Deň pred vyhlásením rozhodnutia bol konajúcemu senátu oznámený vstup prokurátora Generálnej prokuratúry do konania s odôvodnením, že právny zástupca žalovaného má podozrenie z neoprávnenej manipulácie so spisom. Konajúci senát spis skontroloval, žiadnu manipuláciu nezistil a z procesného hľadiska nepochybil, keď vo veci ďalej konal.

Prokurátorovi Generálnej prokuratúry bolo pred vyhlásením rozhodnutia umožnené do spisu nahliadnuť v časti, ktorá mala byť podľa žalovaného manipulovaná, pričom tento skonštatoval, že spis nevykazuje na prvý pohľad známky manipulácie a odvolanie založené v spise je riadne žurnalizované a je totožné s fotokópiou odvolania, ktoré bolo zaslané GP.

Konajúci senát nevzhliadol žiaden zákonný dôvod na to, aby mohol riadne vytýčený termín odročiť, keďže boli splnené všetky procesné podmienky potrebné pre rozhodnutie vo veci. Vzhľadom na to, že ide o živú vec konajúci senát sa k nej nemôže vyjadrovať.

Rozhodnutie bude riadne a podrobne odôvodnené v písomnom vyhotovení v zákonnej 30 dňovej lehote. bolo dané stranám pri vyhlásení rozhodnutia.

Dňa 20.11. 2018 napadla NS SR v predmetnej veci sťažnosť právneho zástupcu žalovaného. Predsedníčka NS SR Daniela Švecová si vyžiada spisový materiál a vykoná šetrenie o skutočnostiach uvádzaných v sťažnosti.