Subjekty štátneho a verejného sektora sa môžu prihlásiť do výzvy na podporu využívania fotovoltických zariadení. Informoval o tom v utorok na brífingu dočasne poverený minister hospodárstva SR Karel Hirman, za účasti generálneho riaditeľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislava Jurikoviča.

Päť miliónov eur

O európske finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov môžu požiadať obce, mestá, vyššie územné celky (VÚC), ale aj orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie, ktoré sú schopné vyrobenú elektrinu používať na pokrytie svojej vlastnej spotreby.

Na výzvu s týmto zameraním je vyčlenených 5 miliónov eur, inštalácie je nutné zrealizovať do konca roka 2023.

,,Som rád, že sa nám spolu s ministerstvom životného prostredia a SIEA podarilo v končiacom Operačnom programe Kvalita životného prostredia presmerovať uvoľnené európskej zdroje na inštaláciu fotovoltických systémov nielen pre podniky, ale aj pre verejný sektor. Je to príležitosť zrealizovať projekty umožňujúce dlhodobo a významne znížiť náklady na elektrinu tým, ktorí majú predpoklady slnečnú energiu zmysluplne využiť," uviedol Hirman.

Podpora sa nekončí

Obce, mestá, VÚC a verejnoprávne inštitúcie ako napríklad verejné vysoké školy môžu získať podporu do výšky 95 percent oprávnených nákladov, v prípade subjektov ústrednej štátnej správy je podpora 100-percentná. Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt nie je ustanovená, maximálna je 750 000 eur.

,,Touto výzvou sa podpora fotovoltických systémov vo verejnom sektore nezačína ani nekončí. V uplynulom období získalo podporu z európskych zdrojov na obnovu verejných budov viac ako 850 projektov, z ktorých len zlomok využil aj pomoc na inštaláciu fotovoltických systémov. Všetkým je jasné, že situácia sa vlani radikálne zmenila a v pripravovanom Programe Slovensko rátame s vyšším záujmom. Aktuálna výzva je príležitosťou najmä pre tých, ktorí majú predpoklady projekty zrealizovať do konca roka," zdôraznil Jurikovič

Výzva je zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kilowattov (kW) v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Špecifikom tejto výzvy je podmienka mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené verejné obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný. Týmito podmienkami sa zabezpečí rýchla implementácia projektu žiadateľa.

Jednoznačné pravidlá

Keďže je čas na využitie tejto pomoci s vysokou mierou podpory limitovaný, bolo nevyhnutné stanoviť jednoznačné pravidlá, aby sa dalo jednoducho odlíšiť, že vyrobená elektrina sa nevyužíva na hospodárske účely iných subjektov.

Zároveň platí, že maximálne 20 percent celkového ročného objemu vyrobenej elektriny môže byť dodávané do distribučnej sústavy, zostávajúca energia má pokrývať spotrebu nehospodárskych činností žiadateľa.

Výzva bude otvorená, teda žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 28. februára. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch. Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke tabuľa s nápisom na budove, v ktorej sídli Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) SR na Bajkalskej ulici v Bratislave 17. júla 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Podniky môžu získať dotáciu na fotovoltické systémy, SIEA vyčlenila 10 miliónov eur