Bratislavskú Univerzitnú nemocnicu v súčasnosti tvorí päť zdravotníckych zariadení rozložených po hlavnom meste. Rezort pod vedením Tomáša Druckera uvádza, že tento systém sa dlhodobo ukazuje ako neefektívny a nie sú vytvorené pravidlá pre činnosť nemocnice univerzitného typu s oveľa menším počtom lôžok. Navrhuje preto nové riešenie založené na dvoch nemocniciach univerzitného typu v Ružinove a na Rázsochách. „Tieto dve nemocnice by mali byť základnými piliermi UNB," dodáva T. Drucker.

Reorganizácia budov aj práce

Ostatné zdravotnícke zariadenia UNB – Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda, Nemocnica Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala, Nemocnica Milosrdní bratia - by mali univerzitnú nemocnicu dopĺňať praktickou výučbou na vybraných pracoviskách. Podľa ministerstva návrh novej koncepcie nemocníc plne zodpovedá aj geografickému členeniu.

Ako sa píše v analýze, z územného hľadiska chýba v Bratislave zdravotnícke zariadenie v severozápadnej a severovýchodnej časti Bratislavy. „Pri porovnávaní dostupnosti zariadení poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť a počtu obyvateľov v jednotlivých obvodoch Bratislavy je zrejmý deficit v obvode Bratislava IV, ktoré počtom svojich obyvateľov tvorí samostatné spádové územie pre nemocnicu,“ píše sa v dokumente.

Rezort počíta aj s tým, že najväčšia slovenská nemocnica prejde rovnako reorganizáciou zvnútra. Po novom budú špecializované a vysokošpecializované nemocnice prevažne s akútnymi lôžkami, doliečovacie zariadenia s lôžkami pre dlhodobo chorých či so psychiatrickými lôžkami a liečebné ústavy.

Konkrétne Všeobecná nemocnica Staré Mesto prejde postupnou transformáciou na Špecializované centrum pre liečbu nervových a duševných chorôb a geriatrického pacienta. Plánovaná je aj reprofilizácia Špecializovanej geriatrickej nemocnice v Podunajských Biskupiciach, v ktorej budú ponechané geriatrické a chronické lôžka, no umiestnené v súčasných priestoroch geriatrickej kliniky. Zároveň budú zachované ambulancie regionálneho významu a laboratórium.

Kramáre utlmia

Svoju činnosť, v skoro nezmenenom rozsahu, si zachová Nemocnica Petržalka a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou. Po dokončení novej bratislavskej nemocnice by väčšia časť Univerzitnej nemocnice Bratislava na Kramároch mala skončiť. Ako povedal minister zdravotníctva T. Drucker, väčšina budov by sa mala stať prebytočným majetkom, ktorý by mali predať. Zvyšnú časť by mali pričleniť k Detskej fakultnej nemocnici, ktorá chce dobudovať hotelovú časť pre rodičov, či chirurgický pavilón.

Veľká časť nemocnice na Kramároch bola postavená v 60. rokoch minulého storočia. Z dôvodu minimálnej údržby a modernizácie v priebehu životnosti budov je na konci svojho funkčného cyklu. Medzi najzávažnejšie technické problémy nemocnice podľa ministerstva patrí nedostatočná kapacita elektrických rozvodov, zatekajúce strechy, veľké presklené plochy s nepriliehajúcimi kovaniami, ktoré spôsobujú energetickú nehospodárnosť, neprimeraná rýchlosť prúdenia vzduchu vo vzduchotechnických zariadeniach.

