Tým prvým je opakujúca sa korekcia slovenskej populácie pri sčítaní obyvateľstva, ktoré štatistici organizujú raz za desať rokov. Pri tom ostatnom v roku 2011 poklesol evidovaný počet obyvateľov žijúcich v SR o 43-tisíc, v roku 2001 o 24-tisíc osôb.

Koľko nás naozaj je? Štatistici a zdravotné poisťovne uvádzajú podstatne iné čísla

5,4 alebo 5,1 milióna? Zdroj: Štatistický úrad SR, Inštitút finančnej politiky

Nešlo pritom o tých, ktorí sa odmietli sčítať - tých štatistici doplnili z iných verejných zdrojov, akým je napríklad register obyvateľov. Hlavným dôvodom poklesu opakujúceho sa každých desať rokov je rôzny vývoj počtu novo prihlásených a odhlásených ľudí pri sťahovaní. Pri zmene trvalého bydliska sa ľudia na novom mieste nahlásia, ale na starom neodhlásia. Súčasný, o tento vplyv očistený počet obyvateľov Slovenska tak môže dosahovať okolo 5,42 až 5,43 milióna ľudí.

Ešte nižšie čísla však vykazujú počty zdravotne poistených osôb v krajine. Keďže každá osoba bývajúca na Slovensku musí byť zdravotne poistená, či už prostredníctvom zamestnávateľa, ako samoplatca, alebo štátom, ich celkový počet by mal skutočný počet obyvateľov kopírovať. To sa aj do roku 2004 zhruba dialo.

Potom však vidno strmý prepad počtu poistených, ktorý podľa Inštitútu finančnej politiky súvisí s odchodom množstva ľudí do zahraničia po vstupe SR do Európskej únie, najmä mladých ľudí. Tento pokles s malými výnimkami pokračuje aj v súčasnosti.

Nárast počtu zdravotne poistených slovenské poisťovne zaznamenali len v krízovom roku 2009 a vlani, vďaka vyššiemu počtu prisťahovaných ako odsťahovaných. „Rastie počet vracajúcich sa Slovákov aj prichádzajúcich nových cudzincov,“ vysvetľujú situáciu analytici rezortu financií.

Takzvaný prirodzený prírastok obyvateľstva, teda rozdiel medzi počtom narodených detí a počtom úmrtí, je už dlhšiu dobu len minimálny. Od roku 1995 dosahuje menej ako dve promile (+dve osoby na tisíc obyvateľov) ročne. A čoskoro sa znova prehupne do mínusu.

Kvôli dlhodobo nízkej miere pôrodnosti (pod 2,1 dieťaťa na ženu) čaká počet obyvateľov SR v tomto storočí pokles. Pripravované sčítanie obyvateľstva v roku 2021 tak ukáže nárast obyvateľstva zrejme posledný raz. OSN v strednom scenári predpokladá, že populácia SR začne postupne klesať od roku 2020, prognózy Európskej komisie hovoria až o roku 2025. V roku 2080 by malo na Slovensku bývať len 4,2, respektíve 4,7 milióna ľudí.