„Cieľom zmeny v oblasti pohotovostí je zabezpečiť efektívne dostupnú zdravotnú starostlivosť a samozrejme aj efektívne využívanie zdrojov. Či už ide o personálne, tak aj finančné,“ povedal T. Drucker.

Štát chce po novom zadefinovať sieť takzvaných organizátorov, ktorí budú zabezpečovať ambulantnú pohotovostnú službu v regiónoch a to v pevnej a doplnkovej sieti. Organizátorov bude vyberať v súťaži a víťazi budú oprávnení prevádzkovať pohotovosti šesť rokov.

Záujemcovia budú musieť preukázať, že majú dostatočný počet lekárov na zabezpečenie pohotovostí a potrebné materiálno-technické vybavenie. Kritériom bude aj rýchla časová dostupnosť k ústavnej pohotovostnej službe.

Pevná sieť by mala mať 51 miest a spádových oblastí pre dospelých a 45 pre deti a dorast. V rámci tejto siete budú organizátori povinní zabezpečiť ambulantnú pohotovostnú službu od 16. hodiny do 7. hodiny a v dňoch pracovného pokoja nepretržite. Dostupnosť pohotovostí minimálneho štandardu, ktorú vyžaduje zákon, bola doteraz 45 minút, po zmenách by mala byť podľa rezortu do 30 minút.

Doplnkové ordinačné hodiny

Rovnako ako pohotovosť v pevnej sieti, aj v doplnkovej ju bude musieť zabezpečiť organizátor vybratý v súťaži. Rozdiel je však v tom, že doplnková sieť by mala byť dobrovoľná. To znamená, že ak ambulantný lekár nebude chcieť ošetrovať počas doplnkových hodín, nič sa pre neho nemení, no nebude môcť podmieňovať objednanie na vyšetrenie alebo samotné vyšetrenie akýmkoľvek poplatkom.

Doplnkové ordinačné hodiny budú navyše a mimo ordinačných hodín. Lekár, ktorý chce mať aj doplnkové hodiny, bude musieť najskôr garantovať rozsah ordinačných hodín plne hradených z verejného zdravotného poistenia. Napríklad 35 hodín týždenne u všeobecného lekára alebo 30 hodín týždenne u špecialistu.

Doplnková pohotovosť sa môže poskytovať v rozsahu najviac štyroch hodín denne, a to v pracovných dňoch v čase medzi 16. a 22. hodinou v rozsahu najviac štyroch hodín denne. V dňoch pracovného pokoja medzi 7. a 22. hodinou, pričom ju nemusí poskytovať každý deň.

Vyšetrenie v doplnkových ordinačných hodinách má dať možnosť pacientom kúpiť si dodatočný čas lekára. To znamená, že vyšetrenie počas nich si bude hradiť sám. Maximálna úhrada bude regulovaná, nateraz sa hovorí o 15 až 30 eurách. Nie však za každé jedno vyšetrenie, ale ide o kumulovanú cenu napríklad pri opakovaných návštevách. Predpísané lieky a ďalšie vyšetrenia aj v rámci doplnkových hodín budú hradené zdravotnou poisťovňou.

Pohotovosti dostanú novú podobu. Menia sa ordinačné časy aj poplatky

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Okrem doplnkových ordinačných hodín sa má po novom zaviesť aj ošetrenie v domácom prostredí. Rovnako za poplatok ju budú poskytovať lekári pacientom na požiadanie mimo svojich normálnych ordinačných hodín.

Doplnkové ordinačné hodiny v skratkách:

 • lekár musí garantovať bezplatné ordinačné hodiny, minimálne 30 alebo 35 hodín týždenne,
 • doplnkové ordinačné hodiny budú môcť byť od 14. hodiny,
 • bude môcť byť maximálne 1/4 času vyhradeného na doplnkové ordinačné hodiny,
 • maximálne 1/3 pacientov v doplnkových ordinačných hodinách,
 • lekári budú môcť mať maximálne 1/3 tržieb z priamych úhrad od pacientov,
 • maximálna výška úhrady od pacienta pri jednej návšteve by mala byť vo výške maximálne 15 až 30 eur,
 • pôjde o povinný systém objednávania s termínom do 15 dní,
 • účinnosť zmien je naplánovaná od 1. januára 2018,
 • vyššie územné celky budú oprávnené kontrolovať ambulancie a zdravotné poisťovne im budú povinné poskytnúť všetky údaje,
 • Národné centrum zdravotníckych informácií bude zbierať dáta a v prípade prekročenia limitu tržieb to automaticky ohlási príslušnému vyššiemu územnému celku.

Poplatky po novom

Poplatok za ambulantnú pohotovostnú službu bude dve eurá. Poplatok za ústavnú pohotovostnú službu 10 eur. Oba doteraz boli vo výške 1,99 eur. „Cieľom nie je viac zaplatiť, ale presmerovať pacientov, ktorí sú určení pre ambulantné ošetrenie na ambulantnú pohotovostnú službu,“ povedal T. Drucker.

Zároveň sa rozšíri okruh osôb, ktoré nebudú platiť poplatok vôbec. Napríklad pacienti, ktorí navštívia ústavnú pohotovostnú službu bezprostredne po úraze alebo pri najmenej dvojhodinovej hospitalizácií. Oslobodený od poplatku bude aj pacient v rámci ambulantnej pohotovostnej služby, po ktorej bude nasledovať hospitalizácia.

