Od 1. marca 2022 platí na Slovensku zákon o podpore v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit), ktorý má slúžiť na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľov na mzdy zamestnancov v prípade, kedy im v dôsledku vonkajších faktorov nemôžu prideľovať prácu. Na získanie podpory musia byť splnené podmienky. Upozornila na to Simona Klučiarová, advokátka z AcacceLegal.

Podpora štátu

,,Podporu poskytuje štát v prípade, ak je činnosť zamestnávateľa dočasne obmedzená vplyvom vonkajších faktorov, ktoré nemôže ovplyvniť, ani im predísť a ktoré majú zároveň negatívny dopad na prideľovanie práce jeho zamestnancom. Zjednodušene povedané, sú to okolnosti, ktoré nútia spoločnosti, ponechať zamestnancov doma z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa," spresnila.

Takýmito okolnosťami sa podľa nej rozumie najmä mimoriadna situácia, prípadne núdzový alebo výnimočný stav vyhlásený štátom. Zákon však zároveň uvádza, že vonkajším faktorom nie je vojna ani vojnový stav, sezónnosť vykonávania práce alebo plánovaná odstávka.

Poznamenala, že zákon stanovuje základné podmienky, ktoré musia byť splnené tak na strane zamestnávateľa, ako aj na strane zamestnanca na to, aby sa zamestnávateľ mohol uchádzať o podporu.

Obmedzenia

Zdôraznila, že podpora je obmedzená. ,,Podpora je obmedzená jednak výškou a jednak obdobím, počas ktorého je poskytovaná. Podpora sa poskytuje vo výške 60 percent priemerného hodinového zárobku zamestnanca dosiahnutého v mesiaci, za ktorý sa žiada, maximálne však vo výške 7,8138 eura na hodinu," podčiarkla.

Zamestnávateľ môže podľa advokátky požiadať o poskytnutie podpory len za šesť mesiacov počas dvoch rokov. V prípade, že budú vonkajšie okolnosti pretrvávať dlhšie, vláda môže toto obdobie predĺžiť.

Vysvetlila, že žiadosť je potrebné podať prostredníctvom elektronickej schránky zriadenej na portáli slovensko.sk a podpísať ju kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Príslušný úrad podľa Klučiarovej preskúma podanú žiadosť a v prípade splnenia všetkých náležitostí v lehote 10 dní rozhodne o jej schválení, inak vyzve žiadateľa na jej doplnenie. V prípade, ak jej vyhovie, podporu vyplatí bez toho, aby o tom vyhotovil písomné rozhodnutie. Ak ju zamietne, informuje o tom žiadateľa písomne.

Plynúce povinnosti

Doplnila, že ak bude žiadosť schválená, plynú z toho povinnosti. ,,Zamestnávateľ je v zmysle súvisiaceho ustanovenia Zákonníka práce povinný poskytovať zamestnancom za čas skrátenej práce náhradu mzdy vo výške najmenej 80 percent ich priemerného zárobku. V prípade, že zamestnávateľ uzavrel so zástupcami zamestnancov dohodu, v ktorej vymedzil vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré nemôže zamestnancom prideľovať prácu, v dôsledku čoho im patrí náhrada mzdy najmenej vo výške 60 percent ich priemerného zárobku, táto dohoda sa v období, za ktoré zamestnávateľ žiada o podporu v čase skrátenej práce, nebude uplatňovať," priblížila.

Okrem toho je podľa advokátky zamestnávateľ povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola podpora poskytnutá. ,,To neplatí pre prípady, kedy je pracovný pomer ukončený z iniciatívy zamestnanca," dodala Klučiarová.

Ďalšie dôležité správy

zamestnanci
Neprehliadnite

Trendy v pracovných ponukách nahrávajú zamestnancom s praxou