Kontrolná akcia, ktorej súčasťou boli kontroly vykonané na MPRV SR a v štátnom podniku Hydromeliorácie, bola zaradená do plánu kontrolnej činnosti NKÚ na rok 2017 na základe strategického plánu kontrolnej činnosti na roky 2015 až 2017.

„Kontrolovaným obdobím boli roky 2015, 2016 a súvisiace obdobia. MPRV SR je kapitolou s najväčším počtom štátnych podnikov v jeho zakladateľskej pôsobnosti v rámci SR. V pôsobnosti MPRV SR je osem štátnych podnikov s celkovou zostatkovou hodnotou zvereného majetku 1,02 mld. eur. Vzhľadom na to bolo hlavným cieľom kontrolnej akcie preveriť zavedený systém výkonu zakladateľskej funkcie ministerstva voči všetkým štátnym podnikom a hospodárenie vybraného štátneho podniku, ktorým boli Hydromeliorácie,“ ozrejmil dôvod kontroly K. Mitrík.

Na základe výsledkov kontroly sa veľkým problémom podľa Mitríka stal fakt, že činnosť gestorských sekcií na MPRV SR bola vo väčšine prípadov zameraná iba na formálne schvaľovanie dokumentov predložených štátnymi podnikmi.

„Sekcie nepreukázali činnosti súvisiace s analyzovaním a hodnotením hospodárenia štátnych podnikov, navyše dochádzalo k nedostatočnému metodickému riadeniu a usmerňovania štátnych podnikov,“ uviedol K. Mitrík.

Nevýhodné kúpne ceny

Výsledky kontroly ďalej preukázali, že kontrolný systém zakladateľa nebol vôbec zameraný na kontroly plnenia cieľov štátnych podnikov a hodnotenie efektívnosti a účinnosti ich dosahovania, ani na kontroly efektívneho a účinného vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom štátu.

Kontrola štátnych podnikov v pôsobnosti MPRV SR preukázala aj nedostatky v ich dozorných radách.

„Predmetom zasadaní dozorných rád štátnych podnikov bolo iba formálne prerokovanie a schválenie predložených dokumentov. Členovia si nesplnili ani povinnosti vyplývajúce dozornej rade zo zákona o štátnom podniku. NKÚ SR preto hodnotí ich činnosť v kontrolovanom období ako nedostatočnú,“ povedal Ľubomír Andrassy.

Rezort pôdohospodárstva v kontrolovanom období udelil štátnym podnikom podľa NKÚ celkom 312 predchádzajúcich súhlasov na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu. Vo väčšine prípadov bola v odôvodnení, prečo majetok štátu neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, uvedená len jednotná formulácia bez uvedenia objektívnych skutočností potrebných pre overenie tohto stavu.

NKÚ zistil, že uvedeným postupom ministerstvo odsúhlasilo predaj administratívnej budovy v Komárne a Michalovciach. NKÚ hodnotí predmetné predaje z pohľadu kúpnej ceny a ceny vyčíslenej v znaleckom posudku ako nevýhodné vo vzťahu k hospodárnemu nakladaniu s majetkom štátu.

Na základe poznatkov získaných kontrolou NKÚ rezortu pôdohospodárstva odporučil 19 opatrení na zlepšenie súčasnej situácie. V bodoch sa zameral najmä na sektor revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku, oblasť štátnych podnikov a činnosť dozornej rady, nakladanie s majetkom štátu a kontrolu v nich.

Predstavitelia NKÚ zároveň informovali, že zo strany kontrolovaných subjektov neboli vznesené proti zisteniam žiadne námietky a zaviazali sa prijať opatrenia a následne zaslať správu o splnení, resp. o ich plnení. Kontrolná akcia zameraná na hospodárenie štátnych podnikov v pôsobnosti MPRV SR bude pokračovať aj naďalej v priebehu roka 2018, avizuje NKÚ.