Slovenská

demokratická a kresťanská únia, Strana maďarskej koalície,

Kresťanskodemokratické hnutie a Aliancia nového občana, vychádzajúc z vôle občanov

vyjadrenej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, rozhodnutí

vytvoriť spoločnú koaličnú vládu a pokračovať tak v zodpovednosti za

uskutočňovanie správy verejných vecí pre spoločné blaho všetkých občanov

Slovenskej republiky, potvrdzujúc svoju oddanosť princípom slobody, demokracie

a právneho štátu, úcty k ľudským právam a základným slobodám, odhodlaní

vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj trhového hospodárstva, rozhodnutí

doviesť Slovenskú republiku do NATO, integrovať našu vlasť do Európskej únie a

garantovať dobrú spoluprácu s ostatnými krajinami, rozhodli sa spoločne

vytvoriť túto koaličnú dohodu.


Zmyslom koaličnej

spolupráce SDKÚ, SMK, KDH a ANO je pokračovať v riešení zložitých

spoločenských, ekonomických, sociálnych a duchovných problémov.

Koaliční partneri, uvedomujúc si svoju spoločnú zodpovednosť za budúcnosť

Slovenskej republiky, osvedčujú svoje rozhodné úsilie:


- rozvíjať pluralitnú

parlamentnú demokraciu ako neoddeliteľný atribút občianskej spoločnosti,

zachovávať princípy právneho štátu všeobecne a osobitne v oblasti ľudských a

občianskych práv;

- utvárať priaznivé podmienky pre rozvoj trhového hospodárstva,

- upevňovať medzinárodné postavenie Slovenskej republiky

- upevňovať politickú stabilitu,

- utvárať podmienky na prehlbovanie sociálneho zmieru, národnostnej, etnickej a

náboženskej tolerancie.


Koaliční partneri v záujme

dosiahnutia uvedených cieľov, pri vzájomnom rešpektovaní svojej identity,

programov a samostatnosti, po konštruktívnych rokovaniach a vyjasnení si

stanovísk vypracovali a schválili túto koaličnú dohodu.


I. ZÁSADY ČINNOSTI

KOALÍCIE


Prioritnou úlohou koalície

je vytvoriť podmienky pre vznik funkčnej vlády SR a zabezpečiť tejto vláde

počas jej funkčného obdobia potrebnú podporu, osobitne pri prijímaní zákonov v

Národnej rade SR. Pre naplnenie tejto úlohy je súčinnosť koalície pri prijímaní

politických rozhodnutí širšia a vzťahuje sa v dohodnutých prípadoch na

pôsobenie súvisiace s funkčnosťou vlády aj na činnosť koaličných partnerov v

Národnej rade SR.


Koaliční partneri spoločne

zostavujú návrh na zloženie vlády. Po jej vymenovaní a po získaní dôvery

Národnej rady SR koalícia napomáha vláde pri výkone jej ústavných kompetencií.


II. SÚČINNOSŤ KOALÍCIE


1. Účelom koaličnej

spolupráce je koordinácia činnosti koaličných partnerov tak, aby bolo možné

splniť program vlády. Koalícia v plnom rozsahu rešpektuje ústavné postavenie a

pôsobnosti ústavných orgánov a ústavných činiteľov.

2. Väčšinovú parlamentnú podporu koaličnej vláde zabezpečujú koaliční partneri

prostredníctvom svojich parlamentných klubov. Koaličnú spoluprácu,

zjednocovanie názorov a postupov zabezpečujú predsedovia poslaneckých klubov

koaličných partnerov.

3. Návrhy zákonov, návrhy na zmenu a doplnenie vládou predložených

legislatívnych predlôh predkladajú poslanci koaličných partnerov po informovaní

predsedov všetkých poslaneckých klubov koaličných partnerov.

4. Všetky zásadné rozhodnutia a uznesenia vo vláde SR, v NR SR a v koaličnej

rade budú prijímané po vzájomnej dohode všetkých koaličných partnerov. Pokiaľ

nedôjde k dohode, ani jeden z partnerov nepredloží spornú vec na rokovanie

príslušného orgánu, kým nezaujme k veci stanovisko koaličná rada. Ak na schôdzi

vlády vyjadrí člen vlády nesúhlas svojej strany, predseda vlády stiahne sporný

bod z programu schôdze. Do programu takýto bod zaradí až po tom, ako ho

prerokuje Koaličná rada. (právo veta)

5. V prípade rekonštrukcie

vlády SR bude vždy rešpektovaný dohodnutý pomer koaličných partnerov tak, ako

to vyplýva z príslušných článkov tejto dohody vrátane príloh.

