Prídete k parkomatu, vhodíte doň mince, na ciferníku vám nabehne čas zaplatený za parkovanie, stlačíte tlačidlo „Vytlač lístok“, displej vás upozorní, že tlačí a z parkomatu, ktorý vám na záver ešte aj poďakuje, nevypadne žiadny lístok. Prídete k ďalšiemu parkomatu a celý postup odznova zopakujete, avšak bezvýsledne. Keďže na parkomate nenájdete telefónne číslo na hlásenie technických porúch, obrátite sa na mestskú políciu. Tá vás informuje, že parkomaty nefungujú a lístok si nemusíte kupovať.

Keď musí vodič riešiť cudzie problémy

Podľa advokáta Petra Serinu na vrátenie peňazí z parkomatu vodič nemá nárok. Parkujúci síce nedostal potvrdenie o zaplatení, je však povinný dodržiavať parkovací poriadok alebo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce, z ktorého mu vyplynula povinnosť zaplatiť za parkovacie miesto. Parkovací lístok slúži na preukázanie splnenia si povinnosti, nie je to vec, ktorú si kúpi zaplatením poplatku. Problém nastáva, keď dostane pokutu, pretože zaplatenie nevie preukázať parkovacím lístkom.

Na každom parkomate by malo byť uvedené číslo na hlásenie porúch. Ak sa na ňom nenachádza, obráťte sa na mestskú políciu (159), ktorá vás usmerní. Tá by mala následne kontaktovať prevádzkovateľa parkomatov, ktorý je povinný automat spojazdniť.

Hliadka by mala byť pred tým, ako začne rozdávať pokuty vodičom s chýbajúcim parkovacím lístkom, o nefunkčnosti parkomatov informovaná alebo si to za prítomnosti technika overiť sama.

Zaplatiť a mať pokoj alebo sa naťahovať s úradmi?

Ak sa tak nestane a pokutu dostanete, pričom ste za parkovné zaplatili, pokutu môžete odmietnuť zaplatiť. Proti zaplatenej pokute sa totiž nedá odvolať ani podať žiaden opravný prostriedok. Príslušný okresný dopravný inšpektorát by si mal následne v správnom konaní u prevádzkovateľa parkomatov spätne overiť technický stav automatu a zistiť, či sa tvrdenia vodiča zakladajú na pravde.

"V prípade, že ste za parkovné zaplatili, ale parkomat vám nevydal potvrdenie a to, že ste zaplatili nemáte ako dokázať - napríklad fotografiou, videom, svedkom - ste v dôkaznej núdzi," hovorí P. Serina.

Parkovanie pri nefunkčnom automate

Ak VZN obce alebo prevádzkový poriadok parkoviska výslovne neuvádza, že za parkovné nemusíte zaplatiť v prípade nefunkčných parkomatov, za nezaplatené parkovné hliadka môže uložiť pokutu.

Štítok umiestnený na hlavnom paneli parkomatov v Žiline obsahuje informáciu, podľa ktorej porucha automatu neoprávňuje vodiča parkovať bez parkovacieho lístka. Parkujúci musí v prípade pokazeného parkomatu vyhľadať v danej zóne najbližší funkčný automat.

Podľa Soni Húšťovej zo spoločnosti EEI, ktorá spravuje parkovacie miesta a domy v Banskej Bystrici, Košiciach, Vranove nad Topľou a vo Zvolene, by si mal užívateľ v prípade nefunkčnosti parkovacieho automatu zakúpiť parkovné formou SMS lístka: „Ak náhodou vodič nájde nefunkčný parkovací automat, mal by zavolať na pohotovostné telefónne číslo uvedené na automate a zaplatiť parkovné formou SMS lístka. Prípadne môže vyhľadať parkovací automat na tej istej alebo na vedľajšej ulici.“

Väčšie mestá sú však zvyčajne rozdelené na zóny s odlišnými parkovacími poplatkami. Ak sa vodič rozhodne vyhľadať funkčný parkomat na vedľajšej ulici, ktorá môže patriť do inej zóny, zaplatením parkovného spoplatňovaného vyššou alebo nižšou tarifou porušuje prevádzkový poriadok parkoviska alebo VZN obce platné v pôvodnej zóne, za čo hrozí vodičovi sankcia.

