Európska investičná banka (EIB) chce poskytnúť Slovensku rámcový investičný úver v objeme 194 miliónov eur na modernizáciu a elektrifikáciu železničných úsekov Devínska Nová Ves - Kúty a Devínska Nová Ves - Marchegg. Návrh zmluvy o financovaní časti projektu má ešte schvátiť vláda, Ministerstvo financií SR už predložilo návrh úverovej zmluvy na medzirezortné pripomienkovanie trvajúce do siedmeho marca. Samotné schválenie úveru od EIB vládou a podpis zmluvy o financovaní nebudú mať vplyv na zvýšenie štátneho dlhu, pôjde o prvý zelený úver pre Slovensko.

Obnova železničnej infraštruktúry

Plánovaná investícia Železníc Slovenskej republiky na modernizáciu a obnovu železničnej infraštruktúry k hraniciam s Českom a Rakúskom má celkový objem 890 miliónov eur. Zahŕňa elektrifikáciu železníc, inštaláciu Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) aj rekonštrukciu staníc a zastávok. Približne 60 kilometrov základnej železničnej infraštruktúry na Záhorí v rámci transeurópskej siete TEN-T sa zrekonštruuje a zmodernizuje, projektovaná rýchlosť tratí bude do 200 kilometrov za hodinu. Na financovaní projektu sa majú podieľať aj prostriedky Európskej únie v objeme 671 miliónov eur a iné zdroje vo výške 25 miliónov eur.

Úver v objeme 194 miliónov eur

EIB by mala vyplatiť úver v troch tranžiach minimálne v sume po 50 miliónov eur, v prípade ak bude nevyplatený zostatok menej, vyplatí celý nevyčerpaný zostatok úveru. Dlžníkom bude Slovenská republika v zastúpení Ministerstva financií SR, promotérom Ministerstvo dopravy SR, ktoré prejavilo záujem o takúto formu spolufinancovania modernizácie železničných úsekov. EIB a obe ministerstvá možnosti financovania už viackrát konzultovali, vlani v máji podpísali memorandum o porozumení. To upravuje dlhodobé financovanie prioritných železničných projektov formou špecifických účelových úverov, ktoré by bolo možné čerpať v čase, keď jednotlivé projekty dosiahnu potrebné kritériá oprávnenosti.

Úver zohľadňuje požiadavku ministerstva financií, aby mala SR možnosť vybrať si zdroj krytia spolufinancovania tak, aby sa nezvýšil štátny dlh a neprekročili sa príslušné limity dlhovej brzdy. Úver od EIB znamená pre Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity alternatívu pri financovaní štátneho dlhu inou formou, akou je emisia štátnych dlhopisov. Z hľadiska zdrojového krytia sa len zmení forma z emitovaných štátnych cenných papierov na cudzie zdroje, a preto čerpanie rámcového úveru od EIB nebude navyšovať ani deficit verejnej správy.

EIB schválila Slovensku od roku 1993 úvery vo výške zhruba 9 miliárd eur, najmä na rozvoj infraštruktúry - výstavbu ciest a diaľnic, na financovanie telekomunikačných projektov, výstavbu a modernizáciu železničných tratí a sietí a v oblasti energetiky so zameraním na racionálne využívanie energetických zdrojov.

Ďalšie dôležité správy

Lekárka
Neprehliadnite

EIB dá 22 miliónov eur poľskej firme na vývoj nových liekov proti rakovine