Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) chce zaviesť nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra, ktorého cieľom bude podporiť predovšetkým vstup malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb do systému duálneho vzdelávania. Vyplýva to z návrhu novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý v stredu odobrila vláda.

Kvalita odborného vzdelávania

Rovnako sa má vďaka tomu aj zvýšiť kvalita a atraktivita odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania a celkovej koordinácie odborného vzdelávania a prípravy zo strany zamestnávateľov, stavovských organizácií a profesijných organizácií.

Rezort školstva v predloženom materiáli uvádza, že návrh zákona sa predkladá na základe požiadaviek aplikačnej praxe a výsledkov národného projektu Zvyšovanie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.

duálne vzdelávanie
Neprehliadnite

Vzrástol záujem zamestnávateľov o duálne vzdelávanie, v programe sú už stovky študentov

Okrem iného návrh zákona reaguje na aplikačnú prax v oblasti odstránenia administratívnej záťaže pri vstupe odboru vzdelávania učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo do systému duálneho vzdelávania.

Zavádza taktiež možnosť vstupu centier pre deti a rodiny a subjektov, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a poskytovateľov sociálnych služieb do systému duálneho vzdelávania.

Experimentálne overovanie odborov

Rezort školstva chce zaviesť aj osobitný model experimentálneho overovania odborov vzdelávania na stredných odborných školách, stredných športových školách, stredných umeleckých školách a konzervatóriách, ktorého cieľom je ešte viac zosúladiť potreby trhu práce a zamestnávateľov s ponukou odborov vzdelávania.

Úprava reaguje aj na aplikačnú prax v rámci systému duálneho vzdelávania ďalším odstraňovaním administratívnej záťaže pre zamestnávateľov v procese overovania spôsobilosti pre systém duálneho vzdelávania.

Violeta Luca, nová riaditeľka slovenskej a českej pobočky spoločnosti Microsoft
Neprehliadnite

Šéfka Microsoftu: Slováci majú nízku úroveň zručností v porovnaní s digitálne vyspelými štátmi

Zavádza sa možnosť realizovať praktické vyučovanie formou cvičnej práce aj v akreditovanej inštitúcii v rámci praktického vyučovania v zahraničí, upravujú sa možnosti vypovedania či uzavretia zmluvy o duálnom vzdelávaní a učebnej zmluvy.

Upravujú sa náležitosti a kompetencie

V návrhu zákona sa tiež upravujú náležitosti týkajúce sa praxe hlavného inštruktora a inštruktora a upravujú sa ustanovenia o regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania na stredných školách. Rozširujú sa aj kompetencie Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania na celý systém odborného vzdelávania a prípravy.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2022.