Poslanci Európskeho parlamentu v utorok schválili zahrnutie opatrení REPowerEU do národných plánov obnovy, aby tak urýchlili zelenú transformáciu či boj proti energetickej chudobe.

Čoho sa dohoda týka?

Za dohodu, ktorú EP dosiahol vlani v decembri s Radou EÚ, zahlasovalo 535 poslancov, 63 bolo proti a 53 sa zdržalo hlasovania. Z dohody vyplýva, že členské štáty, ktoré žiadajú o dodatočné finančné prostriedky prostredníctvom zmeneného plánu obnovy a odolnosti, budú musieť zahrnúť do svojich plánov aj opatrenia zamerané na úsporu energie, výrobu čistej energie a diverzifikáciu energetických dodávok v súlade s plánom REPowerEU.

Nové pravidlá sa budú na opatrenia uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. februára 2022 až na niekoľko výnimiek. Poslanci zaistili, aby išlo o opatrenia na podporu investícií na boj proti energetickej chudobe v prípade zraniteľných domácností, malých a stredných podnikov a mikropodnikov.

Poslanci presvedčili krajiny EÚ, aby vyčlenili minimálne 30 percent svojich výdavkov v rámci REPowerEU na viacnárodné opatrenia, ktoré sa zameriavajú na prekážky prenosu, distribúcie a uskladňovania energie a zvyšujú cezhraničné toky. Platí to aj v prípade, že opatrenia realizuje iba jedna členská krajina.

Výška grantov a ich uplatňovanie 

Zákonodarcovia dosiahli tiež zavedenie nových pravidiel transparentnosti pre 100 konečných príjemcov, ktorí získajú najvyššiu sumu finančných prostriedkov. Tieto pravidlá sa budú týkať všetkých plánov obnovy a odolnosti.

Na kapitoly plánu REPowerEU by sa mala uplatňovať zásada „nespôsobovať významnú škodu“ s dočasnou výnimkou v prípade opatrení, ktoré slúžia na ochranu bezprostredných záujmov EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti, minimalizujú potenciálne škody na životnom prostredí a neohrozujú klimatické ciele Únie.

Vyjednávači EP zabezpečili, aby z dodatočnej sumy 20 miliárd eur v grantoch, ktorú navrhla eurokomisia, osem miliárd pochádzalo zo skoršej aukcie národných emisných kvót v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS). Zvyšných 12 miliárd eur sa bude čerpať z Inovačného fondu. Žiadne príjmy získané prostredníctvom ETS nebude možné použiť na investovanie do fosílnych palív.

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je mimoriadne a jednorazové opatrenie zavedené do 31. augusta 2026. Nové pravidlá o opatreniach plánu REPowerEU v národných plánoch obnovy nadobudnú účinnosť deň po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Ďalšie dôležité správy

Podľa expertov sa pravdepodobnosť hospodárskeho poklesu euroregiónu zvýšila na 45 percent z 30 percent v predchádzajúcom prieskume a 20 percent pred ruskou inváziou na Ukrajinu koncom februára.
Neprehliadnite

Plán obnovy pre Európu napĺňa očakávania občanov EÚ, ukázal Eurobarometer