Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválili nový právny predpis, ktorý skupinám spotrebiteľov v EÚ umožní spojiť sa a podniknúť kolektívne kroky na ochranu svojich práv. Nové pravidlá zavedú vo všetkých členských štátoch harmonizovaný model žaloby v zastúpení, ktorý spotrebiteľom zaistí náležitú ochranu pred hromadným poškodzovaním ich práv a obchodníkom zabezpečí primerané záruky pred zneužívaním súdnych sporov.

Každý členský štát musí na základe schválenej smernice zaviesť minimálne jeden účinný procesný mechanizmus, ktorý umožní oprávneným subjektom - napríklad spotrebiteľským organizáciám alebo verejným subjektom - podávať žaloby o vydanie príkazných (pozastavenie alebo zákaz) alebo nápravných opatrení (kompenzácia). Nová právna úprava by mala zamedziť nezákonným praktikám a uľahčiť spotrebiteľom prístup k spravodlivosti, a zlepšiť tak fungovanie vnútorného trhu.

Európsky model kolektívnej žaloby umožní zastupovanie skupín spotrebiteľov a podávanie žalôb iba oprávneným subjektom, napríklad spotrebiteľským organizáciám, nie však advokátskym kanceláriám. Pri podávaní cezhraničných žalôb budú musieť oprávnené subjekty spĺňať rovnaké kritériá v celej EÚ. Mali by okrem iného preukázať určitý stupeň stability a verejnú aktivitu, ako aj to, že sú neziskovou organizáciou. V prípade domácich žalôb budú musieť spĺňať kritériá zadefinované v legislatíve daného členského štátu.

WA 40 New York - Zamestnanci firmy Amazon protestujú proti nedostatočným preventívnym opatreniam proti šíreniu nového koronavírusu v New Yorku v pondelok 30. marca 2020. FOTO TASR/AP 

Workers at Amazon's fulfillment center in Staten Island, N.Y., gather outside to protest work conditions in the company's warehouse, Monday March 30, 2020, in New York. Workers say Amazon is not doing enough to to keep workers safe from the spread of COVID-19 and coronavirus. (AP Photo/Bebeto Matthews)
Neprehliadnite

Európska komisia plánuje formálne obviniť Amazon z porušenia hospodárskej súťaže

Nová smernica prináša tiež spoľahlivé záruky pred zneužívaním sporov, a to najmä zavedením zásady, podľa ktorej ,,platí strana, ktorá prehrá spor". Trovy konania by tak mal aj za úspešného účastníka hradiť neúspešný účastník sporu. V snahe predchádzať zneužívaniu žalôb v zastúpení by sa tiež nemali priznávať náhrady škody, ktoré majú sankčný charakter. Oprávnené subjekty by zároveň mali zaviesť postupy, ktoré zabránia konfliktu záujmov a vonkajšiemu vplyvu, a to najmä ak sú financované treťou stranou.

Kolektívne žaloby bude možné iniciovať proti obchodníkom, ktorí sú podozriví z porušenia práva EÚ v rôznych oblastiach, ako sú ochrana údajov, cestovanie a cestovný ruch, finančné služby, energetika či telekomunikácie. Smernica sa bude vzťahovať aj na prípady protiprávneho konania, ktoré sa skončilo pred podaním alebo uzavretím žaloby v zastúpení. Toto opatrenie by malo zabrániť budúcemu opakovaniu praxe, pri ktorej dochádza k porušovaniu právnych predpisov.

Smernica, ktorú v utorok schválil EP, vstúpi do platnosti 20 dní po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Členské štáty budú mať následne 24 mesiacov na jej zavedenie do svojho vnútroštátneho práva a ďalších šesť mesiacov, aby ju začali uplatňovať v praxi. Nové pravidlá sa budú vzťahovať na žaloby v zastúpení podané odo dňa, keď smernica nadobudne účinnosť.