6. Interpelácie a otázky na členov vlády uplatnia poslanci koaličných partnerov

s vedomím predsedu svojho poslaneckého klubu.

7. Pri schvaľovaní programu schôdzí NR SR a pri prijímaní vládou a poslancami

predložených legislatívnych predlôh sa subjekty koalície zaväzujú, že urobia

všetko pre to, aby návrhy vlády, vrátane vládnych stanovísk k poslaneckým

návrhom zákonov získali podporu koaličných poslancov NR SR.

8. Členovia koaličnej vlády a poslanci koaličných klubov sa pred schôdzou NR SR

stretnú na spoločnom zasadnutí.

9. Ak niektorý z koaličných partnerov vznesie výhrady voči návrhu zákona

prípadne voči zmenám a doplnkom zákonov, koaliční partneri odporučia svojim

poslancom rozhodnúť až po stanovisku koaličnej rady. Iný postup môžu dohodnúť

predsedovia poslaneckých klubov koaličných partnerov v osobitne zreteľa hodných

prípadoch.

10. Horeuvedené zásady sa

vzťahujú aj na činnosť orgánov NR SR.


III. KOALIČNÁ RADA


1. Koaliční partneri

vytvárajú na základe tejto zmluvy spoločný orgán - Koaličnú radu.

2. Poslaním Koaličnej rady je najmä:

- prerokovanie a zjednocovanie názorov koalície na zásadné otázky spolupráce,

súčinnosť koaličnej činnosti;

- zabezpečenie spoločného koaličného postupu v zásadných otázkach koaličnej

činnosti, ako aj pôsobnosti koaličných partnerov v tých oblastiach, ktoré

súvisia s výkonom koaličnej činnosti, prípadne výrazne výkon koaličnej činnosti

ovplyvňujú i v prípadoch, ak tieto vecné otázky a problémy presahujú vymedzený

rámec spolupráce zakotvený touto koaličnou zmluvou;

- riešenie prípadných rozporov pri napĺňaní Koaličnej zmluvy;

- prerokovať a odsúhlasiť zmeny vládneho programu.

3. Koaličná rada je zložená z troch zástupcov každej zmluvnej strany a to z:

a) predsedov strán koaličných partnerov, resp. ich zástupcov,

b) predsedov poslaneckých klubov koaličných partnerov, resp. ich zástupcov,

c) z členov vlády - jeden za každého z koaličných partnerov.

4. Každý z koaličných

partnerov pri prijímaní rozhodnutí v Koaličnej rade disponuje jedným hlasom.

5. Spôsob a formu rokovania Koaličnej rady, vedenie a zvolávanie jej zasadnutí

dohodnú koaliční partneri v Rokovacom poriadku Koaličnej rady.

6. Koaličná rada zasadá pravidelne, minimálne dvakrát za mesiac, alebo na

požiadanie ktoréhokoľvek z partnerov.


IV. ZLOŽENIE NR SR A

VLÁDY SR


1. Vláda - zmluvné strany

sa dohodli na nasledovnom obsadení rezortov vo vláde:

predseda vlády - SDKÚ

podpredseda vlády bez ministerstva - SMK

Ministerstvo hospodárstva a správy a privatizácie národného majetku

minister a podpredseda vlády - ANO

štátni tajomníci – SMK, ANO

Ministerstvo financií

minister a podpredseda vlády - SDKÚ

štátni tajomníci – SMK, SDKÚ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

minister - SDKÚ

štátni tajomníci – ANO, SDKÚ

Ministerstvo životného prostredia

minister - SMK

štátny tajomník - KDH

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

minister - SDKÚ

štátni tajomníci – ANO, KDH

Ministerstvo pôdohospodárstva

minister - SMK

štátni tajomníci – KDH, SDKÚ

Ministerstvo regionálneho rozvoja

minister - SMK

štátni tajomníci – SDKÚ, SMK

Ministerstvo školstva

minister - KDH

štátni tajomníci – ANO, SMK

Ministerstvo kultúry

minister - ANO

štátny tajomník - SMK

Ministerstvo zdravotníctva

minister - ANO

štátny tajomník – SDKÚ

Ministerstvo vnútra

minister - KDH

štátny tajomník - SDKÚ

Ministerstvo zahraničných vecí

minister - SDKÚ

štátni tajomníci – SDKÚ, SMK

Ministerstvo spravodlivosti

minister a podpredseda vlády - KDH

štátny tajomník - KDH

Ministerstvo obrany

minister - SDKÚ

štátny tajomník - SDKÚ

Obsadenie funkcie vedúceho Úradu vlády sa uskutoční na návrh predsedu vlády.

