Veľké organizácie s viac než 500 zamestnancami by mali podľa existujúcej smernice Európskeho Parlamentu a Rady č. 2014/95/EÚ (NFRD) zverejňovať informácie o vplyvoch svojej činnosti, či už pozitívnej alebo negatívnej, vrátane vplyvov na spoločnosť.

Mali by tak povinne podávať správy:
 
•   o environmentálnych a sociálnych záležitostiach,
•   o zamestnaneckých podmienkach,
•   o ľudských právach a boji proti korupcii a úplatkárstvu,
•   povinne popisovať svoje výsledky a politiky týkajúce sa vyššie uvedených tém a používané politiky riadenia firmy a dozorných orgánov.

Či už ste klient, investor, regulátor alebo zamestnanec, určite vás zaujíma, ako konkrétne spoločnosti prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju alebo ako znižujú svoj negatívny dopad na životné prostredie a prírodné zdroje. Moderným nástrojom na komunikáciu podnikovej udržateľnosti je práve „ESG“ – skratka troch kategórií hodnotenia  Environment (E) – životné prostredie, Social (S) – sociálne aspekty, Governance (G) - podnikové riadenie.

Ilustračné foto
Zdroj: pexels.com
Ilustračné foto

Rada EÚ definitívne schválila Smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov, čím rozšírila kritériá pre subjekty, pre ktoré bude povinné zverejňovanie podrobných informácií z hľadiska udržateľnosti. Táto smernica so zložitým názvom je známa pod skratkou „CSRD“. Prvým rokom, za ktorý bude potrebné zverejniť správu o udržateľnosti, je rok 2024.

Dotkne sa všetkých spoločností s kótovanými cennými papiermi na trhoch regulovaných EÚ (okrem mikropodnikov) a spoločností, ktoré spĺňajú 2 z 3 nasledovných kritérií:

•        výnosy >40 mil. EUR,
•        celkové aktíva >20 mil. EUR,
•        >250 zamestnancov.

Najnovší časový harmonogram pre povinnosti vyplývajúce z návrhu smernice CSRD je:
·       1. januára 2024 - podniky, na ktoré sa už vzťahuje smernica o nefinančnom podávaní správ (v roku 2025 sa podávajú správy o údajoch za rok 2024).
·       1. januára 2025 - veľké podniky, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahuje smernica o nefinančnom výkazníctve (v roku 2026 sa podávajú správy o údajoch za rok 2025).
·       1. januára 2026 - kótované malé a stredné podniky, ako aj malé a nekomplexné úverové inštitúcie a pre kaptívne poisťovne (vykazovanie v roku 2027 o údajoch za rok 2026).

Vieme ako na ESG. Poradíme aj vám.

Podľa odhadov na základe predbežne stanovených kritérií, sa bude smernica CSRD priamo dotýkať okolo 700 - 800 spoločností na Slovensku. No nie je to úplne tak, dopad smernice a aplikovanie princípov ESG sa bude týkať, a v princípe sa už týka, ďaleko širšieho spektra spoločností. Dôvodom je aj jedna z úloh pre tieto povinné subjekty preukazovať, do akej miery sa riadia princípmi udržateľnosti a ESG kritériami aj ich dodávatelia, odberatelia, klienti, ako ich vnímajú zákazníci, stakeholderi, verejnosť a neziskové organizácie.

V ČSOB sa touto témou intenzívne zaoberáme a stanovujeme si tie najvyššie ciele. Poradíme vám, ako sa dajú nové povinnosti zmeniť na príležitosti, ktoré aj vašu spoločnosť zmenia na modernú, na relevantného obchodného partnera, výborného zamestnávateľa a tiež aj atraktívny subjekt na investíciu. Odporúčame preto všetkým spoločnostiam bez ohľadu na ich zameranie a veľkosť aby sa minimálne začali zaoberať aplikovaním princípov a požiadaviek ESG dovnútra spoločnosti, zanalyzovali súčasný stav a pripravili si postupné kroky k implementácii štandardov udržateľnosti.