Zákon o riešení hroziaceho úpadku z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý vláda predložila koncom decembra Národnej rade (NR) SR, neumožňuje daňovo uznateľné odpisovanie pohľadávok.

Úľavu neposkytne

Bez úpravy daňových predpisov veritelia budú mať naďalej povinnosť odvádzať štátu daň z pôvodnej výšky pohľadávky, ako keby svojmu dlžníkovi finančnú úľavu vôbec neposkytli. Upozornila na to v pondelok Americká obchodná komora (AmCham).

Tento nedostatok pravdepodobne povedie k nižšej ochote veriteľov podieľať sa na ozdravovaní podniku dlžníka. ,,Preventívne reštrukturalizácie tak nebudú využívané v takej miere, ako by si zaslúžili," skonštatovala pracovná skupina odborníkov, poskytujúcich právne a daňové poradenstvo pre Americkú obchodnú komoru, ďalšie vybrané zahraničné obchodné komory, Slovenskú komoru daňových poradcov, Slovenskú bankovú asociáciu, Asociáciu leasingových spoločností SR aj ďalších predstaviteľov z podnikateľského prostredia.

Úprava daňových predpisov

Aby bol o preventívnu reštrukturalizáciu záujem, je podľa odborníkov treba upraviť daňové predpisy tak, aby na základe preventívnej reštrukturalizácie dlžníka vznikla možnosť urobiť daňovo uznateľné odpisy pohľadávok, a to už od potvrdenia plánu.

Dlžník by mal byť oslobodený od dane z príjmu v časti záväzku, ktorý sa potvrdením plánu odpúšťa, resp. uznáva veriteľmi za nevymáhateľný.

,,Už v súčasnosti existuje v zákone o dani z príjmov úprava, ktorá reflektuje tieto požiadavky v súvislosti s konkurzmi, reštrukturalizáciami a oddlženiami splátkovým kalendárom," uviedla AmCham.

Minimálne využitie

Z daňového hľadiska by mali byť daňové dôsledky preventívneho reštrukturalizačného konania navrhnuté rovnakým spôsobom ako daňové dôsledky formálnych reštrukturalizačných konaní.

Na základe riadne vykonanej a súdom potvrdenej preventívnej reštrukturalizácie by malo dôjsť k daňovému oslobodeniu odpusteného záväzku na strane dlžníka a prislúchajúci odpis pohľadávky na strane veriteľa by mal byť daňovým výdavkom.

,,V opačnom prípade bude praktické využitie inštitútu preventívnej reštrukturalizácie minimálne či dokonca žiadne, keďže veriteľ uprednostní odpustenie pohľadávky až pri úpadku dlžníka práve z dôvodu menších negatívnych finančných dopadov," dodala komora.

nova arca
Neprehliadnite

Ozdravný plán Arcy Capital je ohrozený. Nebol schválený niektorými veľkými veriteľmi