Návrh zloženia vlády bude rešpektovať rozdelenie rezortov a funkcií

podpredsedov vlády uvedené v tejto dohode.

2. Zloženie orgánov Národnej rady SR:

predseda NR SR - KDH

I. podpredseda NR SR - SMK

podpredseda NR SR - SDKÚ

podpredseda NR SR - ANO

podpredseda NR SR - opozícia

Mandátový a imunitný výbor - ANO

Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií - opozícia

Výbor pre európsku integráciu - opozícia

Osobitný kontrolný výbor na kontrolu SIS - opozícia

Osobitný kontrolný výbor na kontrolu Vojenského spravodajstva - opozícia

Ústavnoprávny výbor - ANO

Výbor pre financie, rozpočet a menu - SMK

Výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie - SDKÚ

Výbor pre pôdohospodárstvo - opozícia

Zahraničný výbor - KDH

Výbor pre verejnú správu - SDKÚ

Výbor pre obranu a bezpečnosť - opozícia

Výbor pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá - SDKÚ

Výbor pre zdravotníctvo - KDH

Výbor pre sociálne veci a bývanie - opozícia

Výbor pre životné prostredie a ochranu prírody - opozícia

Výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien - SMK

Zmluvné strany sa dohodli, že na ustanovujúcej schôdzi NR SR bude ich spoločným

kandidátom na predsedu NR SR Pavol Hrušovský.


V. ZÁSADY VLÁDNEHO

PROGRAMU KOALIČNEJ VLÁDY


Zásady vládneho programu

koaličnej vlády sú obsiahnuté v dokumente "Programové tézy

SDKÚ-SMK-KDH-ANO" (spracované 8. októbra 2002), ktorý tvorí prílohu tejto

koaličnej dohody. Uvedený dokument bude publikovaný po dokončení redakčných

úprav.


VI. VŠEOBECNÉ A

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Zmluvné strany sa

zaväzujú, že budú svoje návrhy v NR SR presadzovať spolu s koaličnými

partnermi. Ak sa niektorý z koaličných partnerov vo vážnej veci a proti vôli

ďalších členov koalície spojí na presadenie návrhu s opozíciou, je to hrubé

porušenie práv ostatných partnerov koalície podľa bodu 5.

2. Koaličná zmluva zaniká dňom začatia volebnej kampane volieb do NR SR.

3. Koaličná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledného oprávneného

zástupcu koaličného partnera a účinnosť koaličnej činnosti dňom konštituovania

príslušných ústavných funkcií.

4. Táto Koaličná zmluva má uzavretý charakter a neumožňuje bez vysloveného

súhlasu zostávajúcich koaličných partnerov pristúpenie pre akýkoľvek tretí

subjekt, alebo postúpenie práv a záväzkov z tejto zmluvy na tretie subjekty.

Zmeny v počte členov poslaneckých klubov počas volebného obdobia nezakladajú

nárok na zmenu pomerov, ktoré sú dohodnuté touto dohodou (vo vláde a v NR SR).

5. Koaličný partner je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak dôjde k

hrubému porušeniu jeho práv a záväzkov voči nemu, ktoré vyplývajú z koaličnej

dohody, a ktoré sa nepodarilo vyriešiť do 30 dní ani na zasadnutí Koaličnej

rady.

6. Koaličná zmluva zaniká

pred dohodnutou dobou účinnosti zmluvy tiež v prípadoch, ak dôjde k zániku

alebo k takým zmenám subjektov, ktoré túto koalíciu vytvárajú, ktoré znamenajú

zásadnú zmenu pomeru síl v NR SR.

7. Nižšie podpísaní predsedovia strán ako štatutárni predstavitelia koaličných

partnerov vyhlasujú, že sú plne oprávnení na základe zmocnenia kompetentných

orgánov svojich strán uzavrieť túto Koaličnú dohodu.

8. Podpisom oprávnených zástupcov koaliční partneri potvrdzujú, že textu

zmluvy, ako aj jej príloh, ktoré tvoria jej nedeliteľnú súčasť, rozumejú a

súhlasia s celým jej obsahom bez výhrad. Zmluvu uzatvárajú slobodne, voľne, bez

akéhokoľvek nátlaku s úmyslom naplniť jej poslanie, záväzky a práva tak, aby

nedošlo k poškodeniu práv ostávajúcich koaličných partnerov.