Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) má v súčasnosti 76 projektov s investičným potenciálom. Združenie pre rozvoj investícií (ISA) hlási, že v uplynulom roku pripravilo 90 investorských dopytov.

Investičné prostredie Slovenska má za sebou ďalší mimoriadne silný rok. V roku 2017 uzatvorila agentúra SARIO 33 investičných projektov, ktoré majú potenciál vytvoriť 9 000 nových pracovných miest. Až v 17 prípadoch pôjde o zriadenie nových prevádzok, v 16 prípadoch o expanzné projekty. Ide o jasný nárast nielen v počte uzavretých projektov ale aj v počte novovytvorených pracovných miest.

V roku 2017 sa vo zvýšenej miere začal prejavovať multiplikačný efekt príchodu novej automobilky posilnením rôznych odvetví v (sub)dodávateľskom postavení s jasným cieľom posilniť diverzifikáciu sektorov. Naďalej ostáva trendom zvyšovanie počtu projektov s vyššou pridanou hodnotou a projektov priemyselnej výroby s výskumno-vývojové aktivitou. Zahraniční investori pochádzajú najmä z Nemecka, USA, Japonska, Veľkej Británie či Dánska.

Pozitívnou správou, podobne ako uplynulé roky, je, že z nárastu investičných príležitostí neprofituje len západ Slovenska. Investori čoraz častejšie objavujú príležitosti aj v ostatných regiónoch krajiny. Nové investície smerujú do Trnavského, Trenčianskeho ale aj Banskobystrického kraja. Faktormi, vďaka ktorým sú pre investorov atraktívne, sú kvalifikovaná pracovná sila, nižšie mzdové náklady v kombinácii s vysokou produktivitou práce a najmä stabilita a euro. Významným faktorom, ktorý posilňuje postavenie Slovenska ako investičnej destinácie, je aj nárast pridanej hodnoty. Zaznamenali sme najvyšší rast pridanej hodnoty v priemyselnej výrobe v rámci OECD, od roku 2008 narástla pridaná hodnota v priemyselnej výrobe o 43 %.

Slovensko si tak naďalej udržuje konkurenčnú výhodu, keď ide o vzdelanú, produktívnu a viacjazyčnú pracovnú silu. V rebríčku Európskej komisie, ktorý sleduje podiel pracovnej sily s ukončeným vzdelaním druhého alebo tretieho stupňa, patrí Slovensku tretie miesto. Z hľadiska produktivity práce sme stále prví v regióne CEE a stále si udržiavame vysokú efektivitu.

Z dlhodobého hľadiska je dôležitým ukazovateľom úspechu lákania investícií vývoj počtu rozpracovaných investičných projektov. Ten sa medziročne jednoznačne zvýšil. Agentúra SARIO ich momentálne eviduje 76, najviac za ostatné roky, v celkovej výške 4,2 mld. EUR. Ak by sa všetky projekty podarilo agentúre SARIO uzavrieť, vytvorili by približne 31 000 nových pracovných miest vo všetkých regiónoch Slovenska.

Cieľom a poslaním ISA je aktívne asistovať investorom pri príchode na Slovensko. Za vyše šesť rokov svojej činnosti sa v združení vyprofilovalo niekoľko hlavných oblastí, v ktorých členovia ISA podporujú investorov – architektúra a dizajn, audit a daňové poradenstvo, development, stavebné inžinierstvo, environmentálne poradenstvo, asistencia pri čerpaní eurofondov, energetika, finančníctvo a účtovníctvo, poisťovacie služby, IT a telekomunikácie, právne služby, ľudské zdroje, manažérske poradenstvo a reality. V týchto oblastiach dopĺňajú členovia ISA, ich experti a medzinárodné skúsenosti know-how SARIO.

Tandem SARIO a ISA dokáže so svojimi prostriedkami a odbornými skúsenosťami pomôcť investorovi pri nastavovaní samotného business case-u opatreniami šitými na mieru. Vďaka tomu má Slovensko potenciál získať aj také investície, pri ktorých spolu so spoločnosťou prídu do krajiny aj najnovšie technológie, alebo celé výskumné oddelenia.

Robert Šimončič
generálny riaditeľ SARIO a predseda Výkonného výboru Združenia pre rozvoj investícií (ISA)