Práce na demolácii sa začali 2. októbra 2017, náklady na projekt predstavujú deväť miliónov eur. Podľa hovorkyne Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) Miriam Žiakovej počas búracích prác, ktoré boli súčasťou vyraďovania jadrovej elektrárne (JE) V1, bolo odstránených približne 50-tisíc m3 železobetónu. To zahŕňa plášte chladiacich veží, ich základy, prívodné a spojovacie kanály medzi vežami.

„Odstavenie oboch blokov jadrovej elektrárne V1 bolo záväzkom Slovenska vyplývajúcim z predvstupových rokovaní o vstupe SR do Európskej únie a realizovať sa začalo v rokoch 2006 a 2008 na základe uznesenia vlády z roku 1999. Európska komisia (EK) spolu s ďalšími prispievateľmi zriadila Medzinárodný fond na podporu vyradenia z prevádzky JE Bohunice (BIDSF), určený na spolufinancovanie nákladov na odstavenie a vyraďovanie jadrovej elektrárne JE V1,“ informovala hovorkyňa.

Za správcu tohto fondu bola podľa jej vyjadrenia stanovená Európska banka pre obnovu a rozvoj. Časť finančných prostriedkov EK, ktorá je určená na spolufinancovanie vyraďovania JE V1, bola pridelená aj Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre.

Zvyšné náklady na vyraďovanie JE V1 sú hradené prostredníctvom Národného jadrového fondu, respektíve z vlastných zdrojov. Snahou a cieľom demolačných prác bolo v čo najvyššej možnej miere materiál z demolácie recyklovať.

„Keďže železobetónový materiál z veží nie je rádioaktívny ani nebezpečný pre životné prostredie, bol postupne priamo v lokalite spracovávaný na drviacom zariadení so separátorom kovového materiálu. Čistý podrvený betón z demolácie zostáva v areáli V1 a je využívaný na spätný zásyp jám,“ uviedla M. Žiaková.

Kovový odpad z veží vracajú do recyklačného procesu. Na záver prác bude povrch zasypaných jám upravený zeminou a zatrávnený. Priestor, ktorý vznikol po demolácii chladiacich veží, bude určený na ďalšie priemyselné využitie.

Projekt demolácie realizovala talianska spoločnosť DESPE S.p.A., ktorá má 40-ročné skúsenosti v oblasti demolácií súvisiacich s vyraďovaním jadrových zariadení. Každá z veží v Jaslovských Bohuniciach mala výšku 120 metrov a priemer základne 84,4 metra.

Niektoré práce z bezpečnostných dôvodov robili aj v noci, o čom boli vopred informovaní aj starostovia a obyvatelia okolitých obcí. Búranie nespôsobovalo v okolí žiaden hluk ani prašnosť, robilo sa konvenčnou metódou, čiže postupným rozoberaním.

„Odstrel pre blízkosť funkčnej susednej elektrárne V2 nemohol byť z bezpečnostných dôvodov realizovaný,“ konštatovala hovorkyňa a zdôraznila, že počas prác nezaznamenali u zamestnancov JAVYS žiadny pracovný úraz. V zimnom období boli niektoré práce krátko prerušované pre nevhodné poveternostné podmienky.