Nemocnica v Ružinove sa má zrekonštruovať, nakoľko z fasády budovy opadáva obklad, má nepostačujúcu kapacitu výťahov či zastarané zariadenia na úpravu vzduchu v časti operačných sál a vo všeobecnosti technické a projektové riešenia nemocnice neumožňujú flexibilné a efektívne využívanie lôžkového fondu. Bez tejto rekonštrukcie nie je podľa rezortu nemocnica schopná efektívnej prevádzky, ani plánovanej reorganizácie profilu poskytovanej starostlivosti. Investičné náklady na rekonštrukciu sa odhadujú na 80 miliónov eur. Potrebné zmeny v ostatných nemocniciach nepredstavujú k pomeru nákladov na rekonštrukciu Ružinova a výstavby UNB výrazné položky. Ráta sa však s kapitálovým posilnením aj týchto nemocníc, aby sa dosiahla ich prevádzková udržateľnosť.

Nová nemocnica na Rázsochách, ktorej spádovou oblasťou má byť celé Slovensko, by mala vzniknúť dostavbou rozostavaného skeletu alebo novou stavbou. Búracie práce vyčíslilo ministerstvo zdravotníctva na päť až 25 miliónov eur bez DPH. Ďalšie peniaze môžu štát stáť spory ohľadne pozemkov pod Rázsochami. Odhad ich výšky rezort z taktických dôvodov neprezrádza, no uvádza, že tieto spory nepredstavujú riziko pre výstavbu novej nemocnice.

Nový časový harmonogram

Projekt prípravy stavby marec – júl 2017

Súťažné podklady do verejného obstarávania jún 2017

Akvizícia nového pozemku na umiestnenie novej UNB máj 2017 – január 2018

Verejné obstarávanie „Manažment poskytovania zdravotnej starostlivosti“ február 2018 – jún 2018

Verejné obstarávanie generálneho projektanta november 2018 – apríl 2019

Verejné obstarávanie generálneho dodávateľa stavby september 2020 – február 2021

Začiatok realizácie stavby február 2021

Prameň: Koncepcia rozvoja Univerzitnej nemocnice Bratislava a návrh realizácie výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave

Vzdelávanie a výskum

Materiál o výstavbe novej nemocnice rieši aj koncepciu nového univerzitného vzdelávania, vedy a výskumu. Počíta sa napríklad so zriadením centra simulačnej medicíny, bude možné konfrontovať zručnosti získané na simulátoroch so zručnosťami na reálnych pacientoch. Z pedagogického hľadiska je potrebných 1 490 výučbových lôžok.

Výskumná časť má byť súčasťou nemocnice, ktorá bude v priamom kontakte s priestormi zdravotnej starostlivosti o pacientov a v priamom dosahu lekárov zapojených do klinického výskumu. Výskumná časť by mala byť spoločnou pôdou novej Univerzitnej nemocnice Bratislava, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Slovenskej zdravotníckej univerzity, Slovenskej technickej univerzity a Slovenskej akadémie vied, kde by sa realizoval klinický výskum.

Biomedicínske centrum univerzitnej nemocnice nemá žiadne samostatné priestorové nároky. Predpokladá sa, že môže poskytnúť garanty pre výskum v novej UNB, ktoré zabezpečia presun poznatkov medzi laboratóriom a nemocnicou. Existuje možnosť, že výskumníci novej bratislavskej nemocnice budú fungovať v pracovnoprávnej rovine s nemocnicou a budú predstavovať kontaktný bod medzi ňou a biomedicínskym centrom.

Hybridný model PPP

Dlhý čas sa viedli polemiky o spôsobe financovania projektu novej nemocnice v hlavnom meste. Prvá štúdia uskutočniteľnosti vypracovaná ešte za ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej hovorila ako o najvýhodnejšom spôsobe PPP projekt. Súčasný šéf rezortu T. Drucker navrhuje takzvaný integrovaný model riadenia, ktorého základom je štátna kontrola. Štát si obstará manažment zdravotnej starostlivosti od spoločnosti, s ktorou rezort zdravotníctva navrhne medicínsky profil novej UNB. Zároveň bude ministerstvu robiť poradcu pri výbere generálneho projektanta a generálneho dodávateľa stavby.

