„Každý mesiac pribúda približne 800 ukončených inštalácií. Vďaka tohtoročným zmenám, ktoré viedli k vyhlasovaniu častejších kôl s menšími alokáciami, je možné mesačne preplatiť poukážky vo výške 1,5 milióna eur,“ hovorí generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Agentúra aktuálne eviduje 280 zhotoviteľov, ktorí inštalovali zariadenia pre viac ako 5 poukážok. Z celkového počtu 920 zaregistrovaných sa do projektu doposiaľ nezapojila tretina. 

„Zhotoviteľom je už dnes jasné, že nestačí iba rýchlo predať a nainštalovať zariadenie, ale nutné je poskytnúť domácnostiam najmä technické poradenstvo, overiť, či spĺňajú podmienky a zabezpečiť nevyhnutnú administratívu. Novým záujemcom o poukážky preto stále pripomíname, aby bez dohody so zhotoviteľom o poukážky ani nežiadali,“ upozornil vedúci oddelenia komunikácie Stanislav Jurikovič.

Trúfol si aj penzión

SIEA v projekte Zelená domácnostiam vykonala doteraz celkovo 886 kontrol. V rámci nich zisťovala, či domácnosti vynaložili prostriedky v súlade s podmienkami projektu.

Poukážky neboli preplatené, ak sa zistilo, že bolo nainštalované iné zariadenie alebo sa zariadenie riadne nevyužívalo. Poukážky tiež nie je možné preplatiť, ak sa zariadenie využíva v dome, kde sa vykonáva hospodárska činnosť nad povolený limit.

SIEA takto zaznamenala napríklad pokusy získať príspevok na inštaláciu zariadenia v penzióne a kaviarni. Zistila aj prípady, kedy musela domácnosť príspevok vrátiť. 

Vyskytli sa aj spory medzi zhotoviteľmi a domácnosťami, ktoré sa obrátili na SIEA. Väčšinou v podnetoch informovali o neúspešnej reklamácii, o nedodaných alebo zle fungujúcich zariadeniach a tiež o nedodržaní zmluvnej ceny.

Stále platí, že vzťahy so zhotoviteľom si majú domácnosti upraviť v zmluve o inštalácii. V prípade sporu sa domácnosť môže obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Do dnešného dňa sa zaoberala dvomi podnetmi domácností, ktoré boli ukončené dohodou zhotoviteľa s domácnosťou.

Na čom žiadatelia stroskotávajú

Doteraz bolo domácnostiam preplatených viac ako 18 miliónov eur pre viac ako 8 200 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Od spustenia projektu bolo celkovo vydaných 14 130 poukážok za viac ako 31 miliónov eur. Približne štvrtinu z nich domácnosti z rôznych dôvodov nevyužili a o podporu mnohé žiadali znovu.

V prvých kolách to bola podstatne väčšia časť, pretože o poukážky žiadali aj tí, ktorí nemali vážny záujem, alebo sa neporadili vopred so zhotoviteľom a nakoniec chceli iné zariadenie, alebo inštaláciu nestihli zrealizovať v lehote platnosti poukážky. V posledných kolách už počet nevyužitých poukážok klesol.

Naďalej sú medzi hlavnými dôvodmi chyby pri uvádzaní čísla listu vlastníctva domu, ktoré je hlavným identifikačným údajom miesta inštalácie. Často sa tiež stáva, že domácnosť zistí až po získaní poukážky, väčšinou po dôslednej obhliadke zhotoviteľom priamo na mieste, že by jej vyhovovalo iné zariadenie.

Z celkového množstva preplatených poukážok sa 41 percent týka slnečných kolektorov, 24 percent tepelných čerpadiel, 24 percent fotovoltaických panelov a 11 percent kotlov na biomasu.

Počet preplatených poukážok a ich rozdelenie:

Spolu nainštalovaných zariadení: 8 207

 • slnečný kolektor – 3 354
 • tepelné čerpadlo – 2 002
 • fotovoltaický panel – 1 984
 • kotol na biomasu – 867

Poznámka: stav k 24. augustu 2017

Menší počet poukážok ku kotlom na biomasu a rastúci podiel tepelných čerpadiel môže naznačovať predovšetkým trend, akým sa uberajú požiadavky domácností v nových a obnovených rodinných domoch.

Tepelné čerpadlá sú z hľadiska obsluhy komfortnejšie, majú nižšie prevádzkové náklady a vďaka podpore sú cenovo dostupnejšie. Kotly na biomasu sú využívané predovšetkým v oblastiach s ľahkou dostupnosťou paliva alebo ak rodinný dom nie je významne obnovený a má väčšiu spotrebu tepla či nie je dostupná plynofikácia.

 Najčastejšie pochybenia domácností pri podávaní žiadosti o vydanie poukážky:

 • výber zariadenia bez konzultácie a preverenia dostupnosti,
 • neinformovanosť domácností, ktoré si neprečítali manuál,
 • neaktuálne informácie, zmeny vo vlastníckych pomeroch, zmena čísla listu vlastníctva po zapísaní stavby,
 • chyby v písaní.

Najčastejšie chyby, ktorými domácností porušujú podmienky projektu:

 • zmena vlastníka, prevod majetku na právnickú osobu,
 • získaná energia nie je využívaná v rodinnom dome,
 • zariadenie nie je uvedené do prevádzky, nie je používané,
 • výkon podnikateľskej činnosti v mieste inštalácie nad rámec 15 percent plochy rodinného domu.

Agentúra počíta s pokračovaním projetku

V rámci projektu Zelená domácnostiam vyhlási SIEA v tomto roku ešte tri kolá. Podľa zverejneného harmonogramu sa bude najbližšie 15. kolo konať 19. septembra o 15:00 h.

Domácnosti môžu žiadať o poukážky na zariadenia na výrobu tepla za 2 milióny eur. V októbri SIEA vyhlási ešte dve kolá, samostatne na tepelné a samostatne na elektrické zariadenia. Zostávajúce prostriedky z pilotného projektu v hodnote viac ako 12 miliónov eur budú k dispozícii v roku 2018.

Celkovo je na pilotný projekt vyčlenených 45 miliónov eur. Domácnosti sa však nemusia obávať, že sa k príspevku na ekologické zariadenia nedostanú. Zelená domácnostiam bude pokračovať.

„V súčasnosti už pripravujeme pokračovanie projektu tak, aby boli od roku 2019 v čo najvyššej miere využité zvyšné prostriedky 75 miliónov eur,“ uviedla S. Gavorová.