Kontrolóri Národnej banky Slovenska (NBS) zistili závažné porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa. Tie spočívajú v tom, že zmluva, ktorú Pohotovosť uzatvárala so spotrebiteľmi, obsahovala aj vlastnú zmenku zákazníkov vystavenú v prospech Pohotovosti.

Zmenky boli splatné do štyroch rokov, pričom zmenková suma sa zhodovala s celkovou sumou dohodnutou v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Tú musel spotrebiteľ uhradiť spolu s poskytnutým úverom.

Po prešľapoch v zmluvách nebankovku Pohotovosť priškrtili kontrolóri

Zdroj: Spotrebiteľské centrum

Ručenie zmenkou je neprijateľné

Regulátor uznal, že v skutočnosti ide o zmenky, ktorých účelom je zabezpečenie záväzku spotrebiteľa uhradiť celkovú sumu zo zmluvného vzťahu s Pohotovosťou. Zákon však hovorí jednoznačne, že „zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy zmenkou alebo šekom je neprípustné”.

Zmluva o spotrebiteľskom úvere a ani všeobecné podmienky poskytnutia spotrebiteľského úveru použitie zmenky nepripúšťajú, preto zmenka pripravená nebankovkou nie je právne prijateľná a nebankovka ukladá spotrebiteľovi bezpodmienečnú povinnosť zaplatiť bez právneho dôvodu.

V tejto súvislosti treba dodať, že používanie zmeniek ešte v roku 2011 zakázal Krajský súd v Prešove.

Pozor na dohody o plnení v splátkach

Kontrolou NBS bolo zistené aj nesprávne poskytovanie informácií nebankovkou Pohotovosť pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Klientovi pred uzatvorením zmluvy o úvere boli predložené dva návrhy - „Zmluva o spotrebiteľskom úvere” a „Dohoda o plnení v splátkach”.

Tak ako sme nedávno informovali, v zmluve o spotrebiteľskom úvere sa uvádzalo, že spotrebiteľ mal splatiť celkovú sumu poskytnutého úveru jednou splátkou do termínu konečnej splatnosti.

Dohoda o plnení v splátkach, ktorú klient podpísal v Pohotovosti bezprostredne popri zmluve o spotrebiteľskom úvere, hovorila o inom spôsobe splatenia úveru. Zákazníka zaväzovala uhrádzať pravidelné mesačné splátky počas obdobia, ktoré zodpovedalo približne dĺžke trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Klient bol tak povinný časť úveru splatiť skôr.

Po takejto zmene bol pre spotrebiteľa úver menej výhodný respektíve nevýhodný, čo sa prejavilo aj na výške ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN).

Zmena zmluvy dohodou o plnení v splátkach je navrhnutá tak, že rozložením splácania celkovej sumy úveru na časť úveru splatnú skôr a zostávajúcej sumy úveru do pravidelných splátok sa nemení celková suma úveru, v dôsledku toho sa priemerný spotrebiteľ môže mylne domnievať, že sa nemení ani výhodnosť úveru.

Pohotovosť si v súvislosti so zmenou zmluvy o spotrebiteľskom úvere prostredníctvom uzavretia dohody o plnení v splátkach voči spotrebiteľovi neplnila povinnosť poskytnúť v dostatočnom časovom predstihu informácie o spotrebiteľskom úvere.

Nebankovka vo vzťahu k spotrebiteľovi konala v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, môhla ho uviesť do omylu v otázke výhodnosti úveru a spôsobiť, že spotrebiteľ uzavrie zmluvu, ktorú by inak z dôvodu jej menšej výhodnosti neuzavrel.

Používali nekalé praktiky a klamali spotrebiteľov

Konaním nebankovky Pohotovosť sú naplnené znaky nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania alebo opomenutia. 

Pohotovosť predložením klamlivých informácií pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere vyvolá v klientovi dojem o určitej cene úveru (RPMN vo výške 28 percent), následne dosiahne zmenu úveru na úver s vyššou cenou bez toho, aby potrebným spôsobom poskytla informáciu spotrebiteľovi o novej zmenenej cene (RPMN vo výške 272,69 percenta).

Práve neinformovanie o vyššej cene úveru je klamlivým opomenutím, ktoré uvádza spotrebiteľa do omylu. Tým nebankovka zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o uzavretí zmluvy o spotrebiteľskom úvere a následnej dohody o plnení v splátkach, ktoré by inak neurobil, pretože môže byť uvedený do omylu vo vzťahu k výhodnosti poskytnutého úveru. 

Klamlivé konanie a klamlivé opomenutie zo strany nebankovky spočíva v tom, že spotrebiteľ na základe informácie o RPMN poskytnutého úveru uvedenej v zmluve o spotrebiteľskom úvere uzavrie dohodu o plnení v splátkach s odlišnou RPMN.

Zmluvy vám bezplatne skontrolujeme

Uzatvorili ste s nebankovou spoločnosťou alebo bankou zmluvu o spotrebiteľskom úvere? Vaša zmluva môže byť bezúročná a bezpoplatkov! Nechajte si ju preto bezplatne skontrolovať cez webovú stránku Zmluvné podmienky.