„Od začiatku realizácie akčných plánov najmenej rozvinutých okresov bolo podporených približne 150 podnikateľských subjektov sumou približne 10 miliónov eur, z čoho bolo v roku 2019 takmer 6,6 milióna eur poskytnutých pre viac ako 100 prijímateľov,“ konkretizoval úrad.

Od roku 2019 prešli na ÚPVII kompetencie v regionálnom rozvoji. Podľa neho sa prejavila aj zmena v spôsobe predkladania a schvaľovania žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku.

„V predchádzajúcich rokoch predkladali záujemcovia žiadosti nekoordinovane v priebehu celého roka. To vzhľadom na rôznu kvalitu predkladaných zámerov značne komplikovalo proces formálnej a vecnej kontroly a následné schvaľovanie žiadostí,“ priblížil ÚPVII.

V roku 2018 sa zmenil zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov. Bol zavedený inštitút ročných priorít realizácie jednotlivých akčných plánov, ktoré schvaľuje vláda.

„Žiadatelia o poskytnutie regionálneho príspevku podľa nového systému predkladajú svoje zámery v rámci výziev, ktoré vyhlasujú jednotlivé okresné úrady, spravidla dvakrát v priebehu roka. Zodpovednosť za zostavenie návrhu ročných priorít teda zostáva na úrovni okresu, čo umožňuje pružnejšie reagovať na špecifické potreby jednotlivých okresov,“ konštatoval úrad vicepremiéra.

Takýmto spôsobom sa v priebehu roka 2019 podarilo urýchliť tempo zazmluvňovania financií. Oblasť, v ktorej došlo podľa ÚPVII iba k malému pokroku, sú nedostatky v projektoch a dokumentácii predkladanej na kontrolu, čo stále spôsobuje neuspokojivé tempo v poukazovaní finančných prostriedkov prijímateľom.

Cieľom podpory najmenej rozvinutých okresov je už od fázy prípravy akčných plánov najmä zníženie nezamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov.