„Takáto práca veľmi citlivo reaguje na zmeny ekonomickej situácie zamestnávateľa, kvôli čomu vzniká objektívne riziko zrušenia pracovného miesta na dohodu a takáto politika trhu práce nie je dlhodobo udržateľná,“ upozorňuje NKÚ v tlačovej správe.

Z celkového počtu 326,3 tisíca osôb, u ktorých za obdobie rokov 2014 až do prvej polovice roka 2017 vznikla prvá registrácia v Sociálnej poisťovni, bolo 205,9 tisíca ľudí zamestnaných na dohodu, čo je viac ako 63 %.

Vyčerpali 17 miliónov eur

NKÚ preveroval projekt REPAS, ktorý je zameraný na pružné a cielené vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie podľa požiadaviek a potrieb trhu práce formou rekvalifikácie. Kontrolóri zisťovali, či realizácia rekvalifikácie pri uplatnení sa uchádzačov na trhu je účinná, efektívna a či sa vďaka nej znížila nezamestnanosť.

Pri rekvalifikácii boli poskytnuté finančné prostriedky v rámci troch národných a piatich regionálnych projektov. Za obdobie rokov 2014 až do prvej polovice roka 2017 bolo vyčerpaných viac ako 17 miliónov eur.

Posudzovanie žiadostí sa počas kontrolovaného obdobia menilo trikrát. Zmeny však podľa NKÚ nepriniesli sprísnenie tohto posudzovania. „Naopak, stalo sa benevolentné, prakticky až do tej miery, že úrad práce nemá dôvod neschváliť podanú žiadosť.

NKÚ SR preto odporúča pristúpiť k pôvodnému hodnoteniu, platnému do 30. apríla 2017, tak, aby posudzovanie uchádzačov pri výbere kurzov bolo sprísnené, a zároveň individuálne,“ tvrdí kontrolný úrad v tlačovej správe.

Polovica sa neuplatnila

Úrad tiež žiada dať pri výbere kurzov vyššie bodové ohodnotenie znevýhodneným uchádzačom, hlavne rizikovým skupinám nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaným a ľuďom so základným vzdelaním.

Z celkového počtu 38-tisíc uchádzačov o zamestnanie, ktorí absolvovali projekt REPAS, sa do pol roka od skončenia rekvalifikácie zamestnalo 18 245 občanov, čo predstavuje efektívnosť pod 50 %.

Na klesajúcej nezamestnanosti sa podľa NKÚ podieľa veľký počet dohodárov

Predseda NKÚ Karol Mitrík, Najvyšší kontrolný úrad Zdroj: TASR

„Viac ako polovica podporených klientov sa tak po ukončení kurzov do šiestich mesiacov na trhu práce vôbec neuplatnila,“ upozorňuje NKÚ.

Z evidencie úradov práce však podľa úradu nebolo možné zistiť relevantnú informáciu o tom, či absolventi REPAS-u, ktorí sa do šiestich mesiacov na trhu uplatnili, zostali zamestnaní aj po uplynutí tohto obdobia.

Nekorešponduje s dopytom

Kontrolóri NKÚ preto vybrali vzorku absolventov projektu REPAS, ktorá reprezentovala 12,63 % z celkového počtu ukončených rekvalifikačných kurzov na kontrolovaných úradoch práce.

„Aj keď takmer 55 % uchádzačov o zamestnanie bolo koncom júna 2017 v pracovnom pomere, zamestnanie v odbore rekvalifikačného kurzu si našlo len bezmála 42 %,“ zistili kontrolóri.

NKÚ preto odporúča, aby úrady práce povinne evidovali, v akom odbore sa uchádzači po skončení rekvalifikačných kurzov zamestnali, resp. si založili živnosť. "Len tak bude možné vykazovať skutočnú efektívnosť a účinnosť projektu REPAS," uviedol úrad.

Kontrola NKÚ poukazuje aj na to, že požiadavky uchádzačov pri kurzoch REPAS-u na vybraných úradoch práce takmer vôbec nekorešpondovali s dopytom trhu v danom regióne. NKÚ odporučil podporiť rekvalifikačné kurzy zamerané predovšetkým na oblasti, pri ktorých je v danom regióne predpoklad uplatnenia sa na trhu práce.