Rezort chce zároveň zaviesť sankciu vo výške 10 000 eur za neoprávnené poplatky, ktorými by lekári podmieňovali objednávanie pacientov na vyšetrenie alebo akúkoľvek zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia. Pokuta minimálne 2 000 eur im bude hroziť, ak porušia iné pravidlá, napríklad maximálny počet pacientov ošetrených v rámci doplnkových ordinačných hodinách alebo ak prekročia maximálnu výšku tržby z priamych platieb od pacientov.

Garantovaná mzda pre lekárov

Zákon stanoví aj to, že ak organizátor nebude vedieť zabezpečiť lekárov pre pohotovosti, samosprávny kraj rozpíše rozpis služieb pre všeobecných lekárov s povinnosťou slúžiť do 22. hodiny s minimálnou garantovanou mzdou 12 eur za hodinu. Organizátor, ktorý nezabezpečí ambulantnú pohotovostnú službu, dostane od zdravotnej poisťovne menej peňazí.

Pohotovosť bude platená paušálnou úhradou a výkonnostnou zložkou. Antikoncentračná doložka umožní vlastniť v rámci jednej ovládanej skupiny viacero organizátorov, avšak ak ich v rámci takejto skupiny bude viac ako 20 percent, zníži sa paušálna úhrada o 30 percent. V prípadne, ak ich bude v rámci takejto skupiny viac ako 50 percent, zníži sa paušálna úhrada o 50 percent.

Ambulantná pohotovostná služba v skratkách:

 • po starom lekárska služba prvej pomoci,
 • poskytovaná v rámci pevnej siete,
 • má byť garantovaných 51 pohotovostí pre dospelých a 45 pre deti a dorast
 • prevádzkovaná bude od 16. hodiny do 7. hodiny nasledujúceho dňa, v dňoch pracovného pokoja neptretržite,
 • ak nebude vedieť služby zabezpečiť organizátor, stanoví ich vyšší územný celok, no v takom prípade bude pohotovosť len do 22. hodiny,
 • slúžiaci lekári budú mať garantovanú mzdu minimálne 12 eur za hodinu,
 • poplatok bude 2 eurá v rámci ambulantnej pohotovostnej služby, 10 eur v rámci ústavnej pohotovostnej služby.

Kde budú povinné pohotovosti pre dospelých:

Sobrance, Snina, Pezinok, Revúca, Dolný Kubín, Veľký Krtíš, Kráľovský Chlmec, Svidník, Partizánske, Stará Ľubovňa, Ružomberok, Trstená, Rožňava, Brezno, Košice, Trebišov, Komárno, Liptovský Mikuláš, Bardejov, Žiar nad Hronom, Topoľčany, Malacky, Vranov nad Topľou, Košice-Šaca, Nové Mesto nad Váhom, Skalica, Čadca, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves, Piešťany. Lučenec, Bratislava, Dunajská Streda, Humenné, Poprad, Michalovce, Martin, Banská Bystrica, Levice, Zvolen, Prievidza, Považská Bystrica, Nové Zámky, Galanta, Trenčín, Žilina, Trnava, Nitra, Prešov 

Kde budú povinné pohotovosti pre deti:

Pezinok, Revúca, Štúrovo, Senica, Veľký Krtíš, Kráľovský Chlmec, Svidník, Partizánske, Stará Ľubovňa, Ružomberok, Trstená, Rožňava, Brezno, Košice, Trebišov, Komárno, Bardejov, Malacky, Žiar nad Hornom, Vranov nad Topľou, Košice-Šaca, Skalica, Čadca, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves, Piešťany, Lučenec, Bratislava, Dunajská Streda, Humenné, Poprad, Michalovce, Martin, Banská Bystrica, Levice, Zvolen, Prievidza, Považská Bystrica, Nové Zámky, Galanta, Trenčín, Žilina, Trnava, Nitra, Prešov 

Asociácia súkromných lekárov zmeny pripravené rezortom víta. Zároveň ale jej prezident Marián Šóth povedal, že sú ešte detaily, ktoré chcú prediskutovať. Minimálnu výšku mzdy lekára v ambulantnej pohotovostnej službe považuje vzhľadom na doterajšiu garantovanú nulu za veľmi dobrú. „Ak bude chcieť organizátor lekára motivovať, aby slúžil aj v rámci doplnkových ordinačných hodín, dá mu viac,“ predpokladá.

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová povedala, že pacienti zrejme budú citlivo vnímať výšku 10-eurového doplatku za ústavnú pohotovostnú službu. „Rozprávali sme sa o skupine zraniteľných – matky na materskej, dôchodcoch. Tam by bolo potrebné, aby bol poplatok pre nich stanovený na najnižšiu sadzbu. Budeme o tom ešte diskutovať, ale celkovo zmeny vítame,“ povedala.

Zmeny v poplatkoch by mali platiť od 1. júla 2017, zmenu organizácie pohotovostí by sme prakticky mali pocítiť v apríli budúceho roka.

Harmonogram zavádzania zmien:

 • Do 10.2. 2017: finálne úpravy a prerokovanie s partnermi
 • Do 10 dní: medzirezortné pripomienkové konanie
 • Marec: prerokovanie vládou
 • Apríl: prerokovanie v Národnej rade
 • Od 1.7. 2017 s prechodnými ustanoveniami k LSPP do 31.3. 2017: účinnosť nových pohotovostí
 • Od 1.1. 2018 účinnosť doplnkových ordinačných hodín