Národná rada pre produktivitu vznikla na základe odporúčania Európskej komisie schváleného Radou Ecofin 20. septembra 2016. Odporúčanie sa týka zriadenia národných rád pre produktivitu v členských štátoch eurozóny.

Základnou úlohou tohto orgánu je podľa ÚV SR vykonávať monitoring, analýzu a hodnotenie produktivity a konkurencieschopnosti Slovenska. Hodnoteniu podlieha vývoj v oblasti inovácií, podnikateľského prostredia, vzdelávania, efektívnej verejnej správy, ale aj atraktívnosť SR z pohľadu zahraničných investícií či vývoja týkajúceho sa globálnych konkurentov. "Cieľom je tiež zlepšiť vedomostné a analytické východiská pri tvorbe strategických politík a reforiem na vnútroštátnej a celoeurópskej úrovni," priblížil tlačový odbor ÚV SR.

Predsedom tejto rady sa v zmysle štatútu stal riaditeľ Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR Marián Áč. Jej členmi s hlasovacím právom sú zástupcovia Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR, Národnej banky Slovenska, Slovenskej akadémie vied, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Štatistického úradu SR, bankového sektora a tiež zástupcovia ďalších kľúčových inštitúcií. Rada bude mať aj členov s poradným hlasom, napríklad zástupcov Konfederácie odborových zväzov, zamestnávateľských inštitúcií, Najvyššieho kontrolného úradu a ďalších.

"Jednou z úloh úradu vlády vyplývajúcich z kompetenčného zákona je koordinovať prípravu zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky," skonštatoval vedúci ÚV SR Matúš Šutaj Eštok. Podľa vlastných slov nepochybuje, že práve Národná rada pre produktivitu svojou nezávislosťou a úlohami či zložením bude v tejto koordinácii zohrávať jednu z kľúčových úloh a bude prispievať k prijímaniu tých správnych rozhodnutí na základe faktov, čísel a validných dát.

Národná rada pre produktivitu bude zverejňovať svoje odborné a nezávislé analýzy vo výročnej správe o vývoji produktivity a konkurencieschopnosti. O svojej činnosti a výstupoch bude pravidelne informovať aj verejnosť. Jej závery budú diskutované s relevantnými verejnými a súkromnými inštitúciami a sociálnymi partnermi.