Európska komisia vo štvrtok identifikovala 18 členských štátov, vrátane Slovenska, ktorým hrozí, že nesplnia ciele prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu a odpadu z obalov do roku 2025. Takisto im hrozí, že nesplnia ani ciele, týkajúce sa skládkovania odpadu do roku 2035.

Komisia vo svojej „správe včasného varovania“ spresnila, že deväť členských štátov je na dobrej ceste k splneniu cieľov do roku 2025, a to Belgicko, Česko, Dánsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko a Taliansko.

Avšak 18 členských štátov nemusí splniť jeden alebo oba ciele pre rok 2025. Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Írsku, Lotyšsku, Portugalsku, Španielsku a Švédsku hrozí, že nesplnia cieľ týkajúci sa komunálneho odpadu. V prípade Bulharska, Cypru, Grécka, Chorvátska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Rumunska a Slovenska hrozí, že nesplnia ciele v oblasti komunálneho odpadu, ako aj celkového odpadu z obalov na rok 2025.

Niektoré krajiny aj naďalej skládkujú väčšinu svojho komunálneho odpadu a pravdepodobne nesplnia cieľ skládkovania do roku 2035, čo je aj prípad Slovenska.

Množstvo odpadu stále rastie

Komisia týmto štátom predkladá odporúčania, ktoré stavajú na nepretržitej finančnej a technickej podpore poskytovanej na zlepšenie výkonnosti v oblasti odpadového hospodárstva.

Každý rok Európania vyprodukujú v priemere 530 kilogramov komunálneho odpadu na osobu (odpad z domácností a podnikov). Hoci sa komunálny odpad stále viac recykluje a menej skládkuje, zostáva jedným z najzložitejších tokov odpadu, s ktorým je potrebné nakladať. V EÚ sa asi 50 percent komunálneho odpadu recykluje alebo kompostuje a 23 percent sa skládkuje.

Množstvo vyprodukovaného odpadu z obalov neustále rastie. Medzi rokmi 2013 a 2020 vzrástlo množstvo tohto odpadu v celej EÚ o 15 percent a dosiahlo takmer 80 miliónov ton. V súčasnosti sa recykluje približne 64 percent odpadov z obalov. Viac ako 75 percent papierových, kartónových a kovových obalov sa recykluje v porovnaní s menej ako 40 percentami plastov – je to problém vo väčšine krajín EÚ.

Výrazné rozdiely v rámci EÚ

Správa EK ukazuje, že v rámci EÚ existujú výrazné rozdiely vo výkonnosti odpadového hospodárstva. Niektoré krajiny potrebujú ďalšie reformy, najmä zabezpečiť spracovanie biologického odpadu (predstavuje tretinu komunálneho odpadu), separovaný zber odpadu a recykláciu, zlepšiť kvalitu údajov.

Komisia predložila odporúčania pre 18 členských štátov, ktorým hrozí, že nedosiahnu hlavné ciele recyklácie do roku 2025. Pokrývajú širokú škálu opatrení - zníženie nerecyklovateľného odpadu, zvýšenie opätovného použitia, posilnenie separovaného zberu, rozvoj kapacít na spracovanie odpadu na triedenie a recykláciu, zlepšenie riadenia či zavádzanie ekonomických nástrojov a zvyšovanie informovanosti.

Rámcová smernica o odpade a smernica o obaloch a odpadoch z obalov požaduje 55-percentnú recykláciu a prípravu na opätovné použitie komunálneho odpadu a 65-percentnú recykláciu celkového odpadu z obalov. Ciele v oblasti recyklácie odpadov z obalov podľa jednotlivých materiálov sú nasledovné – 75 percent pre papier a lepenku, 70 percent pre sklo, 70 percent pre obaly zo železných kovov, 50 percent pre hliník, 50 percent pre plast a 25 percent pre drevo.

Ďalšie dôležité správy

Odpadové hospodárstvo na Slovensku sa borí s legislatívnymi nedostatkami a tiež s nedostatočnými kapacitami na spracovanie odpadov.
Neprehliadnite

Slovenský odpad sa viac skládkuje, ako zhodnocuje. Problémom sú kapacity a chaotické zákony