Ako sa právnici dostanú k téme digitalizácie?

Miriam Staněková: Základom našej práce boli od začiatku najmä akvizičné projekty obchodných spoločností, ktoré pôsobili v oblasti IT. Špecializácia našich klientov prinášala zároveň nevyhnutnú špecializáciu našej kancelárie. Ďalším vplyvom je digitalizácia celej spoločnosti vrátane styku s verejnými inštitúciami.

Peter Vetrák: Naša kancelária je špecifická tým, že veľká časť našich klientov je z oblasti IT a telekomunikácií. Preto takmer každý jeden kolega má dostatočný presah v oblasti autorského práva, práva duševného vlastníctva, rozumejú technickej terminológii.

Digitalizácia a právo sa obyčajne vnímajú len cez GDPR. Aké problémy však zvyčajne firmám pomáhate riešiť?

Anton Staněk: GDPR bola istá vlna, ktorá prebehla, nastavila nejaké procesy a bola najmä silno medializovaná. Ale treba si uvedomiť, že okrem GDPR sú tu témy, ktoré možno neprejdú takou masívnou medializáciou, ale sú veľmi podstatné. Napríklad taký kyberpriestor a jeho bezpečnosť. Je to téma, ktorá zvyšuje mieru zásahov do práv zamestnancov, čo môže vyvolať potrebu riešenia otázok celkovej bezpečnosti nastavení IT procesov vo firme. Potom je tu otázka komunikácie so štátnymi orgánmi a vytváranie dátovej stopy, ktorá môže byť dôkazom v prípade ak vznikne spor. Práve preto je dôležité nastavenie vnútorných procesov – aby si tohto všetkého boli vedomé jednotlivé zložky firmy.

Povedzme, že tento rozhovor číta majiteľ firmy, alebo jej štatutár. Kedy je ten moment, keď si povie, že potrebuje digitálne procesy vo firme konzultovať s právnikom?

Anton Staněk: Keď si uvedomí presah jednotlivých procesov do viacerých zložiek spoločnosti. Nestačí mať len dokonalé GDPR. Čo ak bude náhodou potrebné sledovať digitálnu komunikáciu zamestnanca? Do akej miery je to v poriadku? Napríklad, keď vznikne krízová situácia a bude sa sledovať obsah komunikácie alebo záznamu, firma musí byť na niečo také pripravená a musí mať internú smernicu, ktorá s niečím takým počíta. Môžete mať ten proces zmapovaný, ale potrebujete ho mať zmapovaný do roviny dôkazu, ktorý sa dá použiť v súdnom konaní. A teraz – vie konkrétny zamestnanec, jeho nadriadený zamestnanec a štatutár, aká toto rovina je? Čo znamená zmapovať niečo do roviny dôkazu použiteľnom v súdnom konaní?
Kľudne sa môže stať, že príde osoba, ktorá povie: „Za posledných desať rokov ste moje údaje uchovávali nezákonne.“ A môže mať pravdu, pretože zamestnávateľ mal síce urobenú smernicu, ale táto bola príliš všeobecná.
Stretávame sa s tým napríklad pri predaji firiem, keď sa urobí audit. Všetko je v poriadku, pokým nepadne otázka – a máte všetky tieto smernice premietnuté aj v pracovných zmluvách? A máte ich vo všeobecných obchodných podmienkach? Toto je téma, ktorú musia otestovať a zanalyzovať práve právnici z pohľadu vnútorného procesu firmy.

Miriam Staněková: Jednoduchý digitalizovaný proces veľakrát prináša komplikované právne vzťahy, čo si klienti nemusia uvedomiť. Vtedy prichádzame my, rozoberáme tieto vzťahy na drobné a ošetrujeme ich zmluvne. Vnímam to aj tak, že neustále sa zvyšuje zodpovednosť štatutárov, preto uvítajú keď právnik odsúhlasí nimi vybrané postupy.

Právnici digitálneho veku
Zdroj: Lindia.sk

Miriam Staněková, partnerka advokatskej kancelárie Staněk Vetrák & Partneri

Čomu predstavitelia firiem zvyčajne v oblasti digitalizácie nevenujú pozornosť a mali by?

Anton Staněk: Spoločenská realita je príliš komplikovaná, a preto sú komplikované aj procesy vo firmách, ktoré musia reflektovať túto realitu. Práve preto, že digitalizácia sa považuje za technickú záležitosť, ktorá vytvára nejakú komparatívnu výhodu, tak sa nám zdá, že ide do úzadia vnímanie zodpovednosti a problematiky toho čo môže digitalizácia ovplyvniť. To, akým spôsobom komunikujeme digitálne, dátovo, môže a nemusí zasahovať do práv tretích strán. Veľakrát sa to deje veľmi nenápadným spôsobom. Napríklad spomínaná otázka miery sledovania pošty a komunikácie zamestnancov. Takže skôr ide o to, nakoľko si nositelia týchto oprávnení uvedomujú svoju zodpovednosť, ktorá súvisí s digitalizáciou.

