Dodávatelia namietajú porušenie základných práv a slobôd garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a porušenie Charty základných práv Európskej únie. Tvrdia, že spôsob, akým sa chystá rezort Tomáša Druckera zbaviť dlhov nemocníc, je priamou diskrimináciou veriteľov, porušením základného práva vlastniť majetok a zásahom do práva na podnikanie.

Ministerstvo totiž žiada od veriteľov, aby poskytli zľavy z dlhov. Ak na túto podmienky nepristúpia, ich pohľadávky nebudú uspokojené. Zástupcovia SK+MED to odmietajú. Hovoria, že to po referencovaní cien, elektronických tendroch a rokoch čakania na platby po dodaní tovaru, nie je možné, aby od nich štát niečo také požadoval. „Je to nemorálne a rozhodne v rozpore s európskym aj slovenským právom,“ dodáva výkonná riaditeľka asociácie Katarína Danková.

Podľa jej slov v snahe chrániť všetkých veriteľov preto podali sťažnosť na Ústavný súd SR. Okrem toho tiež žalujú na Krajskom súde v Bratislave ministerstvo zdravotníctva za nezákonne konanie. Navrhujú tiež požiadať Súdny dvor Európskej únie o vyjadrenie, či koncepcia oddlženia nie je v rozpore so Smernicou o boji proti oneskoreným platbám.

V asociácii si totiž smernicu vykladajú tak, že je prípustné vzdanie sa úrokov z omeškania a náhrady nákladov za vymáhanie výmenou za okamžité splatenie dlhovaných pohľadávok a žiadne iné sumy už nemožno požadovať. „Bolo by prekvapením, ak by sa Komisia uspokojila s takým predstieraným bojom proti oneskoreným platbám aký, na úkor veriteľov, už roky aplikuje vláda SR a Ministerstvo zdravotníctva SR sústavným oddlžovaním, ktorého podstatou je v skutočnosti riešenie meškajúcich platieb výlučne na ťarchu dodávateľov,“ dodáva K. Danková.

Pohľadávky členov SK+MED tvorili ku koncu minulého roka 178 miliónov eur. Najviac sa na dlhoch podieľajú štátne nemocnice, ktoré dlhujú takmer 170 miliónov eur. V Českej republike, Poľsku a Maďarsku podľa asociácie prebieha oddlžovanie štátnych nemocníc 100 percentnou refundáciou ich splatných záväzkov.

Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že podľa nich je koncepcia oddlžovania tak, ako ju aj schválila vláda a parlament, v súlade s platnou legislatívou. Či už slovenskou, alebo európskou. „Koncept oddlžovania považujeme za správny a korektný, založený na princípoch rovnakého prístupu a zaobchádzania pre všetkých, na dobrovoľnosti na strane dlžníka aj na strane veriteľa a na princípe transparentnosti," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Ministerstvo zdravotníctva tento materiál pripravovalo spolu s rezortom financií. Podľa Z. Eliášovej ho tiež odkonzultovali so všetkými zainteresovanými, vrátane asociáce SK+MED. „Ministerstvo zdravotníctva rešpektuje právo tohto subjektu obrátiť sa na súd," dodala Z. Eliášová.