Predĺženie povinného vzdelávania na dvanásť rokov, koniec rebríčkov škôl, vyššie nároky na učiteľov, ale aj ich lepšie ohodnotenie. Reforma desaťročia, ktorú po nástupe do úradu ohlasoval minister školstva Peter Plavčan má prvé obrysy.

Rezort v piatok predstavil ciele, ktoré chce dosiahnuť v horizonte desiatich rokov. Po odbornej a následne celospoločenskej diskusii začne pracovať na ich dosiahnutí konkrétnymi zmenami legislatíve.

„Účelom materiálu je predstaviť základný rámec pripravovaných zmien v oblasti výchovy a vzdelávania, rozprúdiť odbornú diskusiu, dosiahnuť čo najširšiu zhodu na ich finálnej podobe a získať spätnú väzbu vo forme konkrétnych podnetov, ktoré budú využité pri vypracovaní uceleného návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania,“ uvádza sa v materiáli s názvom Učiace sa Slovensko.

Tím expertov

Materiál pripravil tím expertov v zložení Emil Višňovský, Libor Vozár, Milan Ftáčnik, Juraj Vantuch, Zuzana Zimenová, Ivan Juráš a Vladimír Burjan.

„V najbližších týždňoch sa uskutoční séria stretnutí so zástupcami profesijných organizácií, odborov, ZMOSu a tak ďalej. Po diskusii sa dokument dopracuje, k cieľom, ktoré nebudú spochybnené, sa dopracujú konkrétne opatrenia a postupnosť krokov a následne pôjde znovu na verejnú diskusiu, tentokrát celospoločenskú,“ uviedol na svojej facebookovskej stránke Vladimír Burjan.

Ak nakoniec materiál získa podporu naprieč politickým spektrom, bude podľa neho dobrým východiskom postupného skvalitňovania slovenského školstva. Kompletný dokument je dostupný na stránke ministerstva školstva.

Povinná škôlka

Materiál ponúka nový pohľad na školstvo. „Prevažuje dôvera nad podozrievaním, podpora nad kontrolou, diskusia nad nariadeniami, expertnosť nad úradníckym duchom, ústretovosť nad odmietaním, otvorenosť inováciám a ochota skúšať nové veci nad opatrnosťou a strnulosťou, neformálny prístup nad byrokratickými postupmi.“

Expertný tím okrem iného navrhuje zrušiť názov povinná školská dochádzka a zmeniť koncept na povinné vzdelávanie, ktoré bude dvanásťročné - od piatich do sedemnástich rokov veku dieťaťa.

Počíta s povinným posledným rokom v škôlke, nasledovať by malo päť rokov na prvom stupni základnej školy (teda o jeden viac ako doposiaľ), štyri roky na druhom stupni základnej školy (o rok menej) a dva roky na strednej škole.

Autori argumentujú všeobecnou podporou pre skorší začiatok vzdelávania a vytvorením nových príležitostí na optimálny rozvoj päťročných detí, ktoré sú dnes oveľa zrelšie ako v minulosti, ale zároveň mnohé trpia špecifickými ťažkosťami. Predĺžením prvého stupňa ZŠ o jeden rok sa žiakom umožní dôslednejšie osvojenie si základných gramotností. Zároveň sa tým zjednotí prechod detí na osemročné gymnáziá alebo druhý stupeň ZŠ.

Vyššie platy

Dobrou správou pre učiteľov by malo byť, že materiál počíta s lepším ohodnotením učiteľov. Ich platy by mali byť aspoň na úrovni 80 percent priemerného platu ostatných povolaní, v ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. V súčasnosti je to približne 60 percent.

Platy by mali byť zložené z tarifnej zložky a osobného príplatku na základe komplexného hodnotenia učiteľa. Začínajúci učitelia by mali získať plat na rovnakej úrovni ako vysokoškolsky vzdelaní ľudia začínajúci v iných povolaniach.