Dá sa nejako popísať hranica, kedy je zasahovanie do práv zamestnanca zamestnávateľom ešte v poriadku?

Anton Staněk: Dá. Je to veľmi živá otázka, ktorej zodpovedanie sa vyvíja aj na pôde EÚ a podlieha testovacím kritériám popísaným sudcami v rohodovacej praxi. Avšak možno povedať, že judikatúra v tejto otázke nie je kauzalisticky exaktná. To znamená, že ona vám nepovie presne, čo treba spraviť, ale snaží sa ísť tou cestou, že vymedzí všeobecné mantinely pre zamestnávateľa. Dáva mu tým priestor aby on sám vytvoril podmienky na to, aby bol takýto zásah legálny. Podstatné však je, že tieto veci musia byť nastavené vopred a implementované vo vzťahu k všetkým zamestnancom rovnako.

Miriam Staněková: Na túto otázku sa nedá odpovedať všeobecne. Pri každom klientovi je potrebné skúmať dôvody, spôsob zásahu, predchádzajúce oznámenia dotknutému subjektu o kontrole ako aj možnosti použitia iných opatrení. Je potrebné uviesť, že v rámci firmy nemusí prísť výlučne k zásahu do práv zamestnanca. Vaša kamera môže snímať rovnako vchádzajúce osoby, klientov, záujemcov o prácu, náhodných okoloidúcich. Každodenne prichádza k neplánovanému zozbieraniu osobných údajov, preposielaniu e-mailovej pošty aj s tzv. „históriou komunikácie“ a jej prílohami plnými údajov, uzatváraniu zmluvných vzťahov potvrdením objednávky v e-mailovej správe, využívaniu duševného vlastníctva tretích osôb bez ich súhlasu, prezradeniu obchodného tajomstva a podobne.

Stíhajú vôbec právne normy dobiehať digitálne napredovanie? Je v poriadku, keď si veľké online firmy povedia, že súkromie neexistuje a začnú s údajmi obchodovať?

Miriam Staněková: Technický progres je oveľa rýchlejší ako vývoj zmien právnej úpravy. Právna úprava len pomaly dobieha veľmi rýchly technický rozvoj. Ja si myslím, že nie je v poriadku, keď sa všetky dáta voľne púšťajú na verejnosť a ich ochrana nie je primeraná rýchlosti v technickej oblasti. Z pohľadu advokátskej kancelárie – niekedy nám stačil trezor, zamknutá skriňa, zabezpečovacie resp. monitorovacie zariadenie a poistenie. Dnes už máme úplne iné prostriedky a nevyhnutne spolupracujeme s externou firmou, ktorá zabezpečuje maximálne možnú ochranu našich dát, aj dát našich klientov. To sa všetko stalo v priebehu len pár rokov.

Anton Staněk: Zaujímavé je, že ľudia na jednej strane pociťujú túžbu ukázať sa, odhaliť svoje súkromie, zdieľať ho, ale zároveň na druhej strane nemajú radi, keď sa s týmito skutočnosťami, ktoré odkryjú, voľne nakladá. Právna regulácia potom reflektuje skutočnú spoločenskú realitu tým, že keď ľudia odkrývajú isté skutočnosti, musí existovať rámec ochrany týchto skutočností. Človek je neustále vystavený tomu, že informácie o sebe musí v istej miere zverejniť – veď dnes si nič nekúpite bez toho, aby ste o sebe niečo neodkryli a nezverejnili. Na druhej strane je čoraz ťažšie zabezpečiť, aby sa s týmito údajmi ďalej nenakladalo.

Vy ste v tomto roku získali aj ocenenie Právnická firma roka, v kategórii IT a telekomunikácie. Vďaka čomu sa vám to podarilo?

Peter Vetrák: Predchádzajúci rok 2019 znamenal nárast v rámci tejto agendy a naša kancelária mala možnosť zúčastniť sa naozaj rôznorodých projektov z oblasti IT a telekomunikácií. Mnohé z nich boli jediné svojho druhu a veľkosti na Slovensku. Naším prvoradým cieľom je, aby sme odvádzali kvalitnú prácu a preto udelenie ocenenia Právnická firma roka 2019 v kategórii IT a telekomunikácie je pre nás veľkou poctou a zadosťučinením.