V rámci týchto činností zistila, aké dôležité, ale zároveň náročné je získať relevantné údaje v tejto oblasti. V súčasnosti existuje webová aplikácia ITMS 2014+ ktorej vlastníkom je štát  a prostredníctvom ktorej sa realizuje čerpanie fondov EÚ. V tejto aplikácii je možné nájsť čiastkové údaje, ktoré však neposkytujú potrebný ucelený analytický obraz. Preto, na základe prieskumu trhu, vznikla myšlienka vytvoriť vhodný systémový nástroj, ktorý by poskytoval relevantné analytické údaje. Informačný systém “profistat“ je webová aplikácia ktorá slúži na analýzu a riadenie rizík spojených s implementáciou verejných finančných prostriedkov.

Na otázku, čo môžu klienti od Profistatu očakávať odpovedá konateľ spoločnosti Ing. Vladimír Císar : „Klienti od systému obdržia relevantné analytické údaje, ktoré sú prehľadne spracované a umožňujú im kreovať vlastné prehľady a zostavy podľa zvolených kritérií.“

Fondy na Slovensku jednoducho a transparentne alebo “profistat“

Zdroj: Profistat

Hlavnou myšlienkou webovej aplikácie je podpora implementácie, transparentnosti a kontroly projektov EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy), ale aj iných dotačných a fondových nástrojov, ktoré sú financované z verejných zdrojov. Má za cieľ znížiť administratívnu náročnosť̌ implementácie a predísť
finančným sankciám, vratkám a negatívnym dopadom z nezvládnutej implementácie.

Informačný systém je riešený ako webová aplikácia, ktorú poskytuje a prevádzkuje vlastník informačného systému. Informačný systém má databázovú, aplikačnú a prezentačnú vrstvu a je to nový vysoko inovatívny nástroj, ktorý sa na Slovenskom trhu nenachádza. 


Škálu potencionálnych klientov tvoria:

  • analytickí pracovníci poskytovateľov finančných prostriedkov,
  • prijímatelia príspevkov na realizáciu projektov,
  • spoločnosti zabezpečujúce externý manažment viacerých projektov,
  • analytické a konzultačné spoločnosti zaoberajúce sa implementáciou a využívaním verejných finančných prostriedkov,
  • mimovládne organizácie zaoberajúce sa transparentnosťou a bojom proti korupcii,
  • politici,
  • študenti,
  • žurnalisti,
  • ale aj laická verejnosť.

„Profistat ponúka 3 typy používateľských rozhraní, z ktorých každé má svoje funkcie. Získané informácie z Profistatu sú prehľadne usporiadané a zrozumiteľne spracované v grafoch. Základná funkcia Basic je zdarma dostupná pre každého,“ hovorí o pozitívach Profistatu Ing. Vladimír Císar.

Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný́ zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.