„Výsledky celoplošných testovaní sa nepoužívajú na účely hodnotenia kvality škôl a ani sa nezverejňujú na úrovni konkrétnych žiakov a škôl, aby nebolo možné robiť rôzne rebríčky skresľujúce pohľad na kvalitu vzdelávania,“ pokračujú autori v dokumente, ktorý má spolu vyše tridsať rôznych cieľov a nevenuje sa oblasti vysokého školstva.

Hodnotenie školy by malo byť predovšetkým v rukách jej samotnej. Miesto zisťovania formálnych a kvantitatívnych údajov bude podstatnú úlohu zohrávať sebahodnotenie školy a posudzovanie kvalitatívnych parametrov fungovania školy. Dôjde k reprofilácii Štátnej školskej inšpekcie tak, aby školy získali pozitívnu spätnú väzbu a pomoc pri zvyšovaní svojej kvality.

Všetky ciele materiálu „Učiace sa Slovensko“ v bodoch

Kvalitná výchova a vzdelávanie dostupné pre všetkých

 1. Vo vzdelávaní sa rozvíja jedinečný potenciál každého učiaceho sa (dieťaťa, žiaka) a napĺňajú sa jeho individuálne vzdelávacie potreby prostredníctvom individualizovanej výučby.
 2. Nový obsah vzdelávania je primeraný veku a potrebám učiacich sa (detí a žiakov), zohľadňuje ich materinský jazyk, prispieva k ich celostnému rozvoju, umožňuje individualizáciu výučby a školám ponúka dostatočný priestor na jeho realizáciu a zameranie sa na rozvoj kritického myslenia, tvorivosti, inovatívnosti, experimentovania a objavovania a na budovanie základov hodnôt a postojov a základov zdravého životného štýlu.
 3. Nový obsah vzdelávania je dostupný prostredníctvom bohatej a efektívne zabezpečovanej ponuky učebných materiálov a učebných zdrojov, vrátane koordinovanej ponuky voľne dostupného digitálneho obsahu.
 4. V školách je zabezpečená dostupnosť vyhovujúceho materiálno-technického vybavenia, bezbariérové prístupy a vysoká miera flexibility vzdelávacieho prostredia.
 5. Systém hodnotenia sleduje krivku rozvoja učiaceho sa (dieťaťa, žiaka), priebežne a komplexne odzrkadľuje jeho aktivity za hodnotené obdobie s dôrazom na pomenovanie silných stránok a možností ďalšieho napredovania.
 6. V systéme hodnotenia kvality vzdelávania je základným prvkom sebahodnotenie školy, v ktorom si ciele zlepšenia stanovuje samotná škola ako súčasť nepretržitého úsilia o zlepšovanie procesu vzdelávania a ktoré je zohľadnené v externom hodnotení kvality vzdelávania nezávislým orgánom.
 7. Predškolské vzdelávanie v materských školách je garantované pre deti vo veku od 3 rokov a nadväzuje na komplexný systém služieb ranej starostlivosti a včasnej intervencie pre deti vo veku do 3 rokov.
 8. Povinná školská dochádzka sa transformovala na povinné vzdelávanie, pričom základným prvkom vzdelávacieho systému je vzdelávací program.
 9. Povinné vzdelávanie je 12-ročné, pričom veková hranica povinného vzdelávania je posunutá o 1 rok smerom nadol (začiatok vo veku 5 rokov) a o 1 rok smerom nahor (ukončenie vo veku 17 rokov).
 10. Bežné základné školy proaktívne začleňujú do vzdelávania žiakov s rôznorodým potenciálom, pracujú s nimi spôsobom, ktorým tento ich individuálny potenciál rozvíjajú a zároveň u nich posilňujú sebavedomie a sebaúctu, samostatnosť a zodpovednosť, vzájomnú spoluprácu, empatiu a pocit spolupatričnosti.
 11. Základné špeciálne školy sa okrem poskytovania vzdelávania menia na centrá odbornosti v procese individualizácie a odbornej podpory vo vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných školách hlavného vzdelávacieho prúdu.
 12. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a sociálne vylúčených spoločenstiev dostávajú účinnú podporu na dosiahnutie významne lepších výsledkov vo vzdelávaní, predčasne neukončujú vzdelávanie na základnej škole a pokračujú vo vzdelávaní na vyšších stupňoch.
 13. Sú vytvorené podmienky na plnenie povinného vzdelávania v jazykoch národnostných menšín.
 14. Štát podporuje nielen formálne vzdelávanie a výchovu (vrátane domáceho vzdelávania), ale aj rozvoj neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a zabezpečuje podmienky na uznávanie vedomostí a zručností nadobudnutých rôznym spôsobom.

