Minister zdravotníctva Tomáš Drucker spolu s ministrom financií Petrom Kažimírom v piatok predstavili spôsob, akým chcú nemocnice zbaviť záväzkov po lehote splatnosti. Tie sa ku koncu minulého roka vyšplhali na 640 miliónov eur. Podľa T. Druckera chcú vytvoriť pri oddlžení také podmienky, aby uspokojili veriteľov, ktorí sú podľa neho istým spôsobom rukojemníkmi súčasného systému, a zároveň zamedziť tomu, aby sa súčasná situácia opakovala.

Zároveň ale priznáva, že nemožno čakať, že automaticky dňom oddlženia nemocnice prestanú vytvárať dlhy. Ambíciou podľa neho je, aby sa prestali zadlžovať postupne tak, aby do roku 2020 mali vyrovnané hospodárenie.

„Nebude možné, aby sme naraz všetko oddlžili a zrazu nikto nebude generovať dlh. Je to postavené na miere dôvery vo vzťahu k ministerstvu zdravotníctva, šéfom nemocníc a systémovým opatreniam, ktorými zabránime, aby sa k tomu manažmenty či dodávatelia stavali tak, že veď sa to raz zase bude oddlžovať,“ povedal minister zdravotníctva.

Najviac v súčasnosti nemocnice dlžia dodávateľom špeciálneho zdravotníckeho materiálu, Sociálnej poisťovni, dodávateľom liekov a Národnej transfúznej službe. Dokopy ide o 87 percent z celkového dlhu. Podľa T. Druckera je ale najhoršia platobná disciplína voči Sociálnej poisťovni. Kým tá totiž vlastní prevažne pohľadávky staršie ako dva roky, v prípade ostatných veriteľov ide o pohľadávky so splatnosťou do dvoch rokov.

Dve formy oddlženia

Základným princípom v poradí už štvrtého oddlženia nemocníc má byť podľa ministrov princíp transparentnosti, rovnosti a dobrovoľnosti. To znamená, že nikoho nebudú nútiť do oddlženia, no tí, ktorí o takúto pomoc prejavia záujem, budú musieť splniť niekoľko podmienok. Jednou z nich je vypracovanie a dodržiavanie takzvaných ozdravných plánov, ktoré majú do budúcna zabezpečiť vyrovnané hospodárenie.

Nemocnice budú musieť mať aj dozorné orgány s minimálnymi štatútmi, ktoré budú kontrolovať verejné obstarávania, plnenie ozdravného plánu a ktoré budú mať možnosťou odvolať štatutára nemocnice. Spôsoby, akým sa budú nemocnice oddlžovať budú dva – dohoda o fixnom diskonte a elektronická aukcia. Zároveň bude niekoľko kôl oddlženia po jednotlivých rokoch v závislosti, kedy je splatná istina.

Pri fixnom diskonte pôjde o dohodu o privátnej novácii podľa presne určenej diskontnej sadzby za každý mesiac vo veku istiny po lehote splatnosti. „Tá je určená tak, že za prvý deň po lehote splatnosti musí veriteľ ponúknuť 20 percentný diskont z nominálu, lebo vieme, že v tom má financovanie na niekoľko rokov,“ vysvetlil T. Drucker. Za každý ďalší mesiac sa bude diskont znižovať a pri pohľadávkach, ktoré sú po splatnosti viac ako štyri roky bude diskontná sadzba už len 2,5 percenta.

V prípade elektronickej aukcie pôjde o dohodu o privátnej novácii podľa individuálne veriteľom ponúknutej diskontnej sadzbe. Veritelia teda budú ponúkať zľavy, aké sú ochotné znášať. Za každý deň prednosti pohľadávky bude diskont 0,041 percenta. Prvé v poradí sa budú oddlžovať najstaršie faktúry, až potom mladšie. Objem prostriedkov na elektronickú akciu totiž bude nižší, keďže časť zdrojov sa spotrebuje už pri prvej forme oddlženia.

Usporiť chcú 55 miliónov

Veriteľom budú splatené pohľadávky bez príslušenstva a tie, ktoré vznikli do konca minulého roka. Ministri očakávajú, že sa im vďaka modelu fixného diskontu a elektronickej aukcie podarí usporiť 55 miliónov eur. Aj preto minister financií vyčlenil na oddlženie 585 miliónov eur, aj keď dlh nemocníc ku koncu vlaňajška bol 640 miliónov eur. Tieto prostriedky zároveň neuvoľní naraz, ale postupne.

