Manželia sa cestou na rodinnú oslavu vybrali do supermarketu po fľašu alkoholu. Prístup k regálu však komplikoval papierový ostrovček na paletovom vozíku umiestnený v strede uličky. Keďže ho nedokázali obísť s nákupným košom, odstavili ho na začiatku uličky a fľašu išli vybrať bez neho.

Z takmer prázdneho nestabilného a asi 1,20 metra vysokého ostrovčeka sa im však nešťastne podarilo zhodiť niekoľko na kraji uložených fliaš. Na ich smolu s drahým bielym alkoholom. Nehodu išli ihneď oznámiť predavačke s tým, že sú ochotní zaplatiť polovicu z ceny.

Vinu pripisovali obchodníkovi, ktorý podľa nich fľaše umiestnil na nestabilnom a pri prechádzaní detí aj životohrozujúcom podklade. Predavačka po konzultácii s manažérkou supermarketu manželom oznámila, že musia zaplatiť plnú sumu a odišla. Vzápätí sa pri nich objavil SBS-kár.

Manželia si vyžiadali stretnutie s manažérkou, ktorej chceli názorne ukázať, prečo trvajú na tom, že ide o chybu obchodníka. Namiesto manažérky však dorazila polícia. Ostali zaskočení. „Veď sme nechceli ani ujsť, ani neplatiť, len sa slušne dohodnúť,“ opisujú s úžasom.

Do okolností nehody teda zasvätili policajtov, ktorí uznali, že regál je nestabilný, no podľa ich slov s tým nemôžu nič urobiť. Manželia odišli zo supermarketu ľahší o celú sumu poškodených fliaš. Manažérka, ktorá sa napokon odhodlala riešiť prípad s manželmi osobne, na čiastočnú kompenzáciu škody nepristúpila.

Ukrivdil supermarket zákazníkom? Môžu si nárokovať na vrátenie škody? Ako postupovať v takýchto prípadoch?

Zaplatenie škody je priznaním viny

Otázku škody a náhrady škody rieši vo všeobecnej rovine občiansky zákonník, ktorý hovorí, že každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí," uvádza advokát Peter Serina.

V občianskom práve nie je pritom podstatné, či ide o úmyselné alebo neúmyselné konanie. Pri zanedbaní povinnosti predchádzať škodám vzniká zodpovednosť tieto škody nahradiť.

„Čo sa týka zodpovednosti za škodu na zničených veciach v obchode, neopatrnosťou či úmyslom zákazníka, som toho názoru, že ak zákazník zničí alebo poškodí veci, hoci neúmyselne, mal by ich uhradiť. Na druhej strane, ak je zákazník toho názoru, že vec síce zničil, ale aj predávajúci je zodpovedný, pretože ju umiestnil nedbalo či život ohrozujúco a chce sa brániť, nemôže uhradiť škodu na mieste. Nie je to ani jeho povinnosť," prízvukuje advokát.

„Zničenie či poškodenie veci nižšej hodnoty ako 200 eur nie je trestný čin. Ak ide o vznik škody z nedbanlivosti, nie je to ani priestupok. Nikto nemôže zákazníka donútiť zaplatiť vzniknutú škodu priamo na mieste, ani polícia nie, SBS už vôbec nie. Ak by sa SBS pokúsila v takomto prípade zadržať osobu do príchodu hliadky, dopustí sa trestného činu obmedzenia osobnej slobody," podotýka P. Serina.

Zákazník, ktorý je presvedčený, že škodu nezavinil vlastným pričinením, ale v dôsledku nesprávneho umiestnenia tovaru obchodníkom, môže podľa advokáta z predajne slobodne odísť bez zaplatenia škody. 

„Zákazník nie je povinný oznámiť svoje osobné údaje SBS-károvi a dokonca ani policajtovi, pretože nedošlo k spáchaniu trestného činu. Ak je ochotný osobné údaje oznámiť, odporúčam zabezpečiť si fotodokumentáciu miesta i svedkov, ktorí v prípadnom súdnom konaní pomôžu ako dôkazné prostriedky preukázať, že povinnosť predchádzaniam škodám neporušil zákazník, ale naopak obchodník," radí advokát.

„Ak ale raz škodu uhradím, môžem sa síce obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu so sťažnosťou, prípadne môžem nahlásiť predávajúceho na všetky štátne úrady a robiť mu zle, v konečnom dôsledku však zaplatením škody priznávam svoju vinu," dodáva.

Poistenie proti nešikovnosti

Riziko spôsobenia škody počas nakupovania teda nie je iba špecialitou zákazníkov, ktorí si hlava-nehlava razia v uličkách obchodu vlastnú cestičku. Ak máte uzatvorené príslušné poistenie, na škodu vám môže prispieť poisťovňa.

Škody, ktoré spôsobia zákazníci nedbanlivosťou, možno pokryť poistením zodpovednosti za domácnosti - takzvaným poistením občianskej zodpovednosti. „Toto poistenie si je možné vo väčšine poisťovní uzatvoriť ako pripoistenie k poisteniu domácnosti. Poistenie si klient uzatvára na určitú poistnú sumu, ktorá je zároveň maximálnou sumou poistného plnenia v prípade poistnej udalosti,“ vysvetľuje Helena Vráblová z Finančného centra.

Na to, aby ste si mohli nárokovať na náhradu škody, budete potrebovať dôkazné materiály. „K vzniknutej škode je potrebné doložiť zápis o spôsobenej škode, v takomto prípade je ideálne, keď je vyhotovená aj fotodokumentácia. Škoda sa dá nahlásiť telefonicky, cez internet alebo osobne v poisťovni,“ uzatvára H. Vráblová.