Európska komisia navrhla nové spoločné kritériá na boj proti zavádzajúcim environmentálnym tvrdeniam a „greenwashingu“ (marketingová taktika, ktorú spoločnosti používajú na to, aby ich výrobky alebo služby vyzerali ekologickejšie, než v skutočnosti sú – pozn. TRENDU). Cieľom návrhu je poskytnúť spotrebiteľom väčšiu istotu, že výrobky uvádzané na trh ako „zelené“ sú skutočne šetrné k životnému prostrediu.

Pravidlá sa budú vzťahovať na všetky dobrovoľné environmentálne tvrdenia spoločností a budú vyžadovať nezávislé overenie a vedecké dôkazy. Návrh sa zameriava na explicitné tvrdenia, ako napríklad „tričko vyrobené z recyklovaných plastových fliaš“, „dodávka s kompenzáciou CO2“ či „opaľovací krém šetrný k oceánu“.

Návrhy sa sústreďujú aj na šírenie environmentálnych označení a budú vyžadovať, aby tieto súkromné označovacie schémy preukázali vyššie environmentálne ambície ako existujúce. Po novom budú podliehať povoľovaciemu procesu. Smernica dopĺňa návrhy Komisie o posilnení postavenia spotrebiteľov pri ekologickom prechode a podpore opráv tovaru, ktorých cieľom je posilniť udržateľnú spotrebu a obehové hospodárstvo. Návrh je súčasťou záväzku Komisie v oblasti Európskej zelenej dohody a bude podliehať schváleniu Európskym parlamentom a Radou.

EK chce podporiť opravu tovarov namiesto výmeny

Európska komisia predložila nové pravidlá zamerané na podporu opráv tovaru s cieľom znížiť množstvo odpadu a podporiť ciele Európskej zelenej dohody. Tieto opatrenia umožnia spotrebiteľom nákladovo efektívnejšie a jednoduchšie opraviť svoj tovar namiesto jeho výmeny. Návrh zahŕňa nové právo na opravu (right to repair) pre spotrebiteľov, a to v rámci zákonnej záruky aj nad jej rámec, pričom od predajcov vyžaduje, aby ponúkli opravu s výnimkou prípadov, keď je drahšia ako výmena.

Zavádzajú sa v ňom aj nové opatrenia na uľahčenie opravy a opätovného použitia vrátane informačného formulára o oprave, online platformy na vyhľadávanie vhodných opráv a európskej normy kvality pre opravárenské služby. Odhaduje sa, že táto iniciatíva prinesie EÚ rast a investície vo výške 4,8 miliardy eur, ako aj zníženie množstva odpadu a emisií skleníkových plynov. Návrh Komisie musí prijať Európsky parlament a Rada.

Námorná doprava sa nevyhne ekologizácii

Európsky parlament a Rada dosiahli politickú dohodu o FuelEU Maritime, novom nariadení EÚ zameranom na zníženie emisií skleníkových plynov v sektore námornej dopravy. V nariadení sa stanovujú maximálne limity ročnej intenzity emisií skleníkových plynov pochádzajúcich z pohonu lodí.

FuelEU Maritime zavádza aj dodatočnú požiadavku na nulové emisie v kotvisku, ktorá ukladá osobným a kontajnerovým lodiam povinnosť používať v prístavoch napájanie z pevniny alebo alternatívne technológie s nulovými emisiami s cieľom zmierniť emisie znečisťujúce ovzdušie v prístavoch. Nariadenie dopĺňa predbežnú dohodu dosiahnutú v decembri 2022 o zahrnutí emisií z lodnej dopravy do systému EÚ na obchodovanie s emisiami.

Námorná doprava je významnou zložkou európskeho dopravného systému, ktorá sa podieľa približne 75 percentami na objeme vonkajšieho obchodu EÚ a 31 percentami na objeme vnútorného obchodu EÚ. Napriek poklesu činnosti v roku 2020 v dôsledku pandémie sa očakáva, že lodná doprava bude rásť, k čomu prispeje stúpajúci dopyt po primárnych zdrojoch a kontajnerovej doprave. Vodná doprava vyprodukovala v roku 2021 v EÚ tri až štyri percentá celkových emisií CO2.

