Rezort školstva má za úlohu zintenzívniť nábor žiakov v projekte duálneho vzdelávania. „Máme cieľ 12-tisíc žiakov. Vyrátali sme si, že budeme potrebovať niekoľko tisíc žiakov dostať do systému, aby sme naplnili cieľ. Je to ambiciózny cieľ, ale myslím si, že teraz sme urobili také systémové zmeny, ktoré by ho pomohli naplniť,“ povedala ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).

Bez krátenia normatívu

Jednou z oblastí, ktorou sa novela zákona zaoberá, je vypustenie krátenia finančného normatívu pre školy zapojené v duálnom vzdelávaní.

„Odstránili sme demotiváciu na strane škôl, aby otvárali triedy. Kedysi platilo, že keď školy otvorili duálnu triedu, časť z normatívu sa im krátila, nakoľko prostriedky nevynakladá škola, ale zamestnávateľ. Školy nemajú záujem v rámci tohto systému otvárať duálne triedy, pretože prichádzajú o finančné prostriedky. Po novom by mala mať škola opäť celý normatív, aby nebola demotivovaná,“ ozrejmila ministerka školstva.

Zámerom novely zákona je okrem podpory duálneho vzdelávania aj zvýšenie motivácie zamestnávateľov poskytovať tento druh vzdelávania prostredníctvom doplnenia ďalších daňových stimulov (zdvojnásobenie odpočítateľnej položky zo základu dane z príjmov, odpisy výdavkov na obstaranie dlhodobého majetku preukázateľne poskytnutých na praktické vyučovanie zo základu dane z príjmov) či prispôsobenie štátnych vzdelávacích programov potrebám trhu práce. Novela navrhuje tiež možnosť súkromnej škole pôsobiť ako podniková škola.

Záujem je nižší

Lenka Dorčáková zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktoré zastrešuje duálne vzdelávanie, pre TASR uviedla, že do systému je zapojených 2661 žiakov stredných škôl.

„Záujem žiakov o systém duálneho vzdelávania má neustále stúpajúcu tendenciu,“ povedala L. Dorčáková. Podľa poslanca Národnej rady Branislava Gröhlinga po dvoch rokoch od zavedenia duálneho vzdelávania je možné konštatovať, že záujem stredných odborných škôl je nižší, ako sa očakávalo.