Pandémia ochorenia Covid-19 spôsobila, že ľudia najťažšie znášajú zhoršenie duševnej pohody, obmedzenie fyzických aktivít, oslabenie zdravia, a tiež negatívne dopady na ekonomické postavenie. Vyplýva to z  prieskumu spoločnosti Actly, ktorý sa uskutočnil 10.-13. apríla na vzorke tisíc respondentov. Zameraný bol na reflexiu toho, ako sa obdobie viac ako roka odzrkadlilo v skúsenostiach ľudí z ich každodenného života.

Najviac ľudí sa dotýka pocit duševnej nepohody. Priznáva ho až 55 percent opýtaných. Zhoršením duševnej pohody trpia najviac ľudia vo veku 30 – 49 rokov. Medzi najmladšími sa každý piaty cíti v lepšej duševnej pohode ako pred pandémiou. Skoro polovica respondentov obmedzila fyzický pohyb a športovanie, hoci na druhej strane 14 percent sa športovej aktivite venuje viac.

Panémia spôsobila, že ľuďia začali oveľa intenzívnejšie využívať digitálne technológie. Zlepšenie v ich zvládaní avizujú všetky vekové kategórie, najviac najmladší. Len v skupine ľudí bez maturitného vzdelania nie je výrazná prevaha tých, ktorí sa zlepšili nad tými, ktorým na to pandémia nevytvorila príležitosť.

homeoffice, skola, distancne vzdelavania, tablet
Neprehliadnite

Pandémia zvýšila digitálne zručnosti pracovníkov, spôsobila i rozdiely, ukazuje prieskum

Dôležitou otázkou je aj téma financií a úspor. Tých, ktorí registrujú negatívne dopady na úspory a finančnú situáciu je 3x viac, než tých, ktorí stav svojich úspor zlepšili. Do úspor museli častejšie siahnuť ekonomicky aktívni od 30 do 64 rokov. Z tých, ktorí majú nematuritné vzdelanie, pociťuje úbytok úspor až 54 percent. Naopak, vďaka menším možnostiam na utrácanie je až tretina mladých ľudí na tom s úsporami lepšie. Zhoršená finančná situácia sa dotýka viac žien než mužov.

Horšie zdravie ako dôsledok roku v pandémii referujú o niečo častejšie ľudia nad 50 rokov. Medzi najmladšími je viac takých, ktorým pandémia po zdravotnej stránke prospela, než ublížila. Dopady na zdravie súvisia aj so vzdelaním: čím nižšie vzdelanie, tým ich ľudia pociťujú ľudia horšie.

Nieko¾ko stoviek najmä mladých ¾udí  navštívilo 21. októbra 2009 Nitrianske kariérne dni. Okrem informácií o vo¾ných pracovných miestach prezentovali svoju èinnos aj stredné a vysoké školy sídliace v Nitre. Mesto predstavilo projekt Solidarita s obèanom, ktorého cie¾om je pomáha ¾uïom zmieròova dôsledky hospodárskej krízy. Organizátorom podujatia boli Mesto Nitra, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj. FOTO TASR - Henrich Mišoviè
Neprehliadnite

Zamestnávatelia očakávajú na druhý štvrťrok priaznivé náborové prostredie, ukazuje prieskum

Ukazujú sa zaujímavé rozdiely podľa pohlavia, veku či vzdelania. Mladí ľudia do 29 rokov vnímajú pandémiu z pozitívnej stránky omnoho častejšie. Na rozdiel od starších prevažujú medzi nimi pozitívne hodnotenia nad negatívnymi pri hodnotení zdravia, osobného rozvoja, aj vzťahov v rodine.

Ľudia s vyšším vzdelaním horšie znášajú dopady na duševnú pohodu. Menej na nich doliehajú zdravotné problémy či rodinné vzťahy, menej pociťujú aj bezprostredné ekonomické zhoršenie. Na druhej strane, pokiaľ ide o skeptický pohľad na pracovné perspektívy, niet rozdielu medzi skupinou s najnižším a najvyšším vzdelaním.