Peniaze z verejno-prospešného balíka NBS vlani napríklad smerovali aj na nákup dvoch kusov tlakomerov pre alergologickú ambulanciu či na opravu a maľovku sokla, chodieb a ďalších zdravotných priestorov akciovky Hedak, spravujúcej Polikliniku Mýtna, ktorá sídli oproti banke.

Banka jej dokonca poslala pár tisíc eur na odstránenie havarijnej situácie, ktorá nastala na hlavnej kanalizácii v poliklinike. Na otázku TREND.sk, či je to v súlade so zameraním darov – verejno-prospešný účel – hovorkyňa banky Martina Solčányiová uviedla, že so spoločnosťou Hedak má banka „významnú a dlhodobú spoluprácu v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti“ a že „uvedená skutočnosť bola zohľadňovaná aj pri poskytovaní darov“.

Sám guvernér

Guvernér NBS Jozef Makúch v parlamente sám priznal, že má definitívne slovo pri rozdeľovaní grantov. V banke síce funguje osobitná komisia, ktorá žiadosti posudzuje, no pre guvernéra má len poradný charakter. Takto odpovedal poslancovi Eugenovi Jurzycovi, ktorý sa pýtal, či banka po opakovaných odporúčaniach neziskovky Transparency International sprehľadniť nejako systém prideľovania grantov upravila.

Niektoré darovacie zmluvy sa pritom nepáčili vlani ani Najvyššiemu kontrolnému úradu a opäť poukázal na dary pre spoločnosť Hedak. „Z predloženej dokumentácie bolo zistené, že s niektorými zdravotníckymi organizáciami boli v priebehu kalendárneho roka uzatvorené viaceré darovacie zmluvy. Napríklad so spoločnosťou Hedak, a. s. bolo za roky 2013 a 2014 uzatvorených 5 darovacích zmlúv, na základe ktorých jej boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 92 301,92 eura,“ píše NKÚ. Táto suma predstavuje vyše 10 percent z peňazí rozdelených za oba roky.

„Keďže finančné prostriedky boli, okrem obstarania zdravotníckych prístrojov, poskytnuté napríklad aj na modernizáciu informačných systémov, nákup PC, softvéru, bezpečnostného kamerového systému, rekonštrukciu priestorov, kontrolná skupina NKÚ SR požiadala o zdôvodnenie takéhoto rozhodnutia NBS,“ stojí tiež v správe NKÚ.

Ako podporuje NBS verejno-prospešné aktivity
Rok 2013 2014 2015
Objem finančných darov (v tis. eur) 421 401 467
Zisk NBS (tis. eur) 490 000 102 000 4 600
Prameň: Výročné správy NBS

Problém nevidia

Systém prideľovania grantov sa v NBS napriek upozorneniu týchto inštitúcií nielenže nezmenil, ale napríklad dary pre akciovku Hedak v desaťtisícových sumách smerovali aj vlani. A na účely popísané vyššie. Keďže NBS má darovacie zmluvy zverejnené spolu s ostatnými povinnými dokumentmi len v členení podľa dátumu, pri zbežnom hľadaní TREND.sk len od decembra do júla 2015 natrafil na dary pre Hedak za vyše 40-tisíc eur. Vlani celkovo na darovacie zmluvy NBS vyčlenila sumu necelých 470-tisíc eur.

„Spoločnosť Hedak, a.s. v mesiaci september 2015 zaznamenala havarijný stav na hlavnej kanalizácii Poliklinika Mýtna, ktorý ohrozoval prevádzku zdravotníckeho zariadenia,“ takto vysvetlila M. Solčányiová, prečo banka z peňazí určených na verejno-prospešný účel poslala vlani 5 500 eur na škody po havarijnej situácii priamo pracovisku Hedak na Poliklinike Mýtna.

Ako doplnila: „Vzhľadom na skutočnosť, že s odstránením havárie sú spojené vysoké finančné náklady, ako aj v snahe o urýchlené odstránenie neželaného stavu, ktorý by podstatne zhoršil prevádzku zdravotníckeho zariadenia, spoločnosť Hedak, a.s. požiadala NBS o pomoc pri odstránení neželanej situácie.“

Dodala, že predbežne boli náklady na odstránenie havárie odhadnuté na 19 080,59 eura. Banka z toho preplatila približne štvrtinu.

Výkonný riaditeľ firmy Hedak Martin Cingel si napriek úspešnosti v žiadostiach o granty od NBS nemyslí, že by s ňou mali nadštandardné vzťahy. „Naša spoločnosť prevádzkuje Polikliniku Mýtna už viac ako 15 rokov, pričom poskytujeme zdravotnú starostlivosť na báze verejného zdravotného poistenia pre pacientov celej Slovenskej republiky. Národná banka ako aj iné spoločnosti nám svojím pričinením pomohli udržať chod prevádzky a poskytovať zdravotnú starostlivosť naďalej v súčasnom rozsahu.“

Dodal, že úspešnosť, respektíve neúspešnosť v žiadostiach o dary od NBS nevie posúdiť, keďže nemá vedomosť o ďalších aktivitách banky. Obe strany odmietli, že by za ústretovosťou NBS voči tomuto súkromnému zariadeniu boli personálne väzby ich vrcholných predstaviteľov.

Aj kúpeľom súkromníka

S podporou súkromných zariadení, ktoré majú väčšiu možnosť vlastných príjmov ako napríklad verejné inštitúcie, evidentne NBS problém nemá ani podľa ďalších príkladov. Jeden z najväčších obnosov z vlaňajšieho grantového balíka – 30-tisíc eur – smerovala NBS napríklad pre Kúpele Dudince na rekonštrukciu historickej budovy „Jedáleň – Terasa“ nachádzajúcom sa v kúpeľnom parku Dudince. Kúpele ovládajú firmy spájané s podnikateľom Antonom Siekelom.

„Ide o budovu, ktorá je spätá s počiatkami poskytovania ústavnej kúpeľnej starostlivosti v Dudinciach. V súčasnosti je budova v zlom stave, prevádzkovo sa nevyužíva a chátra. V tomto prípade ide o zachovanie pamiatky na začiatky kúpeľníctva v Dudinciach, ale aj pre budúce generácie návštevníkov,“ odôvodnila M. Solčányiová.

Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency International Slovensko, uviedol, že nepozná detaily tej podpory, ale neverí, že by sa v rovnakom čase pri verejnej výzve nenašiel projekt s väčším verejným záujmom, kde by sa o podporu uchádzalo mesto, župa, či iná verejná inštitúcia s nedostatkom prostriedkov na opravu podobnej historickej budovy.

Zopakoval, čo NBS v súvislosti s grantmi odporúčal už opakovane v minulosti. „Grantový program by mal byť čo najtransparentnejší. Teda nielen zverejnením zoznamu darov, ale už pri výzvach, aby sa o peniaze mohlo uchádzať čo najviac projektov.“