Prelom rokov je sprevádzaný mnohými voľnými dňami a zabudnúť na pravidelné platby či splátky nie je vôbec zložité. Pozor však na to, aby ste sa oneskorenými či zabudnutými platbami nedostali na čiernu listinu banky.

Ktorí klienti sú vedení v registri

V úverovom registri sú uvedené fyzické osoby, ktoré v niektorej banke čerpajú alebo čerpali úver (hypotekárny, spotrebný alebo kontokorentný), prípadne majú kreditnú kartu. V registri sú tiež uvedené údaje o klientoch, ktorí figurujú ako ručitelia v úverových zmluvách a klientoch, ktorí o úver či vydanie kreditnej karty ešte len žiadajú.

Zo záznamov v úverovom registri je zrejmé, či klient spláca svoje záväzky riadne a včas. Ak k nim pristupuje poctivo, banka túto skutočnosť uvidí v jeho úverovej správe a bude k nemu pristupovať ako k solídnemu klientovi s dobrou platobnou morálkou a pravdepodobne nebude mať problém získať od banky požadované prostriedky. Naopak klientovi, ktorý mal v minulosti so splácaním problémy, či už meškal so splátkami alebo ich neuhradil vôbec, to žiadosť o úver môže negatívne ovplyvniť.

Negatívny záznam nemusí nutne znamenať červenú

Ak ste v minulosti nesplácali úver, neznamená to automaticky, že žiadny ďalší úver nedostanete. Rozhodnutie o poskytnutí/neposkytnutí úveru je slobodným rozhodnutím každej banky. Každá sa riadi vlastnou úverovou politikou a vyhodnocuje správy z úverového registra individuálne.

„Klient si svojím správaním a disciplínou splácania existujúcich úverov vytvára obraz o svojej dôveryhodnosti a ochote splácať záväzky. Informácia o tom, že sa v minulosti omeškal so splátkou alebo časťou splátky, je len jeden z parametrov pri schvaľovaní nového úveru. Výnimočnú situáciu počas histórie splácania banka posudzuje individuálne aj v závislosti od kompletných informácii o novom úvere - napríklad výške nového úveru, dobe omeškania či forme zabezpečenia,“ uviedol Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne.

„Banka pri rozhodnutí o novom obchode vyhodnotí všetky dostupné a overené informácie o klientovi, prípadne aj o ostatných účastníkoch na úvere. Tiež preverí formu a typ zabezpečenia, posúdi mieru rizika a hlavne schopnosť klienta splácať jeho nový záväzok,“ dodal Š. Frimmer.

Príklad

Klient sa v minulosti v dôsledku straty zamestnania dostal do finančných ťažkostí, ktoré vyústili do toho, že nebol schopný splácať úver. O svojich problémoch s bankou nekomunikoval a situáciu riešil tak, že jednoducho prestal splácať. To zapríčinilo, že klient má v úverovom registri vedenú zlú platobnú disciplínu. Po istej dobe, keď si našiel zamestnanie, sa rozhodol banku požiadať o refinancovanie úveru. Banka kvôli negatívnemu záznamu v úverovom registri nemusí jeho žiadosti o úver vyhovieť. Prípadne žiadosti vyhovie, no podmieni to zaručením úveru - napríklad nehnuteľnosťou v oveľa vyššej hodnote ako je objem úveru alebo bonitnými ručitemi.

Aké informácie uvádza register

V registri sú okrem základných identifikačných údajov uvedené základné informácie o:

  • počte existujúcich úverových zmlúv vrátane kreditných kariet
  • výške jednotlivých splátok
  • histórii splácania týchto záväzkov
  • informácie o zárukách.

Ako dlho ostávajú údaje v registri

Uvedené údaje sa do registra uložia v okamihu, keď banka zaeviduje žiadosť o úverový produkt. Ďalšie údaje do registra prichádzajú, keď klient podpíše úverovú zmluvu a banka poskytne peniaze, a samozrejme vtedy, keď nastanú problémy so splácaním. Vyhnúť sa tomu nedá – banka do registra posiela údaje a nahliada do neho so súhlasom klienta, pričom súhlas je súčasťou každej žiadosti o úver.

Informácie o úvere sa v registri uchovávajú po dobu trvania úverového vzťahu a ďalších 5 rokov po jeho ukončení. Po uplynutí tejto doby sú z registra automaticky vymazané.

Ako si overiť svoju úverovú históriu

Ak neviete, či máte v úverovom registri nejaký záznam, môžete si to overiť a vyhnúť sa tak nemilému prekvapeniu v banke. Slovak Banking Credit Bureau vám do 30 dní za poplatok 4 eurá vystaví výpis z registra, a to bez ohľadu na to, či ide o pozitívny alebo negatívny záznam. Za expresné vystavenie do 5 pracovných dní zaplatíte 14 eur.