Poslanci strany Most-Híd navrhujú novelizovať zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh, ktorým sa povolí súkromná výroba destilátu. Podľa navrhovaného znenia sa má znížená sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov uplatňovať aj na destilát vyrobený súkromným výrobcom destilátu.

Podľa názoru stavovských organizácií je novela zákona v rozpore s právom Európskej únie a jej prijatie bude mať negatívny dopad na verejné financie, nakoľko sa výrazne zníži výber spotrebnej dane z liehu.

„Súkromná výroba destilátu bude nekontrolovateľná, čo sa týka vyrobeného množstva, ale aj kvality destilátu. To môže znamenať významné riziko z pohľadu bezpečnosti a zdravia obyvateľstva,“ konštatujú zástupcovia výrobcov a predajcov alkoholu.

Schválenie predkladaného návrhu bude podľa nich výrazne zvýši počet znečisťovateľov životného prostredia a bude mať významný dopad na zamestnanosť, nakoľko súkromné pálenie alkoholu bude pre pestovateľské pálenice, ale aj liehovarnícky priemysel na Slovensku, likvidačný.

Nešťastné Maďarsko

Stavovské organizácie na základe týchto tvrdení teraz vyzývajú najvyšších štátnych predstaviteľov, aby urobili nevyhnutné kroky k zastaveniu prerokovávania predmetného návrhu v parlamente, a zároveň vyzývajú poslancov Most-Híd, aby svoj návrh stiahli.

Ako negatívny príklad uviedli vzniknutú situáciu v Maďarsku. „V Maďarsku bola v roku 2010 prijatá obdobná právna úprava, ktorá umožňovala domácu výrobu destilátov v objeme maximálne 50 litrov za rok. Takto vyrobený etanol bol zároveň oslobodený od spotrebnej dane. Európska komisia kvôli tomu iniciovala voči Maďarsku konanie o porušení EÚ práva. Súdny dvor EÚ rozhodol, že Maďarsko takouto právnou úpravou porušilo právo EÚ. Predmetná právna úprava mala v Maďarsku zároveň významné negatívne dopady. V roku 2014 bolo viac ako 14 miliónov litrov destilátu vyrobených súkromnými osobami. Celkový výnos zo spotrebných daní klesol o približne 50 až 60 miliónov eur. Oficiálne zdanený obchod s liehovinami klesol oproti roku 2009 o takmer dve tretiny,“ dodali stavovské organizácie v tlačovej správe.

Pod vyhlásenie sa podpísalo deväť stavovských organizácií zastupujúcich výrobcov a predajcov liehu, ako aj pestovateľské pálenice - Potravinárska komora Slovenska, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Únia potravinárov Slovenska, Agrárna komora Slovenska, Združenie páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku, Asociácia platiteľov spotrebnej dane z liehu a liehovín, Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, Zväz obchodu SR a Slovenské združenie pre značkové výrobky.