Využitie manažérskych zručností je v praxi čoraz žiadanejšie, vzhľadom na automatizáciu v priemysle, ako aj expanziu business centier zdieľaných služieb a ďalších medzinárodných organizácií na Slovensku.

Ponuka štúdia na Fakulte managementu UK.

Študijné programy:

 • Manažment (Financie, Účtovníctvo, Podnikanie, Marketing, Personálny manažment, Manažérska informatika, Manažment projektov, Strategický manažment)
 • Medzinárodný manažment (nemecký program alebo francúzsky program)
 • Manažment v anglickom jazyku (spoplatnené štúdium)

Fakulta managementu UK ponúka študijný program manažment aj v externej forme, v dvoch variantoch (spoplatnené štúdium):

 • večerná forma – výučba prebieha zväčša 2-3 dni v týždni v časoch od 17:00, podľa aktuálneho rozvrhu;
 • víkendová forma – výučba prebieha v soboty v časoch medzi 8:30 a 17:30, podľa aktuálneho rozvrhu.

 

Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

Fakultné webstránky:

www.fm.uniba.sk
www.fakultamanagementu.sk
www.facebook.com/fm.uniba/

Študijné oddelenie:

02/90 21 2121
so@fm.uniba.sk

Oddelenie externého štúdia:

02/90 21 2070
02/90 21 2071

PRIPRAVUJEME LÍDROV BUDÚCNOSTI

DENNÉ ŠTÚDIUM

 • Vyučujúci s medzinárodnými skúsenosťami alebo z praxe.
 • Moderné vzdelávacie prístupy s prepojením na prax.
 • Spolupráce s manažérmi a podnikateľmi pri rozvoji predmetov.
 • Perspektívne študijné zameranie.
 • Kvalitná jazyková príprava.
 • Odborné predmety vyučované v anglickom, nemeckom, francúzskom jazyku, reagujúce na požiadavky praxe.
 • Zaujímavá ponuka predmetov.
 • Prax v odbore počas štúdia.
 • Vysoký dopyt po absolventoch od najlepších zamestnávateľov.

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A ERASMUS+

 • Vyše 150 bilaterálnych zmlúv s poprednými univerzitami zo štátov EÚ, Turecka, Švajčiarska, USA, Austrálie a Taiwanu.
 • Ponuka pracovných stáží Erasmus+.
 • Jednoduchý administratívny postup s plnou podporou.
 • Vyše 200 zahraničných študentov prichádzajúcich ročne na fakultu.
 • Možnosť navštevovať predmety spolu so zahraničnými študentmi.
 • Spolupráca s obchodnými komorami a veľvyslanectvami.
 • Možnosť nadobudnúť prax v nadnárodných korporáciách.

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

 • Štúdium vhodné popri práci alebo podnikaní.
 • Výučba aj skúšky večernou alebo víkendovou formou.
 • Študent si sám volí tempo štúdia (štandardné alebo zrýchlené), podľa kreditového systému.
 • Možnosť vytvárať funkčné a perspektívne obchodné vzťahy so spolužiakmi.
 • Samostatné magisterské štúdium je vhodné aj pre absolventov iných fakúlt a vysokých škôl, alebo ako doplňujúce ekonomické a manažérske štúdium pre absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia iných fakúlt

Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

Zdroj: Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta poskytuje vzdelávanie na troch stupňoch štúdia. Časť výučby okrem výučby v anglickom jazyku, prebieha aj v nemeckom, či francúzskom jazyku.

Dôraz kladieme aj na analyticko-syntetické techniky a komunikačné schopnosti a zručnosti.

Vedomosti orientované na súčasnú prax sú zabezpečované aj intenzívnym zapájaním hosťujúcich prednášateľov z praxe do výučbového procesu, fakulta má široko rozvinutú sieť partnerov z praxe.

Úspechy, ktoré fakulta hlavne z pohľadu hodnotenia vedomostí a schopností jej absolventov nezávislými ratingovými agentúrami a manažérskou praxou zaznamenáva, vychádzajú zo snahy uplatňovať nové a netradičné formy a metódy výučby, ktoré sa prioritne sústreďujú na rozvíjanie tvorivých schopností, pružnosti a prispôsobivosti jej študentov a absolventov. 

Až 80 % denných študentov sa dostane aspoň na jeden semester na zahraničnú univerzitu na študijný pobyt alebo stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+, ktoré významne prispievajú k rozvoju vedomostí, schopností a celkovému formovaniu osobnosti absolventa.

Fakulta zároveň každoročne prijíma na štúdium približne 200 študentov z partnerských zahraničných univerzít, čo dotvára atmosféru štúdia v medzinárodnom prostredí priamo na našej pôde.

Študenti u nás majú možnosť navštevovať viaceré predmety spolu so zahraničnými študentmi, a tak sú po absolvovaní pripravení pre prácu aj v medzinárodnom prostredí.

Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

 Fakutla managemnetu UK je nositeľom prestížneho ocenenia v uznávanom rankingu Eduniversal. Pravidelne od roku 2008 je Fakulta managementu UK zaraďovaná medzi najlepšie Business Schools sveta.

Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

Zdroj: Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave