Európska komisia dospela k záveru, že Chorvátsko je pripravené prijať euro k 1. januáru 2023 a stať sa tak v poradí 20. členským štátom eurozóny. Informuje spravodajca TASR.

Komisia to uviedla v rámci takzvanej konvergenčnej správy za rok 2022, ktorá hodnotí pokrok, ktorý dosiahli Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko - krajiny, ktoré sa právne zaviazali vstúpiť do eurozóny, aj keď bez udania presného dátumu.

Chorváti spĺňajú podmienky

V správe Európskej komisie sa uvádza, že momentálne iba Chorvátsko a Švédsko spĺňajú kritérium cenovej stability. Všetky uvedené členské štáty spĺňajú kritérium verejných financií okrem Rumunska, ktorého sa ako jediného týka postup pri nadmernom deficite.

Kritérium výmenného kurzu spĺňajú dva členské štáty, a to Bulharsko a Chorvátsko. Kritérium dlhodobých úrokových sadzieb spĺňajú Bulharsko, Chorvátsko, Česko a Švédsko.

Komisia v správe uvádza, že Chorvátsko spĺňa štyri nominálne konvergenčné kritériá a jeho právne predpisy sú plne v súlade s požiadavkami Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Štatút európskeho systému centrálnych bánk.

Hodnotenie Európskej komisie je doplnené o konvergenčnú správu Európskej centrálnej banky, ktorá bola v stredu tiež zverejnená.

Prijatie eura ako zavŕšenie integrácie

Komisia sa domnieva, že Chorvátsko spĺňa všetky potrebné podmienky na prijatie eura, a preto súhlasí s nariadením Rady Európskej únie o zavedení eura v Chorvátsku. Rada (členské štáty) prijme konečné rozhodnutia v tomto smere v prvej polovici júla po diskusiách v Euroskupine, na Európskej rade a po získaní súhlasného stanoviska Euróspkej centrálnej banky a Európskeho parlamentu.

Celkové hodnotenie pripravenosti všetkých členských štátov mimo eurozóny, okrem Chorvátska, naznačilo, že národné právne predpisy v menovej oblasti nie sú plne zlučiteľné s legislatívou európskej menovej únie a so štatútom Európskeho systému centrálnych bánk. Analýza Európskej komisie ukazuje, že skúmané členské štáty sú vo všeobecnosti dobre ekonomicky a finančne integrované v Európskej únii, avšak niektoré z nich ešte stále vykazujú prvky makroekonomickej zraniteľnosti a čelia výzvam súvisiacim s ich podnikateľským prostredím a inštitucionálnym rámcom, ktoré môžu predstavovať riziká, pokiaľ ide o udržateľnosť procesu prípravy na euro.

Vstup do eurozóny prinesie krajine výhody

Výkonný podpredseda Európskej komisie pre hospodárske otázky Valdis Dombrovskis pri tejto príležitosti povedal, že Chorvátsko preukázalo veľké odhodlanie, usilovnosť a vytrvalosť vo svojom úsilí splniť podmienky na prijatie eura k 1. januáru 2023. „Prijatie spoločnej európskej meny bude znamenať zavŕšenie integrácie Chorvátska do Európskej únie menej ako desať rokov po jeho vstupe. Je to veľký úspech. Občanom a podnikom Chorvátska to prinesie skutočné výhody a hospodárstvo krajiny bude odolnejšie," uviedol v správe pre médiá. Zároveň dodal, že sa potvrdzuje, že euro zostáva atraktívnou a úspešnou globálnou menou.

Konvergenčné správy sa vydávajú každé dva roky, alebo keď členský štát osobitne požiada o posúdenie jeho pripravenosti na vstup do eurozóny, ako to urobilo Lotyšsko v roku 2013.

Všetky členské štáty, okrem Dánska, ktoré si v Maastrichtskej zmluve vyjednalo výnimku, sú právne zaviazané vstúpiť do eurozóny.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračné foto.
Neprehliadnite

K Jadranu bez zmenárne. Chorvátsko zavedie euro už od budúceho roka