„Výber zmluvného partnera bude realizovaný verejnou súťažou, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní elektronickou formou a jediným hodnotiacim kritériom bude najnižšia cena,“ poznamenala E. Rovenská. Slovenská pošta očakáva od úspešného uchádzača zabezpečenie predmetných služieb na celom území Slovenska.

Externá kuriérska firma musí podľa nej počítať s tým, že len 26 percent zásielok sa doručuje v mestách. Ďalších 69 percent kontraktu tvoria rajóny mimo mesta s priemerným denným doručovaním do 180 kilometrov (km), pričom v piatich percentách ide dokonca o doručovanie nad 180 km.

„Poskytovateľ je povinný poskytnúť na vlastné náklady motorové vozidlá a zabezpečiť všetky ostatné činnosti spojené s výberom a distribúciou zásielok,“ podotkla hovorkyňa. Zároveň priblížila, že na Slovensku existuje 420 doručovacích rajónov. Ide o funkčne rozdelené územia obcí a miest, v rámci ktorých zabezpečujú distribúciu listových a balíkových zásielok určení poštoví doručovatelia a kuriéri.

„Už od roku 2012 Slovenská pošta zaisťuje najmä doručovanie balíkov využívaním externých dodávateľov. Na základe princípu hodnoty za peniaze, ktorá vychádza z analýzy dosahov na prevádzkové a personálne náklady, využíva koncesionárov,“ skonštatovala E. Rovenská.

Koncesnou zmluvou tak prenáša riziko výkyvov trhu spojených s poskytovaním kuriérskych služieb, ako aj výkyvov trhu týkajúcich sa kolísania cien pohonných látok, zmien výšky cestnej dane, ale aj zmien v oblasti personálnych nákladov na externé kuriérske spoločnosti.

Internými balíkovými doručovateľmi v súčasnosti Slovenská pošta pokrýva len šesť percent doručovacích rajónov. Zabezpečovanie služieb externe je podľa hovorkyne potrebné aj z dôvodu narastajúceho objemu spracovaných balíkových zásielok a zvyšovania kvality služieb.

Vyčíslila, že v minulom roku 416 externých kuriérov logisticky zabezpečilo viac ako 7,1 milióna zásielok. „Tohoročný plán kalkuluje s počtom zásielok viac ako 9,1 milióna. S prihliadnutím na nárast v predchádzajúcich obdobiach Slovenská pošta počíta s medziročným 15- až 20-percentným nárastom balíkov,“ dodala.

Dôvodom pre vyhlásenie verejnej súťaže je ukončenie dvojročnej platnosti zmlúv. Do konca roka plánuje Slovenská pošta obstarať externého dodávateľa kuriérskych služieb pre 391 doručovacích rajónov. Hľadá koncesného zmluvného partnera na obdobie troch rokov.

Suma 47 miliónov eur podľa E. Rovenskej vychádza z reálneho stavu čerpania v predchádzajúcich obdobiach a predpokladaného prirodzeného nárastu objemu balíkových zásielok počas nadchádzajúcich troch rokov bez štrukturálnych zmien na trhu. S prihliadnutím na trend významného nárastu počtu balíkových zásielok sa Slovenská pošta rozhodla naplánovať výšku nákladov v priemere na 15,6 milióna eur ročne.