Na Slovensku si môžeme vyberať z 31 politických strán, ktoré nominovali po 14 kandidátov na poslancov. 

Hlasovacie právo má slovenský občan s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občan iného členského štátu, ktorý má na Slovensku trvalý pobyt. Voliť na Slovensku môžu aj slovenskí občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku a ani v inej členskej krajine EÚ. Podmienkou pre všetkých je, že najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov.

Koho volíme

Volíme 14 europoslancov, teda o jedného viac ako vo voľbách v roku 2014. Vyberať môžeme z 31 politických strán. Zo 14 zvolených poslancov získa mandáty 13 z nich, pričom štrnásty mandát bude pridelený Slovensku po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.

Chcem voliť inde

Aj pri eurovoľbách platí, že hlasujeme v mieste svojho trvalého bydliska. Ak však budete v sobotu na inom mieste, môžete si vybaviť v mieste trvalého pobytu, na obecnom alebo mestskom úrade hlasovací preukaz. Môžete tak urobiť najneskôr piatok počas úradných hodín buď osobne alebo prostredníctvom osoby, ktorú na to splnomocníte.

Úrad vám na základe žiadosti vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov vás vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.

Ako voliť

Volič musí vo volebnej miestnosti ukázať okrskovej volebnej komisii svoj občiansky preukaz alebo pobytový preukaz občana Európskej únie.

Od volebnej komisie dostane 31 hlasovacích lístkov a prázdnu obálku s pečiatkou obce.

Volič, ktorý na Slovensku a ani na území iného členského štátu Európskej únie nemá trvalý pobyt, predloží slovenský pas. Súčasne okrskovej volebnej komisii musí predložiť čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Jeho vzor na svojom webe zverejnilo ministerstvo vnútra. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov.

Volič si vyberie jeden z hlasovacích lístkov a vloží ho do obálky. Každý lístok je kandidátkou jednej strany, hnutia alebo koalície. Sú na ňom očíslované mená jednotlivých kandidátov.

Môže tiež na lístku vyznačiť, koho z kandidátov na europoslancov preferuje tak, že zakrúžkuje poradové číslo kandidáta pred jeho menom.

Kandidáti, ktorí dostanú väčšinu preferenčných hlasov, sa môžu dostať pred kandidátov, ktorí sú na zozname vyššie. Na Slovensku môže volič označiť dvoch kandidátov.  

Zaujímavosťou týchto volieb je, že v deviatich členských štátoch (Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Grécko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Estónsko, Maďarsko a Rumunsko) nie je možné prideliť preferenčný hlas. V Luxembursku ale môžu voliči voliť kandidátov z rôznych kandidačných listín politických strán a vo Švédsku môžu voliči doplniť mená na kandidačnú listinu alebo ich z nej dokonca vyškrtnúť.

Hlasuje sa za plentou. Do obálky možno vložiť iba jeden hlasovací lístok. Ak je v obálke viac lístkov, hlas je neplatný.

Ak na lístku vyznačíte viac ako dva preferenčné hlasy, alebo na lístok niečo doplníte, hlasovací lístok pre politickú stranu bude napriek tomu platný.

Čo ak sa pri hlasovaní pomýlim

Nepoužité hlasovacie lístky musí volič vyhodiť do špeciálnej schránky. Ak ich vynesie z volebnej miestnosti, hrozí mu pokuta 33 eur.

Ak sa volič pri hlasovaní pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak tak neurobí, je to priestupok, za ktorý môže dostať pokutu 33 eur.

Kedy sa dozvieme výsledky

Krajiny EÚ nebudú voliť v ten istý deň. Ako prví volia Holanďania a Briti už 23. mája, 21 členských krajín si svojich zástupcov do EP budú voliť až v nedeľu 26. mája. Preto sa výsledky eurovolieb na Slovensku dozvieme až po tom, čo sa v Taliansku v nedeľu o 23:00 uzavrú volebné miestnosti.

Ďalšie informácie

Ministerstvo vnútra zverejnilo telefónne čísla, na ktoré môžu voliči volať otázky týkajúce sa eurovolieb: 02/5094 2317, 02/5094 2312 v čase od 7:30 h do 15:30 počas týždňa a v sobotu od 7:00 h do 22:00 h, čiže do uzavretia volebných miestností.