Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne. Opätovne sa tiež zavedie jednorazové zvýšenie prídavku v sume 110 eur pre deti pri nástupe do prvého ročníka základnej školy. Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok podpísala novelu zákona o prídavku na dieťa, ktorá o tom hovorí.

Zvýšenie sumy prídavku na dieťa sa pôvodne navrhovalo na 50 eur. Na základe pozmeňujúceho návrhu jednej z predkladateliek novely zákona Petry Krištúfkovej však jeho suma bude 60 eur. Navrhla to v nadväznosti na posun účinnosti príspevku na financovanie voľnočasových aktivít dieťaťa. Zároveň skonštatovala, že sa touto novelou zákona zachráni vyplácanie príspevku na začiatku školského roka.

Súčasne sa úplne zruší obmedzenie príjmu dieťaťa zvereného do náhradnej starostlivosti. Poslankyňa poukázala na to, že v súčasnosti si takéto dieťa môže počas 12 kalendárnych mesiacov kumulatívne zarobiť maximálne trojnásobok sumy životného minima. Príjmy zo zárobkovej činnosti nad túto sumu sa pritom dieťaťu započítajú do príjmu a o sumu týchto príjmov v jednotlivých mesiacoch je dieťaťu krátený opakovaný príspevok.

Prezidentka odobrila posunutie súdnej mapy

Zuzana Čaputová odobrila posunutie súdnej mapy o päť mesiacov, a to na jún 2023. 

„V záujme riadneho zabezpečenia personálnych a organizačno-technických príprav sa javí ako nevyhnutné vytvorenie dodatočného časového priestoru na implementáciu reformy súdnej mapy v trvaní piatich mesiacov,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti v návrhu.

Ministerstvo dodalo, že vďaka dodatočnému časovému priestoru na implementáciu reformy budú môcť byť záväzky riadne a včas splnené. Reforma počíta so vznikom mestských súdov v Bratislave a Košiciach či s novými správnymi súdmi. Tiež s úpravou niektorých obvodov okresných súdov a agend, ktorými sa majú zaoberať krajské súdy.

V zákone bude aj ustanovenie, podľa ktorého u sudcu preloženého na správny súd vykoná Súdna rada dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti, a to do troch mesiacov od preloženia. Dosiahnuť sa tak má funkčnosť správnych súdov i to, aby na nich pôsobili sudcovia spĺňajúci predpoklady sudcovskej spôsobilosti.

Sudcovia, u ktorých obsah rozhodovacej agendy tvorí agenda správneho súdnictva a ktorí požiadajú o preloženie na správny súd do 28. februára 2023, budú preložení na správny súd bez predchádzajúceho preverenia spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti. U týchto sudcov teda Súdna rada preverí predpoklady až po ich preložení.

V súdnej mape sa tiež začlení pracovisko Okresného súdu Považská Bystrica do obvodu Krajského súdu v Trenčíne a nie do obvodu žilinského krajského súdu.

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení

Štruktúra odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) sa zmení. Zavedie sa aj predvolená investičná stratégia. Počíta s tým novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Hlavným účelom predkladaného návrhu zákona je predovšetkým prijatie opatrení smerujúcich k zvýšeniu efektívnosti sporiacej a výplatnej fázy starobného dôchodkového sporenia – zavedením predvolenej investičnej stratégie na báze princípu životného cyklu a prioritizáciou dlhodobého vyplácania majetku sporiteľov v starobe,“ priblížil rezort práce.

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení uprednostňuje dlhodobé vyplácanie majetku sporiteľov v starobe. Prináša aj zavedenie predvolenej investičnej stratégie. Kumulatívne obe opatrenia môžu podľa rezortu práce zvýšiť nasporenú sumu sporiteľov po 40 rokoch sporenia o minimálne 64 percent. Návrhom zákona o starobnom dôchodkovom sporení sleduje MPSVR zvýšenie efektívnosti 2. piliera z pohľadu celkovej nasporenej sumy, a teda aj budúceho dôchodku pre sporiteľa.

Účasť v druhom pilieri nebude povinná

MPSVR podčiarklo, že takmer dve tretiny ľudí si v súčasnosti vypláca úspory z druhého piliera jednorazovo, čo zvyšuje riziko nízkeho príjmu v prípade dlhovekosti.

Pozitívny efekt na hodnotu dôchodkových úspor sporiteľov budú mať podľa MPSVR aj navrhované zmeny v štruktúre odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti a návrh na zavedenie individuálnych garancií.