Kvalitní, spoločensky rešpektovaní a primerane odmeňovaní učitelia

 1. Učiteľské povolanie je spoločensky rešpektované, primerane odmeňované a poskytujúce priestor na osobný rozvoj v profesii.
 2. Učiteľ nie je sprostredkovateľom poznatkov, ale sprievodcom v procese učenia sa a škola je miestom tímovej spolupráce a komunikácie všetkých aktérov vzdelávania a širšej verejnosti.
 3. Uchádzači o učiteľské štúdium sú prijímaní na vysokoškolské štúdium na základe overenia ich predpokladov stať sa dobrými učiteľmi.
 4. Vysoké školy poskytujú kvalitnú prípravu budúcich učiteľov.
 5. Kontinuálne vzdelávanie je novo koncipované ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa so zameraním na zmenu obsahu, foriem a kvality vzdelávania.
 6. Funguje kariérový systém, ktorý je založený na profesijných kompetenciách a novom atestačnom konaní postavenom na obhajobe atestačného portfólia (dôkazy preukazujúce získané profesijné kompetencie).

Kvalitné odborné vzdelávanie a príprava reagujúce na aktuálne a očakávané potreby praxe a osobný rozvoj učiacich sa

 1. Systém odborného vzdelávania a prípravy sa prispôsobuje požiadavkám informačnej spoločnosti a nových technológií.
 2. Konzistentný systém odborného vzdelávania a prípravy mladej pracovnej sily je vytvorený syntézou domácej tradície a zahraničných skúseností (nová syntéza s využitím najlepších skúseností nemeckého, francúzskeho a anglosaského systému)
 3. Skúšky vedúce k získaniu stupňa vzdelania, resp. priznaniu kvalifikácie, sú inštitucionálne oddelené od získania dokladu o absolvovaní vzdelávania.
 4. Národná sústava kvalifikácií je funkčne prepojená s Národnou sústavou povolaní a reaguje na jej zmeny aj spružnením kvalifikačného systému, a to vytvorením menších kvalifikácií (kvalifikačných jednotiek), z ktorých je možné skladať väčšie kvalifikácie, a tiež novými kvalifikáciami zodpovedajúcimi požiadavkám trhu práce.
 5. Inštitucionálne je zabezpečený zber dát o uplatnení absolventov na trhu práce.
 6. Kapacity odborného školstva sú regulované s prihliadnutím na údaje poskytované funkčným systémom indikatívnych odhadov potrieb trhu práce.
 7. Podiel vzdelávania v pracovnom prostredí sa zvyšuje prostredníctvom uzatvárania zmlúv škôl so zamestnávateľmi alebo cez duálne vzdelávanie.
 8. Profesionalizácia pracovníkov podieľajúcich sa na praktickom vyučovaní žiakov a ich ďalším vzdelávaním zodpovedá technologickému progresu v podnikovej sfére a reaguje na zmeny v požiadavkách trhu práce.

Efektívne fungujúce regionálne školstvo

 1. Každoročné je zabezpečený dostatočný objem verejných zdrojov na žiaduce fungovanie regionálneho školstva, pričom sa dbá na ich hospodárne využitie a taký spôsob ich alokácie, ktorý podporuje naplnenie stanovených cieľov rozvoja výchovy a vzdelávania.
 2. Systém riadenia výchovy a vzdelávania na centrálnej úrovni a na úrovni zriaďovateľov a škôl podporuje plnenie stanovených cieľov a efektívne fungovanie celého vzdelávacieho systému.
 3. Sieť škôl umožňuje kvalitné, efektívne a dostupné vzdelávanie.