Systém používaný na financovanie rozpočtu Európskej únie nebol významne reformovaný od roku 1988. Nedávno navrhnuté zmeny spôsobu, akým EÚ vyberá príjmy, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky pre členské štáty, sú všeobecne krokom správnym smerom, ale existuje priestor na zlepšenie. Uvádza to v utorok (5. 10.) zverejnená správa Európskeho dvora audítorov (EDA).

Audítori pripomenuli, že rozpočet EÚ má tri hlavné zdroje príjmov - tradičné vlastné zdroje, vlastný zdroj založený na hrubom národnom dôchodku (HND) členských štátov a ďalší zdroj je založený na dani z pridanej hodnoty (DPH).

V roku 2021 sa systém financovania EÚ zreformoval, keď došlo k určitým zmenám na dvoch z týchto zdrojov príjmov (tradičné vlastné zdroje a príspevky založené na DPH). Bol zavedený aj nový vlastný zdroj založený na nerecyklovanom odpade z plastových obalov.

EK navrhuje niektoré zmeny

Hlavným právnym predpisom, ktorý je základom výberu príjmov EÚ, je nariadenie o sprístupňovaní vlastných zdrojov, v súvislosti s ktorým Európska komisia navrhla niektoré zmeny. EDA privítal niektoré z týchto zmien, ale zároveň upozornil na oblasti, v ktorých má legislatívny návrh určité nedostatky.

„Niektoré z navrhovaných úprav toku príjmov EÚ majú zmysel. Tie, ktoré sa týkajú sprístupňovania vlastných zdrojov pre EÚ, poskytnú členským štátom väčšiu predvídateľnosť a pomôžu znížiť administratívnu záťaž Európskej komisie. Iné návrhy však nie sú až také sľubné. Napríklad navrhované postupy riešenia sporov sa čiastočne líšia od pravidiel stanovených v iných existujúcich nariadeniach, čo môže zvýšiť zložitosť systému vlastných zdrojov a ovplyvniť právnu istotu,“ opísal situáciu Marek Opiola, člen EDA zodpovedný za túto správu.

Audítori poukázali aj na to, že navrhované pravidlá riadenia nevymožiteľných súm nerobia systém jednoduchším a nie je preukázané, že zvýšia efektívnosť výberu príjmov.

A v niektorých prípadoch, ako sú zmeny správy pokladnice, nie je k dispozícii dostatok informácií na to, aby bolo možné posúdiť, aký prínos prinesú nové pravidlá.

Návrhy na zlepšenie pravidiel

EDA privítal navrhované zmeny prístupu k oneskoreným platbám členských štátov. Podľa audítorov tieto zmeny pravdepodobne prinesú zvýšenie efektívnosti, hoci počet prípadov, ktorých sa zmeny každoročne týkajú, bude zrejme pomerne nízky.

Podľa audítorov rozšírenie stropu úrokov z oneskorených platieb na staré prípady môže viesť k finančným výhodám pre niekoľko členských štátov.

V rámci návrhov na zlepšenie pravidiel audítori navrhli, aby sa v systéme EÚ na riešenie sporov s členskými štátmi v súvislosti s vlastnými zdrojmi zaviedol jediný postup preskúmania a aby zákonodarcovia prehodnotili zavedenie všeobecnej lehoty na odstránenie nevymožiteľných dlhov zo samostatných účtov vlastných zdrojov.

EDA vyjadril poľutovanie nad tým, že v legislatívnom návrhu, ktorým sa mení nariadenie o sprístupňovaní vlastných zdrojov, sa nevyužila možnosť zlúčenia všetkých platných ustanovení o opatreniach EÚ na výber príjmov, čím by sa systém zjednodušil a stal sa transparentnejším.


pôvodný súbor:financie 38.JPG
Neprehliadnite

Reforma fiškálnych pravidiel EÚ je žiaduca, ale mala by zvážiť dôsledky pre menšie štáty