Agentúrnu správu sme nahradili autorským textom

Premiér Peter Pellegrini spolu s odborármi  a Združením miest a obcí Slovenska vo  štvrtok podpísal vyhlásenie k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020.

Ako sa zmenia tabuľky

Zmenu platov mali uzavrieť do konca júna, keďže sa musí zmeniť aj zákon o kolektívnom vyjednávaní. Podľa tejto zmeny bude už možné, aby sa kolektívne zmluvy vyššieho stupňa uzatvárali na dlhšie obdobie ako jeden rok. Novela sa dostane do parlamentu v septembri.

„Boli zachovane platové stupne rešpektujúce roky praxe, rozostupy medzi triedami a reálne navýšenie tarify každého zamestnanca. Keďže sa doterajší počet tried znížil, preto sa musí upraviť aj katalóg pracovných činností,“ vysvetlila Martina Nemethová, hovorkyňa odborovej konfederácie.

Tabuľky sa zvýšia v priemere o 10 %, stupnica platových taríf sa začína sumou 520 eur, čo by mala byť minimálna mzda od januára. Od tejto sumy sú narátavané s percentuálnym navýšením platové triedy, ktorých je 11 (pôvodne 14), platové stupne, ktorých je 14 (pôvodne 12), a započítateľnosť rokov praxe nad 40 (pôvodne nad 32).

Zmení sa aj zákon o verejnej službe. Zvýšia sa tarify a to sa premietne aj do platových tabuliek. Odborári sú spokojní, keďže tabuľka sa bude začínať minimálnou mzdou v prvej platovej triede a v prvom platovom stupni. V platových stupňoch, tak ako doteraz, sa bude zohľadňovať prax. Zaradenie v platovom stupni bude závisieť od počtu rokov priznanej praxe – 0,5 % tarifnej triedy za každý rok praxe. Štrnásť platových tried sa zlúči do jedenástich.

Zlúčia sa tri tarifné tabuľky – základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov a osobitná stupnica platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov. Výskumní a vývojoví zamestnanci prechádzajú od januára do osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl.

K tejto jednej tabuľke sa upraví aj katalóg pracovných činností. Ten bude mať rozhodujúci vplyv na zaradenie zamestnancov do pracovných činností.

Kto a koľko dostane

Pokiaľ zostane zaradenie činností rovnaké a zamestnanci verejnej správy sa len preklopia do novej stupnice platových taríf, zamestnanec na úseku civilnej obrany, ktorý dnes dostáva  základný tarifný plat v 7. platovej triede 416,50 eura bude podľa novej tabuľky zaradený do 4. platovej triedy s platom 583,50 eura.

Vysokoškolsky vzdelaný zamestnanec na úseku životného prostredia, ktorý pracuje v obci na tvorbe koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti ochrany životného prostredia vrátane vydávania rozhodnutí a dozornej činnosti je dnes odmeňovaný v 9. platovej triede so základným tarifným platom 490,50 eura. Po novom bude odmeňovaný v 6. platovej triede so základným tarifným platom 688,50 eura.

Vysokoškolsky vzdelaný odborný zamestnanec verejného obstarávania v múzeu, ktorý pripravuje zákazky verejného obstarávania je dnes odmeňovaný  v 12. platovej triede a má mzdu 581 eur. V novej tabuľke bude v 9. platovej triede so základným tarifným platom 883,50 eura.

Pracovný terapeut v zariadení sociálnych služieb má dnes mzdu 377,50 eura a je zaradený v 6. platovej triede. V novej tabuľke to bude 3. platová trieda a základný tarifný plat 551,50 eura.

Sociálny terapeut  a sociálny pracovník s vysokoškolským vzdelaním sú dnes zatriedení v 10. platovej triede mesačne dostávajú 564 eur. Od januára to bude 8. platová trieda a základný tarifný plat 806 eur.

Sanitár je dnes v 4. platovej triede so mzdou 359,50 eura. V novej tabuľke už bude v 2. platovej triede a na výplatnej páske by mal vidieť 530,50 eura.

Verejný zdravotník so špecializáciou  v 8. platovej triede má dnes mzdu 517,50 eura. Po novom mesačne dostane 688,50 eura a bude odmeňovaný v 6. triede.

A ostatní

Z návrhu sú vyňatí učitelia vysokých škôl, pedagogickí  a odborní zamestnanci regionálneho školstva, výskumní zamestnanci... Podľa čoho sa budú zvyšovať mzdy im? V kolektívnom vyjednávaní o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre rok 2019 bolo dohodnuté navýšenie o 10 %.

Platy štátnych zamestnancov by sa mali od januára zvýšiť o 10 percent. Zároveň KOZ SR dohodla zvýšenie platových taríf všetkých skupín verejných a štátnych zamestnancov o 10 percent aj od 1. 1. 2020.