Novelou zákona sa vymedzia účtovné jednotky, ktoré musia uvádzať vo výročnej správe nefinančné informácie týkajúce sa opisu politiky rozmanitosti.

„Nastáva úprava existujúceho vymedzenia účtovných jednotiek a umožňuje sa oslobodenie od uvádzania informácií opisu politiky rozmanitosti, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami,“ priblížil rezort financií v predkladacej správe k novele zákona.

Oslobodenie sa má týkať veľkých účtovných jednotiek, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme.

Právnou normou sa upravia aj veľkostné podmienky, na základe ktorých vzniká firmám povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.

„Navrhuje sa zvýšenie o 100 percent súčasných rozhodujúcich veľkostných podmienok, a to hodnota majetku a hodnota čistého obratu,“ priblížilo ministerstvo. Zároveň rezort uviedol, že pri stanovení veľkostných podmienok sa posúdili rozhodujúce kritériá, ktorými sú veľkosť ekonomiky a jej rast, potreby spoločnosti vrátane štátu.

„Celospoločenská funkcia auditu eliminuje výskyt omylov, chýb a podvodov, na čo sa spoliehajú zainteresované strany, dodávatelia, banky a podobne,“ priblížilo ministerstvo s tým, že samotná eurosmernica požaduje minimálnu harmonizáciu a necháva na členskom štáte, aby si prispôsobil veľkostné podmienky tak, aby čo najlepšie zodpovedali veľkosti ekonomiky a pôsobiacim firmám v krajine.

Úpravu veľkostných podmienok kritizovali audítori. Podľa nich sa spod verejnej kontroly prijatím novely dostanú desiatky subjektov, čo by mohlo mať negatívny vplyv na štátnu pokladnicu.

Ministerstvo odhaduje, že novela bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Zrušenie povinnosti overenia individuálnej účtovnej uzávierky by sa malo dotknúť približne 2 300 spoločností, pričom by im mali klesnúť náklady na audítorské služby približne vo výške deväť miliónov eur.