Košická SMS prirážka a zhovievavý Trenčín

SMS správa je jediný prostriedok, ktorým možno zaplatiť za parkovné na viacerých parkoviskách v Bratislave. Obec nie je zo zákona povinná umožniť užívateľom platených parkovísk zaplatiť za parkovné rôznymi spôsobmi. Platiť mobilným telefónom v prípade nefunkčných parkomatov však nie je vždy fér.

Ak si chce vodič v Košiciach mimo centrálnej mestskej zóny zakúpiť parkovací listok so sadzbou 0,50 centov na hodinu a parkomaty na parkovisku nefungujú, je odkázaný na drahšiu SMS správu spoplatnenú 1 eurom za každú začatú hodinu parkovania.

V prípade nefunkčnosti všetkých automatov na parkovisku nevyžaduje úhradu parkovného SMS správou Trenčianska parkovacia spoločnosť. Vo svojom prevádzkovom poriadku informuje, že v prípade nefunkčnosti parkovacieho automatu je užívateľ povinný zakúpiť si lístok v inom parkovacom automate, ak sa takýto na parkovisku nachádza. Ak sú nefunkčné všetky automaty na parkovisku, užívateľ nie je povinný uhradiť parkovné ani prostredníctvom mobilného operátora.

V niektorých obciach dostať parkovacie karty nielen v parkomatoch, ale aj novinových stánkoch, obchodoch s potravinami či tabakom.

Sankcie za chýbajúci parkovací lístok

Podľa zákona o cestnej premávke vodič nesmie zastaviť a stáť na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie. V opačnom prípade sa dopúšťa priestupku , ktorý sú oprávnení riešiť na mieste príslušníci štátnej a mestskej polície.

Podľa náčelníka banskobystrickej mestskej polície Miroslava Bálinta môže byť vodič, ktorý neuhradí parkovné tam, kde mu to dopravné značenie prikazuje, postihnutý sankciou až do výšky 50 eur alebo zablokovaním vozidla, ak sa vodič na mieste nenachádza. Pokutu do výšky 50 eur môžu dostať podľa staršieho referenta mestskej polície Petra Geršáka aj vodiči parkujúci na platených parkoviskách v Košiciach s nezaplateným parkovným.

Senecká mestská polícia môže za chýbajúci parkovací lístok nasadiť takzvanú papuču alebo vozidlo dokonca odtiahnuť.

Za funkčnosť parkomatov a ich kontrolu zodpovedá prevádzkovateľ. Na rozdiel od vodičov im však zákon nehrozí žiadnymi pokutami.

Spoplatnenie parkovania obcami

Miestna daň za dočasné parkovanie motorových vozidiel bola vyňatá zo zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady novelou v roku 2007. Obce vtedy stratili oprávnenie a zároveň príjmy z výberu poplatkov za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Straty príjmov si vykompenzovali prenájmom verejných priestranstiev firmám, ktoré za parkovné mohli vyberať poplatky.

Novela cestného zákona schválená minulý rok priniesla obciam náhradné riešenie tým, že im umožnila vydať na svojom území všeobecne záväzné nariadenie. Obce v ňom môžu vymedziť úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel a určiť podmienky platenia a výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na týchto vymedzených úsekoch.

Nefunkčný parkovací automat: ako sa vyhnúť mastnej pokute
Na článku odborne spolupracoval
advokát Peter Serina

Spotrebiteľská právna poradňa Gazduj

Máš problém s objednanou službou, výškou faktúry alebo neuznanou reklamáciou? Opýtaj sa advokáta Petra Serinu v bezplatnej poradni zameranej na otázky spotrebiteľského práva.