Absolventi odboru mäsiar, respektíve mäsiar lahôdkar chýbajú v šiestich krajoch, agromechanizátor opravár v troch. „Najviac nedostatkových odborov je identifikovaných v Žilinskom kraji – desať,“ konštatuje ministerstvo.

Medzi málo zastúpené odbory sa tam zaraďujú napríklad geodézia, kartografia a kataster, mechanik špecialista automobilovej výroby, predavač či fotografický dizajn.

V Trnavskom kraji chýbajú absolventi deviatich odborov, napríklad nástrojár, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, ale aj obrábač kovov. V Bratislavskom a Trenčianskom kraji je podľa zoznamu osem nedostatkových odborov, napríklad strojný mechanik, technológia kozmetiky a chemických liečiv alebo operátor gumárskej a plastikárskej výroby, maliar a inštalatér.

Naopak, v Prešovskom kraji na trhu práce chýbajú iba absolventi dvoch odborov - mäsiar a sanitár. K odborom s nadbytočným počtom absolventov patria v Trnavskom kraji služby v cestovnom ruchu, v Trenčianskom a Žilinskom kraji odbor masér a v Banskobystrickom kraji kozmetička a vizážistka.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, a zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu boli vypracované v spolupráci so zamestnávateľmi a ďalšími subjektmi koordinácie odborného vzdelávania a vydané MŠVVaŠ SR. Aktualizovali ich k 31. januáru.