Zavedie sa tiež automatická účasť na starobnom dôchodkovom sporení pre každú osobu, ktorej vznikne prvé dôchodkové poistenie po nadobudnutí účinnosti príslušných ustanovení zákona, teda od 1. mája 2023. Účasť v druhom pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení vystúpiť.

Sociálna poisťovňa má zaslať informáciu o právach a povinnostiach súvisiacich s účasťou na starobnom dôchodkovom sporení, a to do 60 dní od vzniku prvej účasti na tomto sporení. Táto informácia má byť zrozumiteľná, preto by nemala obsahovať odbornú terminológiu.

Výplatná fáza sa má zmeniť tak, že dôchodok z druhého piliera v prvej časti výplatnej fázy bude vyplácaný výlučne programovým výberom z polovice nasporenej sumy a až následne z druhej časti nasporenej sumy formou doživotného dôchodku.

Zároveň sa zachováva právo sporiteľa nakladať s vlastnými úsporami po vzniku nároku na starobný alebo predčasný starobný dôchodok. Ide o právo slobodne sa rozhodnúť pre kúpu anuity, vlastné nastavenie programového výberu či jednorazový výber po splnení podmienky výšky doživotného dôchodku aspoň na úrovni referenčnej sumy, teda aspoň na úrovni priemerného dôchodku.

Novely týkajúce sa príspevkov pre opatrovateľov

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala dve novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Hlava štátu ocenila, že legislatívne úpravy vychádzajú z podnetov a potrieb ľudí v praxi, po ktorých roky volajú tak, aby mohli viesť dôstojný život. 

Osobe, ktorá poberá dôchodok a zároveň opatruje fyzickú osobu, sa už nebude krátiť peňažný príspevok. Zároveň sa bude môcť príspevok v určitých prípadoch zvýšiť.

Krátenie peňažného príspevku na opatrovanie sa odstráni v prípade, že osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, prípadne súbežne s týmito dávkami poberá aj iné dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo iné dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Príspevok na opatrovanie sa zvýši

Príspevok na opatrovanie sa zvýši o 100 eur mesačne, ak je osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí. Týkať sa to bude všetkých opatrovateľov, teda poberateľov dôchodku, ako aj pracujúcich či nepracujúcich. Zároveň sa nebude zohľadňovať príjem zo zamestnania pri vzniku nároku na zvýšenie tohto príspevku.

K 1. júlu 2023 by mala vláda upraviť aj výšku peňažného príspevku na opatrovanie, aby výška príspevku pre poberateľa dôchodku, ktorý je súčasne poberateľom príspevku na opatrovanie, zodpovedala sume minimálne 75 percent z výšky peňažného príspevku na opatrovanie, ktorá bude nariadením ustanovená pre osoby v produktívnom veku.

Zjednotia sa podmienky poskytovania príspevku na opatrovanie pre osoby poberajúce dôchodkovú dávku a pre osoby v produktívnom veku. U osôb, ktoré opatrujú a poberajú dôchodok už na výšku príspevku nebude mať vplyv to, či je opatrovanej osobe s ŤZP poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby a ani v akom rozsahu.

Legislatíva týkajúca sa krátenia príspevku má byť účinná od 1. júla 2024.

Lepšie začlenenie osôb so zdravotným postihnutím

Druhá novela sa týka vytvorenia podmienok pre lepšie začlenenie osôb so zdravotným postihnutím odkázaných na osobnú asistenciu do nezávislého života. Odstrániť sa má bariéra pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorá im bráni žiť nezávislý život, a to nemožnosť posúdenia ich nároku na peňažný príspevok na osobnú asistenciu v čase, keď sú prijímateľmi sociálnych služieb v celoročnej pobytovej forme.

Zavedie sa tiež možnosť posúdenia žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na osobnú asistenciu a rozsahu osobnej asistencie v čase, keď je žiadateľovi – osobe so zdravotným postihnutím - poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba. Bude to možné vopred v prípade, keď bude chcieť ukončiť pobytovú sociálnu službu. Vtedy bude možné príspevok na osobnú asistenciu začať poskytovať až po preukázaní ukončenia poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby.

Súčasťou žiadosti o tento príspevok má byť čestné vyhlásenie, deklarujúce zámer ukončiť v priebehu polroka poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby. Osoba s ŤZP bude musieť úradu práce predložiť doklad o tom, kedy sa ukončila sociálna služba.

Táto zmena má byť účinná od 1. januára 2023.

Ďalšie dôležité správy

Pile,Of,Euro,Coins,On,Euro,Notes.
Neprehliadnite

Zvýšia sa príspevky pre ľudí v hmotnej núdzi. Mení sa aj posudzovanie príjmu