Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) odporučil samosprávam preskúmať možnosti prístupu ich nájomcov - domácností k regulovaným cenám za dodávku elektriny a plynu aj v rámci súčasne platnej legislatívy. Ak má totiž nájomný byt zriadené vlastné odberné miesto a prenajímateľ umožní nájomcom individuálne nakupovať elektrinu alebo plyn od dodávateľov, má nájomca právo na regulovanú cenu elektriny alebo plynu, upozornil v piatok ÚRSO.

Nárok na regulovanú cenu elektriny a plynu

Úrad uviedol, že citlivo vníma výzvy predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na riešenie situácie domácností v mestských a obecných nájomných bytoch, ktoré nemajú regulované ceny. „Úrad v tejto súvislosti zdôrazňuje, že už dnes má v zmysle platnej legislatívy SR každý odberateľ v kategórii domácnosť s platnou zmluvou na dodávku elektriny alebo plynu nárok na regulovanú cenu elektriny a plynu," uviedol ÚRSO.

Ceny energií v nájomných bytoch

V prípade domácností žijúcich v nájomných bytoch sa však prístup k regulovanej cene odvíja podľa toho, kto má uzatvorenú zmluvu na dodávku elektriny a plynu na danom odbernom mieste. Ak je zmluvnou stranou obec, podnikateľský subjekt alebo inštitúcia, ktorá je vlastníkom bytov a zároveň nespadá do zákonom definovaného okruhu regulovaných odberateľov, nemá nárok na regulovanú cenu. V takom prípade zväčša dochádza k rozpočítavaniu nákladov na energie zo strany prenajímateľa medzi nájomcov.

„Ak však prenajímateľ umožní nájomcom – domácnostiam uzatvoriť na danom odbernom mieste zmluvu na dodávku elektriny alebo plynu samostatne, vo svojom mene, majú nárok na regulovanú cenu elektriny a plynu aj nájomcovia," zdôraznil predseda ÚRSO Andrej Juris.  

Úrad preto odporučil samosprávam preskúmať možnosti zmluvného nastavenia v nájomných bytoch tak, aby bol umožnený prístup domácností – nájomcov k regulovaným cenám za dodávku elektriny a plynu aj v rámci súčasne platnej legislatívy. „Prípadná úprava v súčasnosti platnej primárnej energetickej legislatívy SR, po ktorej volajú predstavitelia ZMOS, nie je v kompetencii ÚRSO, ale Ministerstva hospodárstva SR ako legislatívne príslušného rezortu," dodal úrad.

Ďalšie dôležité správy

KK24 Heltern - Solárne panely na najväčšej plávajúcej fotovoltaickej elektrárni v Nemecku vyrábajú energiu na jazere v nemeckom Halterne v utorok 3. mája 2022. Približne 5 800 fotovoltaických modulov vyrobí ročne približne 3 milióny kwh elektrickej energie. FOTO TASR/AP
Solar panels on Germany's biggest floating photovoltaic plant produce energy under a blue sky on a lake in Haltern, Germany, Tuesday, May 3, 2022. Around 5,800 photovoltaic modules produce around 3 million kilowatt hours of elect
Neprehliadnite

Rekordné ceny elektriny naštartovali investície do energetických riešení