Prvé kolo oddlženia by malo prebehnúť tento rok v septembri alebo v októbri. Výnimočne sa ho budú môcť ešte zúčastniť aj tie nemocnice, ktoré nebudú mať vypracované ozdravné plány. V rámci neho budú uhradené pohľadávky staré najviac dva roky. V ďalších kolách už budú ale podmienky prísne sledované. Kedy presne budú nasledovať zatiaľ nie je jasné. Podľa P. Kažimíra sa nikam nebudú ponáhľať. Ako povedal, pre celú vládu je v tomto procese najdôležitejšie, aby sa nevytvorili podmienky morálnemu hazardu.

„To znamená, že ak sa niekto zúčastní tejto ponuky a dnes negeneruje dlh, musí sa zaviazať, že ho nebude tvoriť ani v budúcnosti. Nemôže sa stať, že si niekto zastaví výplatu svojich záväzkov, zvýši platy a spoľahne sa na to, že si cucne zo štátnych peňazí," povedal. Zároveň podľa neho platí, že tie nemocnice, ktoré nie sú momentálne v dobrej finančnej kondícii, si ju musia postupne zlepšovať. „Nemôže to byť len sľub vyslovený v dobrej viere niekde do nebies. Musia ho plniť, musí byť odpočtovaný," dodal. 

V celom procese oddlženia bude všetky nemocnice na základe mandátnych zmlúv zastupovať ministerstvo zdravotníctva. Zdravotnícke zariadenia sa mu zmluvne zaviažu, že dodržia všetky podmienky oddlženia, stanovia si, akou formou chcú byť oddlžené a v prípade, že z ich strany dôjde k nejakému porušeniu zmluvy, budú sankcionované.

To znamená, že ak napríklad nemocnica bude generovať záväzky po lehote splatnosti, alebo jej EBIDTA nebude kladná dva po sebe nasledujúce roky, bude u nej zmrazené navyšovanie platov nad úroveň zákonom ustanoveného minima, nebude sa môcť zúčastniť ďalšieho kola oddlženia, bude musieť dôjsť k zmene štatutárneho orgánu a dostane pokutu za porušenie zmluvných povinností.

Zdravotníctvo na jeseň dofinancujú

Od novembra tohto roka by mal štát platiť viac za svojich poistencov. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa dohodol so šéfom rezortu financií Petrom Kažimírom, že zvýšia súčasnú sadzbu 3,78 percent na 4,73 percent. Do zdravotníctva by tak malo ísť približne 50 miliónov eur, no nejde o finálnu čiastku.

Ministri si chcú totiž ešte počkať na jesennú daňovú prognózu a výsledky projektov, ktoré mali za cieľ zlepšiť hospodárenie nemocníc. Nakoniec teda do sektoru môže prísť aj viac, ale aj menej ako spomínaných 50 miliónov eur. Už budúci týždeň však chce T. Drucker spustiť legislatívny proces. Na vládu má predložiť novelu zákona o zdravotnom poistení, ktorá následne poputuje do parlamentu. Ak bude posunutá do druhého čítania, v rámci neho sa cez poslanecký návrh upresní nová sadzba za poistencov šátu.

Minister zdravotníctva hovorí, že rezort nedostane žiadne peniaze naviac. „Toto sú zdroje na zaplatenie účtu, ktorý tu je. Tieto peniaze nebudú vytvárať predpoklad na zvýšené úhrady pre poskytovateľov, nevytvárajú predpoklady na valorizácie miezd nad rámec," povedal. Zároveň pripomenul, že oproti schválenému rozpočtu na tento rok by sektor zdravotníctva potreboval 150 miliónov eur. „Na tomto nemáme zhodu s ministerstvom financií," dodal T. Drucker.

Cieľom dofinancovania je zabezpečenie finančnej stability výdavkov na zdravotnú starostlivosť v rámci projektu Hodnota za peniaze. „K dnešnému kroku sme sa dostali na základe niekoľkomesačného dialógu, detailného mapovania situácie v sektore zdravotníctva a zároveň znovu objavenia dôvery dát, ktoré si vzájomne vymieňame," povedal minister financií P. Kažimír.