Príjmovou chudobou bolo na Slovensku v roku 2019 ohrozených celkovo 11,9 percent obyvateľov, čo predstavuje asi 640-tisíc osôb. V porovnaní s rokom 2018 podiel ohrozených klesol o 0,3 percentuálneho bodu (p. b.). Početnosť skupiny obyvateľov, ktorá má mesačne menšie príjmy, ako je hranica chudoby, už niekoľko rokov klesá, vlani to bola najnižšia hodnota za posledných šesť rokov. Vyplýva to z dát Štatistického úradu (ŠÚ) SR o príjmovej chudobe zo zisťovania s názvom EU SILC 2019.

Hranica rizika príjmovej chudoby predstavuje skupinu ľudí, ktorých príjmy sú menšie, ako je stanovená hranica chudoby. Tá sa určuje podľa výšky príjmov a sociálnych dávok v krajine, upravuje sa každý rok a má niekoľko rôznych hodnôt podľa veľkosti / počtu osôb v domácnosti. Hranica rizika príjmovej chudoby sa od roku 2005 zvýšila viac než dvojnásobne. ,,Pod hranicou chudoby žili v roku 2019 jednočlenné domácnosti, ak mali mesačné súhrnné príjmy nižšie ako 406 eur (4872 eur na rok). Medziročne vzrástla hranica chudoby o 33 eur za mesiac," spresnil Róbert Vlačuha, riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR.

V prípade štandardných úplných domácností bola hranica chudoby v roku 2019 na úrovni 853 eur za mesiac. V porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo takmer o 9-percentný nárast. V tejto skupine bolo rizikom chudoby ohrozených 10,2 percent  domácností, a medziročne prišlo k významnému zníženiu, pretože v roku 2018 bolo rizikom chudoby ohrozených až 14,5 percent jednočlenných domácností.

Slováci sú na tom v Európe najhoršie. Bez vážnych zdravotných problémov sa dožijú nanajvýš 52 rokov.
Neprehliadnite

Materiálny nedostatok pociťuje 15 percent Slovákov, najviac v Banskobytrickom kraji

Medzi najviac ohrozeným skupinám chudobou patria tiež nezamestnané osoby. Až 56,7 percent osôb bolo ohrozených rizikom chudoby, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 5,7 p. b. Nárast bol zaznamenaný aj v kategórii dôchodcov (o 1,6 p. b.) na hodnotu 8,6 percent .

Aj výsledky zisťovania v roku 2019 potvrdili dlhodobé trendy, že deti a mladí vo veku 0 až 17 rokov sú vystavení vyššiemu riziku chudoby ako dospelé a staršie osoby a tvoria najzraniteľnejšiu vekovú skupinu. Pod hranicou chudoby žilo na Slovensku približne každé piate dieťa, presne 19 percent osôb z uvedenej vekovej skupiny, čo predstavuje približne 187-tisíc osôb do 18 rokov. Najviac ohrozenou skupinou boli tiež úplné domácnosti s viac deťmi (dvaja dospelí s tromi či viac závislými deťmi), pod hranicou príjmovej chudoby aktuálne žije až 37,8 % takýchto domácností.

EU SILC sa realizuje vo všetkých členských štátoch EÚ. Približne rovnakú hodnotu miery rizika chudoby ako Slovensko malo Slovinsko (12,0 percent), Maďarsko (12,3 percent), Dánsko (12,5 percent), Holandsko (13,2 percent) a Rakúsko (13,3 percent ). Z medzinárodného hľadiska patrí Slovensko ku krajinám s najnižšou mierou chudoby v EÚ. Podľa posledných dát (za rok 2019) bola Slovenská republika s podielom ľudí vystavených chudobe na úrovni 11,9 percent na tretej priečke v EÚ. Nižšiu mieru rizika chudoby mali v roku 2019 Česká republika (10,1 percent) a Fínsko (11,6 percent).

chudoba
Neprehliadnite

Na znižovanie chudoby je potrebné robiť adresné opatrenia. Ministerstvo to považuje za prioritu

Naopak, najvyššiu mieru rizika chudoby, a teda aj najväčší podiel obyvateľstva či domácností, ktoré hospodária mesačne so sumami nižšími ako je národná hranica chudoby, malo Rumunsko (23,8 percent), ďalej Lotyšsko (22,9 percent), Bulharsko (22,6 percent), a tiež Estónsko (21,7 percent), Španielsko (20,7 percent) a Litva (20,6 percent). Miera rizika chudoby je pre jednotlivé krajiny počítaná vo vzťahu k ich národným hraniciam chudoby (60 percent mediánu národného disponibilného príjmu).