Nedostatkom bola podľa úradu znížená kvalita vzduchu v hermetickej zóne a znížený izolačný odpor elektrických ohrievačov kompenzátora objemu. Konečné hodnotenie opakovaného náhrevu reaktora vydá ÚJD po predložení spracovaných výsledkov testov a analýzy príčin a nápravných opatrení k zisteným nedostatkom.

„Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., a jej dodávatelia momentálne spracúvajú podrobné hodnotenia jednotlivých testov opakovaného náhrevu 3. bloku, analyzujú vzniknuté poruchy a zistené nedostatky a prijímajú k nim nápravné opatrenia,“ uviedol ÚJD na svojej internetovej stránke.

Horúca hydroskúška bola jedným z posledných testov reaktora pred rozhodnutím o jeho spustení do prevádzky. Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) v utorok povedal, že povolenie na zavážanie paliva do reaktora očakáva najneskôr do dvoch mesiacov.

Upozornil však, že reaktor nebude spustený, pokiaľ budú akékoľvek pochybnosti o jeho bezpečnosti. Samotné spustenie nového zariadenia závisí aj od ukončenia administratívnych procesov súvisiacich s týmto povolením.

Tretí blok jadrovej elektrárne už horúcu hydroskúšku raz podstúpil, a to od decembra 2018 do marca 2019. ÚJD vtedy investorovi vytkol veľký počet nedorobkov a nedostatkov a upozornil Slovenské elektrárne, že nepovolí zavezenie jadrového paliva do reaktora a začiatok uvádzania 3. bloku do prevádzky bez ich odstránenia.

Podľa úradu by sa mohol prejaviť synergický efekt väčšieho počtu zdanlivo nesúvisiacich menších nedostatkov, čo by potenciálne spôsobilo komplikácie počas uvádzania bloku do prevádzky.