,

12.) otvorenosť školského systému - rovnoprávnosť vzniku a rozvoja cirkevných a

súkromných škôl,

13.) zabezpečiť možnosť výberu vyučovania v materinskom jazyku aj pre rusínsku

a rómsku menšinu,

14.) na preklenutie rozdielu vo vzdelanostnej úrovni a štruktúre vláda sa

zaväzuje v prvom roku volebného obdobia k vytvoreniu univerzity pre vysokoškolskú

prípravu občanov maďarskej národnosti,

15.) pripraviť kariérny poriadok pre pedagogických pracovníkov,

16.) v nadväznosti na racionalizáciu školskej siete v súčinnosti so

samosprávami podporiť obnovu školskej infraštruktúry (vybavenie a starostlivosť

o školy),

17.) obnovenie útvarov

národnostného a neštátneho školstva na MŠ SR,


Ministerstvo

zdravotníctva SR


1.) reformu zdravotníctva

postaviť na jasnom zadefinovaní obmedzeného rozsahu zdravotnej starostlivosti

hradenej povinným poistným, na tvrdom rozpočtovom obmedzení a komerčnom

pripoistení,

2.) zásadnú reformu zdravotníctva založiť na rozdelení doteraz poskytovaných

služieb na systém povinného a doplnkového poistenia, vzniku flexibilnej siete

postavenej na kontraktačnej štruktúre, rovnosti šancí a povinností

poskytovateľov bez ohľadu na vlastníctvo a zmenu kompetencií,

3.) zaviesť otvorenejšiu liekovú politiku s určitou trvalou a vopred danou

spoluúčasťou pacienta,

4.) optimalizovať sieť lôžkových zdravotníckych zariadení a zaviesť reálny systém

ich financovania (DRG systém),


Ministerstvo životného

prostredia SR


1.) vláda podporí aktivity

na ochranu životného prostredia v súlade s medzinárodnými dohodami a normami

EÚ,

2.) v oblasti environmentálnej politiky vychádzať z vízie trvalo udržateľného

rozvoja spoločnosti, ktorú chápeme ako prirodzenú súčasť zdravo fungujúcej

ekonomiky založenej na princípoch efektívneho využívania a vyváženej

distribúcie zdrojov,

3.) zavedenie trhových mechanizmov do oblasti tvorby a ochrany životného

prostredia,

4.) podporovať a rozvíjať systém ekologickej stability a územného plánovania na

ekologickom základe,

5.) vláda bude vytvárať podmienky na znižovanie ekologického dlhu,

6.) vláda vytvorí podmienky pre rozvoj ekologickej infraštruktúry najmä v

ekologicky zaostalých okresoch,


Ministerstvo kultúry SR


1.) vytvoriť podmienky na

viaczdrojové financovanie kultúry a jej slobodného rozvoja,

2.) uskutočniť audit organizácií, ktorých zriaďovateľom je MK SR s ich

následným presunom na samosprávu,

3.) posilniť samosprávny princíp riadenia a právomocí volených riadiacich a

kontrolných orgánov Slovenskej televízie,

4.) vyriešiť problematiku neefektívneho riadenia, fungovania a zadlžovania

verejnoprávnych inštitúcií (SRo a STV),

5.) vytvoriť systém transparentného financovania mediálneho priestoru,

6.) vláda pripraví nový mediálny zákon,

7.) vláda pripraví zákon o STV a SRo, v ktorom sa zakotví aj vytvorenie

samostatnej redakcie pre maďarské vysielanie v STV a SRo a rozšírenie

vysielacieho času, zaviesť samostatné rusínske vysielanie v SRo,

8.) vytvorenie celonárodného programu obnovy kultúrnych pamiatok pod heslom:

„Obnovme si svoj dom“,

9.) naďalej podporovať pôsobenie cirkví a náboženských spoločností,

10.) vláda pripraví návrh

zákona o menšinách vrátane financovania menšinových kultúr.