Vyhlásili tender na satelitnú konšteláciu

Európska komisia vyhlásila verejnú súťaž na uzavretie koncesnej zmluvy pre satelitnú konšteláciu EÚ s názvom IRIS². Cieľom tohto verejno-súkromného partnerstva je investovať do návrhu, vývoja, nasadenia a prevádzky vládnej a komerčnej infraštruktúry pre bezpečné a globálne služby pripojenia. Na projekt sa bude využívať príspevok z rozpočtu EÚ vo výške 2,4 miliardy eur a počas súťažného dialógu sa budú hodnotiť návrhy európskeho priemyselného ekosystému vrátane malých a stredných podnikov a nových subjektov.

Cieľom projektu IRIS² je poskytnúť zaručený prístup k vysoko bezpečným a suverénnym službám pripojenia, ktoré budú zodpovedajú prevádzkovým potrebám členských štátov vrátane ochrany kritickej infraštruktúry, dohľadu a podpory vonkajšej činnosti alebo krízového riadenia.

Prispeje aj k digitálnej transformácii EÚ a stratégii Global Gateway (z roku 2021), pričom bude poskytovať vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie a bezproblémovú konektivitu za hranicami Európy. Projekt predstavuje obrovský skok pre odolnosť a technologickú suverenitu EÚ, pričom sa predpokladá plná prevádzková spôsobilosť pre vládne služby v roku 2027

Nové pravidlá pre vodičov naprieč EÚ

EÚ navrhla aktualizované pravidlá pre vodičské preukazy s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách a zjednodušiť život vodičov. Nové pravidlá zahŕňajú skúšobnú lehotu v trvaní najmenej dvoch rokov pre začínajúcich vodičov, pravidlo nulovej tolerancie pre jazdu pod vplyvom alkoholu a povolenie mladým ľuďom absolvovať skúšku a začať šoférovať od 17 rokov, aby získali skúsenosti. Pravidlá tiež upravia výcvik a skúšky tak, aby lepšie pripravili vodičov na zraniteľných účastníkov cestnej premávky a zahŕňali cielenejšie posudzovanie zdravotnej spôsobilosti.

Zavedenie digitálneho vodičského preukazu uľahčí výmenu, obnovenie alebo výmenu vodičského preukazu online. Pravidlá sa budú vzťahovať aj na priestupky, ako je nedodržiavanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla pred sebou a prechádzanie cez biele čiary. Za závažné dopravné priestupky, vrátane prekročenia rýchlosti a jazdy pod vplyvom drog alebo alkoholu, sa bude v celej EÚ uplatňovať zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Cieľom návrhov je znížiť počet úmrtí a vážnych zranení na cestách EÚ, pričom konečným cieľom je dosiahnuť nulový počet úmrtí a vážnych zranení do roku 2050.

Rokovania s Thajskom o voľnom obchode sa obnovili

EÚ a Thajsko oznámili obnovenie rokovaní o dohode o voľnom obchode (FTA), ktorej cieľom je posilniť obchodné vzťahy a podporiť udržateľný rozvoj. Dohoda o voľnom obchode sa bude zaoberať rôznymi otázkami vrátane prístupu na trh s tovarom a službami, práv duševného vlastníctva a digitálneho obchodu. EÚ je štvrtým najväčším obchodným partnerom Thajska, ale existuje potenciál pre užšie vzťahy, najmä v inovatívnych odvetviach, ako sú čisté a obnoviteľné energie.

Cieľom EÚ a Thajska je čoskoro uskutočniť prvé kolo podstatných rokovaní, pričom sa má vykonať posúdenie vplyvu na udržateľnosť s cieľom analyzovať potenciálne hospodárske, environmentálne, ľudskoprávne a sociálne vplyvy dohody. EÚ už uzavrela dohody o voľnom obchode s dvoma krajinami ASEAN (Singapurom a Vietnamom). Obnovenie rokovaní s Thajskom potvrdzuje význam indo-pacifického regiónu pre obchodnú agendu EÚ.

Ďalšie dôležité správy

SAN FRANCISCO, CA - FEBRUARY 19:  Facebook and WhatsApp logos are displayed on portable electronic devices on February 19, 2014 in San Francisco City. Facebook Inc. announced that it will purchase smartphone-messaging app company WhatsApp Inc. for $19 billion in cash and stock.  (Photo Illustration by Justin Sullivan/Getty Images)
Neprehliadnite

Spoločnosť Whatsapp sa zaviazala k väčšej transparentnosti