Pre materské školy (MŠ) a základné školy (ZŠ) by sa mohla zaviesť nová kategória odborného zamestnanca - školská zdravotná sestra. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina koaličných poslankýň. Školská zdravotná sestra by mala najmä posudzovať zdravotný stav, telesný a duševný vývin detí a žiakov, ako aj poskytovať deťom a žiakom zdravotnú starostlivosť a mať na starosti prevenciu. Má tiež viesť štatistiky o úrazoch detí a žiakov.

KK27 Kábul - Muž dostáva indickú verziu vakcíny proti ochoreniu Covid-19 od spoločnosti AstraZeneca v nemocnici v Kábule 11. mája 2021. FOTO TASR/AP 
A man receives the Indian version of the AstraZeneca coronavirus vaccine from a health official at a hospital in Kabul, Afghanistan, Tuesday, May 11, 2021. (AP Photo/Rahmat Gul)
Neprehliadnite

Od soboty sa otvorilo prednostné očkovanie učiteľov a zamestnancov škôl

Poslankyne hovoria o problémoch súvisiacich s tým, že deťom a žiakom a ich zákonným zástupcom nemal kto v materskej a základnej škole poskytovať potrebnú a odbornú pomoc spojenú so zdravotným stavom.

Školská zdravotná sestra by mohla posudzovať aktuálny zdravotný stav dieťaťa alebo žiaka pred vstupom do MŠ alebo ZŠ, hodnotiť príznaky chorôb a odporúčať na vyšetrenie u lekára, ako aj hodnotiť hygienu. Na starosti by tiež mohla mať prevenciu užívania omamných a psychotropných látok. Poskytovať by mohla zdravotnú starostlivosť, prvú pomoc a pomoc pri náhlych stavoch, aj ošetrovateľskú starostlivosť pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Podávať by tiež mohla lieky a liečivá, ako aj sledovať stravovanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Veľmi obľúbené u turistov sú konské drožky využívané na prehliadku mesta priamo z koča.
Neprehliadnite

Pandémia vracia život na vyľudnený vidiek. Niekde však chýba internet, inde škola či lekár

Školská zdravotná sestra by spolupracovala s pediatrami a stomatológmi detí a žiakov príslušnej MŠ alebo ZŠ, zákonnými zástupcami, zdravotnými poisťovňami, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a inými orgánmi štátnej správy.

Poslankyne zároveň navrhujú zaviesť nový príspevok na osobné náklady školských zdravotných sestier tak, ako je to upravené aj pri finančnom príspevku na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Legislatíva by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. septembra.