Po ukončení realizácie projektu novej nemocnice bude táto spoločnosť zodpovedná za prevádzku nemocnice päť rokov. Cieľom je úspešne rozbehnúť projekt, odovzdať know-how verejnému sektoru a zabezpečiť efektivitu celého procesu. Odmena pre súkromného partnera sa bude vyhodnocovať na základe zmluvne definovaných ukazovateľov výkonnosti. Predbežne ju rezort vypočítal na milión eur ročne.

Ministerstvo zdravotníctva má mať generálny dohľad nad celým priebehom projektu, bude kontrolovať úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti a prevencie na základe vopred definovaného štandardu. Dohliadať má aj na postgraduálnu prípravu lekárov. Financovanie projektu zabezpečí štát zo štátneho rozpočtu. Čistá súčasná hodnota projektu je 120 miliónov eur.

Generálny dodávateľ stavby ako aj generálny projektant budú obstaraní samostatne. Súkromný partner zabezpečujúci manažment zdravotnej starostlivosti však bude spoluzodpovedný za kontrolu výsledkov ich dodávateľských činností od prípravy projektovej dokumentácie až po úspešné ukončenie skúšobnej prevádzky. „Tento model predstavuje integráciu medzi benefitmi PPP a takzvanou tradičnou realizáciou projektu formou zadania štátnej zákazky a následnej prevádzky štátom. Na základe ekonomických analýz sa ukazuje ako najefektívnejšia zo všetkých dostupných alternatív,“ uvádza v analýze ministerstvo.

Hospodárenie súčasnej Univerzitnej nemocnice Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) za posledné tri roky vykázala priemernú čistú ročnú stratu -40 miliónov eur. Podľa vedenia nemocnice je množstvo výkonov blízko k plnej produkčnej kapacite a ďalší nárast tržieb a následne pokles straty je pravdepodobný len za cenu nárastu cien výkonov, ktoré sú už súčasnosti výrazne nad slovenským priemerom.

UNB vykázala upravený čistý dlh 254 miliónov eur ku koncu roka 2016. Tvoria ho najmä záväzky po lehote splatnosti v objeme 208 miliónov eur a záväzky voči Sociálnej poisťovni a iným poisťovniam v objeme 111 miliónov eur.

Podľa všetkých dostupných analýz a vyjadrení vedenia UNB významné kapitálové výdavky sú nevyhnutné, aby sa predišlo vystaveniu nemocnice a jej pacientov neakceptovateľným bezpečnostným a existenčným rizikám.

Prameň: Koncepcia rozvoja Univerzitnej nemocnice Bratislava a návrh realizácie výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave

Riziká projektu

Okrem toho, že rezort niekoľkokrát v dokumente zdôrazňuje pozitíva novej nemocnice, neobchádza ani menovanie rizík. Za vysoké považuje dĺžku prípravnej fázy projektu či konkurenciu ohlásenej výstavby novej nemocnice na Boroch finančnou skupinou Penta. Za stredné riziko považuje DRG, teda zmenu úhradového mechanizmu, ku ktorej má dôjsť do šiestich rokov a nemožno teda teraz presne odhadnúť príjmy nemocnice. Rovnako nedostatok odborného personálu, ktorý je pilierom nemocnice.

Zásadný vplyv na uskutočniteľnosť dostavby prípadne rekonštrukcie má súdny spor o určenie vlastníctva k pozemkom nemocnice v Ružinove. Konkrétne ide o pozemok v hodnote 7,2 milióna eur, o ktorý sa rezort sporí s mestom Bratislava. Prípadný neúspech v spore o určenie vlastníctva by viedol k strate vlastníctva k pozemkom tvoriacim takmer celý areál Nemocnice Ružinov. Prvostupňový súd v októbri minulého roka vyhovel návrhu UNB a žalobu zamietol. Voči rozsudku sa mesto odvolalo.

Ak by mal byť stavebný zámer realizovaný pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, bude sa musieť ministerstvo dohodnúť s Hlavným mestom SR Bratislavou o realizácii stavebného zámeru.